Publikacja ex post 

Na mocy rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej udzielenie dotacji podlega zasadzie przejrzystości, która wprowadza m.in. obowiązek publikacji ex post.

Art. 38 i 189 rozporządzenia finansowego, odnoszące się do dotacji, stanowią, że „wszystkie dotacje przyznane w trakcie roku budżetowego publikuje się” na „stronach internetowych instytucji unijnych nie później niż 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, w którym z tych środków zaciągnięto zobowiązania prawne”.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (art. 38 ust. 2 rozporządzenia finansowego) Parlament jest również zobowiązany do ograniczenia zakresu publikowanych informacji na temat dotacji. Na stronie internetowej podawane będą informacje o dotacjach przyznanych w ciągu dwóch ostatnich lat. Starsze dane będą udostępniane na żądanie przez właściwe dyrekcje generalne zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 2018/1725.