Fundații politice europene 

Ce este o fundație politică europeană?

O fundație politică europeană este o organizație afiliată unui partid politic european care susține și completează obiectivele partidului respectiv și este înregistrată la Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene („Autoritatea”). O astfel de fundație urmărește, analizează și contribuie la dezbaterea privind chestiunile de politică publică europeană. De asemenea, aceasta desfășoară activități legate de chestiuni de politică publică europeană, de exemplu prin organizarea de seminarii, sesiuni de formare, conferințe și studii.

Cum este finanțată o fundație politică europeană?

O fundație politică europeană poate beneficia de finanțare din partea Parlamentului European. Finanțarea se acordă sub forma unui grant de funcționare. Normele pentru această formă de finanțare sunt specificate în titlul VIII Regulamentului financiar. Acest grant poate acoperi până la 95 % din cheltuielile eligibile ale unei fundații, iar restul ar trebui acoperit din resurse proprii precum cotizațiile membrilor și donații.

Parlamentul European publică anual aici programul său de lucru anual de granturi (2021) (Engleză).

Ce poate fi plătit și ce nu poate fi plătit din grant?

Grantul poate fi folosit pentru a acoperi cheltuielile legate direct de activitățile prevăzute în programul de activitate al fundației, acestea fiind așa-zisele cheltuieli eligibile, cum ar fi:

 • cheltuieli pentru reuniuni și conferințe
 • cheltuieli pentru publicații și studii
 • cheltuieli administrative, de personal și de deplasare.

Grantul nu poate fi folosit, printre altele, pentru a acoperi cheltuieli neelibigile precum:

 • cheltuieli de campanie pentru referendumuri și alegeri
 • finanțarea directă sau indirectă a partidelor naționale, a candidaților la alegeri și a fundațiilor politice naționale
 • cheltuieli aferente datoriilor.

  Cine stabilește normele privind finanțarea?

  Normele de finanțare sunt prevăzute de un regulament adoptat de Consiliu și Parlament, în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolul 224 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

  Procedurile de punere în aplicare sunt adoptate de Biroul Parlamentului European.

  Care sunt normele aplicabile? (începând cu exercițiul financiar 2019)

  Începând cu exercițiul financiar 2019, se aplică următoarele norme privind finanțarea:

   Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a beneficia de finanțare?

   Pentru a primi un grant din partea Parlamentului, o fundație trebuie să îndeplinească anumite condiții:

   • trebuie să fie înregistrată de către Autoritate,
   • trebuie să fie afiliată unui partid politic european înregistrat, care este eligibil pentru finanțare din bugetul Parlamentului European

    Cum funcționează în practică procedura de finanțare?

    Puteți descărca raportul succint privind stadiul în care se află procedura de finanțare (Engleză).

    Toate fundațiile care îndeplinesc condițiile menționate anterior pot solicita finanțare pentru un exercițiu financiar dat, trimițând Parlamentului, până la data de 30 septembrie a exercițiului financiar precedent, cererea sa și un buget estimat.

    După evaluarea și aprobarea cererilor, fondurile sunt repartizate între aceste fundații, pe baza unui barem prestabilit:

    • 10 % se repartizează în părți egale
    • 90 % se repartizează proporțional cu numărul de deputați aleși în Parlamentul European care sunt membri ai partidului la care este afiliată fundația.

    Această sumă reprezintă un grant cu titlu provizoriu, care se plătește în principiu la sfârșitul primului trimestru al fiecărui an (plata de prefinanțare). Valoarea grantului provizoriu nu trebuie să depășească suma solicitată în cererea de finanțare și nici 95 % din costurile rambursabile înscrise în bugetul estimat.

    Suma corespunzătoare grantului final se plătește anul următor, după ce Biroul Parlamentului European aprobă rapoartele anuale ale fundațiilor. Valoarea finală a grantului nu trebuie să depășească valoarea contribuției provizorii.

    Care este suma primită de fundații de la bugetul UE?

    Unde se găsesc datele financiare raportate?

    Fundațiile trebuie să declare toate veniturile și cheltuielile în rapoartele lor anuale. Un astfel de raport anual conține în principal:

    • raportul de audit, inclusiv situațiile financiare
    • situația financiară întocmită pe baza structurii bugetului estimat
    • informații detaliate extrase din conturi privind veniturile costurile, activele și pasivele
    • ista donațiilor
    • raportul de activitate

    Rapoartele de audit și donațiile fundațiilor pot fi consultate aici.