Udzielone zamówienia 

Publikacja informacji o zamówieniach udzielonych w ostatnich dwóch latach

Rozporządzenie finansowe określa zasady wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej, w tym zasadę przejrzystości zapisaną w jego art. 37 i 38. Obowiązują różne przepisy dotyczące odpowiedniej publikacji informacji budżetowych, w szczególności informacji ex post, w tym informacji na temat udzielonych zamówień. Odpowiednie przepisy stanowi art. 163 rozporządzenia finansowego oraz pkt 2 i 3 załącznika I do rozporządzenia finansowego. Zamówienia uznaje się za „udzielone” w chwili podjęcia decyzji o udzieleniu zamówienia lub, w przypadku jej braku, w chwili podpisania pierwszej umowy, która może być umową ramową. Art. 38 rozporządzenia finansowego przewiduje publikację zamówień udzielonych w ciągu ostatnich dwóch lat; dostęp do starszych zamówień można uzyskać na żądanie, jeśli nie narusza to przepisów rozporządzenia (UE) 2018/1725.

Zamówienia o wartości równej progom, o których mowa w art. 175 ust. 1 rozporządzenia finansowego, lub wyższej

Zgodnie z pkt 2.3 załącznika I do rozporządzenia finansowego ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy przesłać do Urzędu Publikacji nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia lub umowy ramowej o wartości równej progom, o których mowa w art. 175 ust. 1, lub wyższej.

Instytucja zamawiająca musi opublikować ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

a) przed podpisaniem umowy lub umowy ramowej o wartości równej co najmniej progom określonym w art. 175 ust. 1 rozporządzenia finansowego lub wyższej, którą to umowę zawarto w drodze wyjątkowej procedury negocjacyjnej ustanowionej w pkt. 11.1 b) załącznika I do rozporządzenia finansowego;

b) po podpisaniu umowy lub umowy ramowej o wartości równej co najmniej progom określonym w art. 175 ust. 1 rozporządzenia finansowego lub wyższej, jeżeli zawarto ją w drodze wyjątkowej procedury negocjacyjnej ustanowionej w pkt. 11.1 a) lub c)–f) załącznika I do rozporządzenia finansowego.

Termin wysłania wyżej wymienionego ogłoszenia powinien umożliwiać publikację przed podpisaniem umowy lub umowy ramowej, zgodnie z warunkami przewidzianymi w pkt.35.1 załącznika I do rozporządzenia finansowego.

Progi określone w dyrektywie 2014/24/UE (art. 175 ust. 1 rozporządzenia finansowego) można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation/thresholds_pl

Zamówienia o wartości poniżej progów, o których mowa w art. 175 ust. 1 rozporządzenia finansowego

Art. 163 rozporządzenia finansowego i pkt 3 załącznika I do rozporządzenia finansowego stanowią, że instytucje zamawiające muszą opublikować na swojej stronie internetowej – nie później niż 30 czerwca następnego roku budżetowego – wykaz zamówień o wartości poniżej progów, o których mowa w art. 175 ust. 1 rozporządzenia finansowego, ale wyższej niż 15 000 EUR. Zamówienia zmienione

Instytucja zamawiająca może zmienić umowę lub umowę ramową bez przeprowadzenia nowej procedury udzielenia zamówień w przypadkach wymienionych w art. 172 ust. 3 rozporządzenia finansowego. Zgodnie z pkt 3.3 załącznika I do rozporządzenia finansowego wykaz umów zmienionych zgodnie z art. 172 ust. 3 lit. a)–c) rozporządzenia finansowego należy opublikować, nawet jeżeli wartość danej zmiany jest niższa od progów określonych w art. 175 ust. 1 rozporządzenia finansowego.

  Umowy szczegółowe oparte na umowach ramowych

  Informacje dotyczące wartości i wykonawców umów szczegółowych i formularzy zamówienia opartych na umowach ramowych w danym roku budżetowym publikowane są na stronie internetowej instytucji zamawiającej najpóźniej 30 czerwca roku następującego po tym roku budżetowym.
  Na mocy zmian do rozporządzenia finansowego w pkt. 3 załącznika I do rozporządzenia finansowego wprowadzono obowiązek publikowania powyższych informacji w odniesieniu do każdej umowy ramowej, nawet jeśli jej łączna wartość nie przekracza progów określonych w dyrektywie, ale jest wyższa niż 15 000 EUR.

  Publikacja ma spełniać następujące warunki

  Publikacja na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego najpóźniej do dnia 30 czerwca następnego roku:

  • wykazu zawierającego wszystkie zamówienia o wartości przewyższającej 15 000 EUR udzielone w poprzednim roku (z wyłączeniem zamówień dotyczących nieruchomości oraz zamówień określonych jako tajne), nawet jeżeli niektóre z nich zostały również opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; przepis ten wykracza poza wymogi regulacyjne, lecz zapewnia łatwiejszy dostęp do wszystkich zamówień udzielanych przez Parlament;
  • wykazu zamówień, które zostały zmienione na mocy art. 172 ust. 3 lit. a)–c) rozporządzenia finansowego, o ile wartość zmian jest wyższa niż 15 000 EUR, ale niższa od progów określonych w art. 175 ust. 1 rozporządzenia finansowego;
  • wykazu informacji dotyczących wartości i wykonawców umów szczegółowych / formularzy zamówień opartych na umowach ramowych po zawarciu umów szczegółowych / wystawieniu formularza zamówienia lub, w związku z ich łączną wartością, umów szczegółowych / formularzy zamówienia niezależnie od łącznej wartości umowy ramowej (jeśli wartość ta przekracza 15 000 EUR);
  • wykazu ekspertów wybranych na podstawie art. 237 rozporządzenia finansowego.

  Zamówień obejmujących nieruchomości oraz zamówień określonych jako tajne zgodnie z pkt. 11.1 g) i i) załącznika I do rozporządzenia finansowego nie publikuje się już oddzielnie w internecie, ale ujmuje się je w rocznym sprawozdaniu dotyczącym udzielonych zamówień, przekazywanym Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego.

  Zamówienia, w tym umowy szczegółowe, oparte na umowach ramowych zawartych przez grupy polityczne

  Od 2019 r. art. 38 ust. 4 rozporządzenia finansowego zmienionego rozporządzeniem (UE, Euratom) 2018/1046 nakłada bezpośrednio na organy wdrażające środki unijne obowiązek publikowania informacji o wykorzystaniu tych środków. Wymóg ten dotyczy grup politycznych. Środki zarządzane przez grupy zgodnie z przepisami Prezydium dotyczącymi pozycji budżetowej 400 uznaje się za równoważne środkom zarządzanym pośrednio.

  Informacje dotyczące art. 38 rozporządzenia finansowego oraz pkt 3.3 i 3.4 załącznika I do rozporządzenia finansowego i odnoszące się do danego roku budżetowego publikuje się w następnym roku w dokumencie sporządzonym przez każdą grupę polityczną.