Europejskie fundacje polityczne 

Czym jest europejska fundacja polityczna?

Europejska fundacja polityczna to organizacja powiązana z europejską partią polityczną, która wspiera i uzupełnia cele tej partii oraz została zarejestrowana przez Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych („Urząd”). Fundacja taka obserwuje i analizuje debaty nad zagadnieniami europejskiej polityki publicznej oraz uczestniczy w nich. Prowadzi również działania związane z europejską polityką publiczną, na przykład organizuje seminaria, szkolenia, konferencje i sporządza analizy.

Jak jest finansowana europejska fundacja polityczna?

Europejska fundacja polityczna może otrzymać finansowanie z budżetu Parlamentu Europejskiego. Finansowanie takie przybiera formę dotacji na działalność. Przepisy dotyczące tej formy finansowania określa tytuł VIII rozporządzenia finansowego. Dotacja ta może pokryć do 95 % kwalifikowalnych wydatków fundacji, natomiast pozostała część powinna zostać pokryta z zasobów własnych pochodzących ze składek członkowskich i darowizn.

Parlament co rok publikuje tutaj roczny program prac w zakresie dotacji (2019 r.) (angielski).

Jakie wydatki można pokryć z dotacji, a jakich nie?

Dotację można wykorzystać na pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z działaniami określonymi w programie prac fundacji, tzw. wydatków kwalifikowalnych, takich jak:

 • koszty posiedzeń i konferencji,
 • koszty publikacji i badań,
 • koszty administracyjne, kadrowe i koszty podróży.

Dotacji nie można wykorzystać między innymi na pokrycie niekwalifikowalnych wydatków, takich jak:

 • koszty kampanii związanych z referendami i wszelkimi wyborami,
 • bezpośrednie lub pośrednie finansowanie partii krajowych, kandydatów w wyborach oraz krajowych fundacji politycznych,
 • opłaty z tytułu obsługi długu.

  Kto ustala zasady finansowania?

  Zasady finansowania określa rozporządzenie przyjęte przez Radę i Parlament zgodnie z art. 10 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej i z art. 224 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

  Procedury wykonawcze przyjmuje Prezydium Parlamentu Europejskiego.

  Jakie zasady obowiązują? (od roku budżetowego 2019)

  Począwszy od procedury dotyczącej finansowania w roku budżetowym 2019 mają zastosowanie przepisy zawarte w następujących aktach:

   Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać finansowanie?

   Aby otrzymać dotację z Parlamentu, fundacja musi spełnić pewne warunki:

   • musi zostać zarejestrowana przez Urząd,
   • musi być powiązana z zarejestrowaną europejską partią polityczną, która kwalifikuje się do otrzymania finansowania z budżetu Parlamentu Europejskiego.

    Jak procedura finansowania funkcjonuje w praktyce?

    Krótkie sprawozdanie dotyczące przebiegu procedury finansowania (angielski) można pobrać tutaj.

    Każda fundacja spełniająca powyższe warunki może wystąpić o finansowanie na dany rok budżetowy, przesyłając Parlamentowi do dnia 30 września poprzedniego roku budżetowego wniosek, budżet szacunkowy i program prac.

    Po dokonaniu oceny i zatwierdzeniu wniosków fundusze rozdziela się między te fundacje według ustalonych proporcji:

    • 10 % jest rozdzielane w równych częściach,
    • 90 % jest rozdzielane proporcjonalnie do liczby wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego należących do partii, z którą powiązana jest fundacja.

    Stanowi to wstępną kwotę dotacji wypłacaną zasadniczo do końca pierwszego kwartału każdego roku (zaliczka). Wstępna kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty podanej we wniosku o finansowanie ani 95 % kosztów podlegających zwrotowi przewidzianych w budżecie szacunkowym.

    Ostateczna kwota wkładu jest ustalana w roku następującym po roku, w którym Prezydium Parlamentu Europejskiego zatwierdziło sprawozdania końcowe fundacji. Ostateczna kwota dotacji nie może przekroczyć wstępnej kwoty dotacji.

    Ile fundacje otrzymują z budżetu UE?

    Gdzie zgłasza się dane finansowe?

    Fundacje muszą deklarować wszystkie przychody i wydatki w sprawozdaniach rocznych. Na takie sprawozdanie zasadniczo składa się:

    • sprawozdanie z audytu obejmujące sprawozdania finansowe oraz
    • sprawozdanie finansowe przygotowane na podstawie struktury budżetu szacunkowego,
    • szczegółowe informacje o rachunkach dotyczące przychodów, kosztów, aktywów i zobowiązań,
    • wykaz darowizn,
    • sprawozdanie z działalności.

    Sprawozdania z audytu i wykaz darowizn można pobrać tutaj.