Bekendmaking achteraf 

Overeenkomstig de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie valt de toekenning van subsidies onder het transparantiebeginsel, dat onder meer de verplichting van een bekendmaking achteraf inhoudt.

In de artikelen 38 en 189 van het Financieel Reglement inzake subsidies staat: “Van alle in de loop van een begrotingsjaar toegekende subsidies wordt een overzicht” “uiterlijk op 30 juni van het jaar na het begrotingsjaar waarin voor de middelen een juridische verbintenis is aangegaan, op de websites van de instellingen van de Unie bekendgemaakt”.

Om de wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens (artikel 38, lid 2, van het Financieel Reglement) te eerbiedigen, moet het Europees Parlement de bekendmaking in verband met subsidies beperken. Daarom worden op de website enkel de subsidies vermeld die de afgelopen twee jaar zijn toegekend. Oudere gegevens zijn evenwel op verzoek beschikbaar bij het bevoegde directoraat-generaal en met inachtneming van Verordening (EU) 2018/1725.