Witamy na stronie internetowej dotyczącej zamówień i dotacji 

Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej oraz zasady stosowania tego rozporządzenia określają zasady wykonania budżetu, w tym stosowanie zasady przejrzystości.

Zamówienia publiczne

Zgodnie z zasadą przejrzystości i innymi obowiązującymi przepisami Parlament Europejski jest zobowiązany do ogłaszania zaproszeń do składania ofert.

Spis wiadomości

Zgodnie z rozporządzeniem finansowym mającym zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej Parlament Europejski ma obowiązek ogłaszania przetargów na zakup towarów i usług.

Dotacje

"Uznaje się, że dotację przyznano, jeżeli zaciągnięto pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie, tj. podpisano pierwszą umowę."

Partie i fundacje polityczne

Partia polityczna na poziomie europejskim to organizacja realizująca program polityczny, w której skład wchodzą partie i jednostki krajowe i która jest reprezentowana w kilku państwach członkowskich.

Stowarzyszenia parlamentarne

Informacje dotyczące środków przeznaczonych na pokrycie kwalifikowalnych wydatków stowarzyszeń parlamentarnych zgodnie z zasadami dotyczącymi wkładów finansowych.

Ochrona danych

Parlament Europejski wykorzystuje wzór oświadczenia o ochronie prywatności do przetwarzania danych osobowych związanych z zaproszeniami do wyrażenia zainteresowania w celu wyboru ekspertów, a także w związku z przyznawaniem dotacji lub przetargami.