Gegunde opdrachten 

Bekendmaking van gedurende de afgelopen twee jaar gegunde overeenkomsten

Het Financieel Reglement (FR) bevat de beginselen voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie, waaronder het transparantiebeginsel, vastgelegd in de artikelen 37 en 38. Er bestaan verschillende regels voor een passende bekendmaking van begrotingsinformatie, met name informatie achteraf, waaronder informatie over gegunde overeenkomsten. De bepalingen die hierop betrekking hebben, staan in artikel 163 en de punten 2 en 3 van bijlage I bij het FR. Overeenkomsten worden geacht “gegund” te zijn op het moment dat het gunningsbesluit is genomen of, indien hier geen sprake van is, op het moment dat de eerste overeenkomst, waarbij het kan gaan om een raamovereenkomst, is ondertekend. Artikel 38 van het FR voorziet in de bekendmaking van de overeenkomsten die tijdens de afgelopen twee jaar zijn gegund; oudere gegevens zijn op verzoek beschikbaar, met inachtneming van Verordening (EU) 2018/1725.

Overeenkomsten met een waarde onder de in artikel 175, lid 1, van het FR bedoelde drempels

Overeenkomstig punt 2.3 van bijlage I moet een gunningsbericht uiterlijk 30 dagen na de ondertekening van een overeenkomst of een raamovereenkomst met een waarde die gelijk is aan of hoger dan de in artikel 175, lid 1, bedoelde drempelwaarden, naar het Publicatiebureau van de Europese Unie worden gezonden.

De aanbestedende dienst publiceert een gunningsbericht:

(a) vóór de ondertekening van een overeenkomst of een raamovereenkomst waarvan de waarde gelijk is aan of hoger is dan de in artikel 175, lid 1, van het FR bedoelde drempelwaarden en die is gegund volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aanbestedingsbericht, overeenkomstig punt 11.1, b), van bijlage I bij het FR;

(b) na de ondertekening van een overeenkomst of een raamovereenkomst waarvan de waarde gelijk is aan of hoger is dan de in artikel 175, lid 1, van het FR bedoelde drempelwaarden en die is gegund volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aanbestedingsbericht, overeenkomstig punt 11.1, a) of c) tot en met f), van bijlage I bij het FR.

De termijn voor de toezending van het bericht moet het mogelijk maken dat de bekendmaking plaatsvindt vóór de ondertekening van de overeenkomst of de raamovereenkomst, overeenkomstig de in punt 35.1 van bijlage I bij het FR vastgestelde voorwaarden.

De drempels van Richtlijn 2014/24/EU (artikel 175, lid 1, van het FR) zijn te vinden op de volgende webpagina van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation/thresholds_nl.

Overeenkomsten met een waarde onder de in artikel 175, lid 1, van het FR bedoelde drempels

In artikel 163 en punt 3 van bijlage I wordt bepaald dat de aanbestedende dienst uiterlijk 30 juni van het volgende begrotingsjaar op zijn website een lijst moet publiceren van gegunde overeenkomsten waarvan de waarde lager is dan de in artikel 175, lid 1, bedoelde drempelwaarden, maar hoger dan 15 000 EUR.

  Gewijzigde overeenkomsten

  De aanbestedende dienst kan een overeenkomst of raamovereenkomst zonder nieuwe aanbestedingsprocedure wijzigen in de gevallen die zijn opgesomd in artikel 172, lid 3, van het FR. Overeenkomstig punt 3.3 van bijlage I bij het FR moet een lijst worden gepubliceerd van overeenkomsten die in overeenstemming met artikel 172, lid 3, punt a) tot en met c), van het FR zijn gewijzigd, ook al is de waarde van de betrokken wijziging lager dan de in artikel 175, lid 1, van het FR bepaalde drempelwaarden.

  Specifieke overeenkomsten in het kader van een raamovereenkomst

  De gegevens over de waarde en de contractanten van specifieke overeenkomsten en bestelbonnen op basis van een raamovereenkomst gedurende een bepaald begrotingsjaar worden uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende begrotingsjaar bekendgemaakt op de website van de aanbestedende dienst.

  Na wijzigingen van het FR moet overeenkomstig punt 3 van bijlage I bij het FR informatie worden bekendgemaakt over de cumulatieve waarde van elke raamovereenkomst, ook al ligt die waarde onder de drempelwaarden van de richtlijn maar boven de 15 000 EUR.

  De bekendmaking gebeurt dus als volgt

  Bekendmaking op de website van het Europees Parlement uiterlijk op 30 juni van het volgende jaar, van:

  • een lijst met alle overeenkomsten met een waarde hoger dan 15 000 EUR die in het voorgaande jaar zijn gegund (met uitzondering van onroerendgoedovereenkomsten en geheim verklaarde overeenkomsten), met inbegrip van de overeenkomsten die ook al zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie; deze bepaling gaat verder dan de wettelijke vereisten, maar zorgt ervoor dat het gemakkelijker is toegang te krijgen tot alle door het Parlement gegunde overeenkomsten;
  • een lijst van overeenkomsten die zijn gewijzigd overeenkomstig artikel 172, lid 3, punt a) tot en met c), van het FR, indien de waarde van de wijziging hoger is dan 15 000 EUR, maar lager dan de in artikel 175, lid 1, van het FR vastgelegde drempelwaarden;
  • een lijst met informatie over de waarde en de contractanten van specifieke overeenkomsten/bestelbonnen in het kader van een raamovereenkomst, naar aanleiding van de sluiting van een specifieke overeenkomst/bestelbon of op basis van de totale waarde van de ondertekende specifieke overeenkomsten/bestelbonnen ongeacht het totale bedrag van elke raamovereenkomst (hoger dan 15 000 EUR);
  • een lijst van externe deskundigen geselecteerd op basis van artikel 237 van het FR.

  De onroerendgoedovereenkomsten en de geheim verklaarde overeenkomsten, als bedoeld in punt 11.1, g) en i), van bijlage I bij het FR, worden niet langer afzonderlijk op internet gepubliceerd; in plaats daarvan worden ze opgenomen in het jaarverslag inzake gegunde overeenkomsten dat wordt ingediend bij de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement.

  Overeenkomsten, met inbegrip van specifieke overeenkomsten in het kader van raamovereenkomsten die door fracties worden gegund

  Met ingang van 2019 wordt in artikel 38, lid 4, van het FR, als gewijzigd bij Verordening (EU, Euratom) 2018/1046, bepaald dat organen die middelen van de Unie uitvoeren, informatie over het gebruik van die middelen moeten publiceren. Dit geldt ook voor de fracties. De door de fracties beheerde kredieten overeenkomstig de regeling van post 400 van het Bureau worden geacht gelijkgesteld te zijn met kredieten die indirect worden beheerd.

  De informatie als bedoeld in artikel 38 van het FR en in de punten 3.3 en 3.4 van bijlage I bij het FR, die betrekking hebben op een bepaald begrotingsjaar, worden het daaropvolgende jaar bekendgemaakt in een document dat door elke fractie wordt opgesteld.