Sprawozdania z kontroli i darowizny 

Poniżej znajdują się sprawozdania z audytu obejmujące sprawozdania finansowe dotyczące partii i fundacji oraz wykaz otrzymanych darowizn, przedkładane co rok Parlamentowi Europejskiemu przez partie i fundacje.

Nie we wszystkich przypadkach kwoty finansowania wskazane w tych sprawozdaniach można uznać za ostateczne. Mogą one odbiegać od faktycznie przyznanych i wypłaconych przez Parlament Europejski, ponieważ sprawozdanie z audytu jest publikowane przed zatwierdzeniem przez Parlament decyzji o ostatecznej kwocie finansowania.

Proszę zauważyć też, że od finansowania w 2018 r. zmieniają się wymogi dotyczące przejrzystości zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014. Większość tych wymogów będzie obowiązywać dopiero po przeprowadzeniu kontroli sprawozdań rocznych w 2019 r.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 Parlament Europejski publikuje (dotyczy to finansowania od roku 2018):listę osób prawnych będących członkami europejskiej partii politycznej, załączoną do statutów partii zgodnie z art. 4 ust. 2 i aktualizowaną zgodnie z art. 9 ust. 6, a także łączną liczbę indywidualnych członków.