Partidele politice europene 

Ce este un partid politic european?

Un partid politic european este o organizație care urmează un program politic. Acest partid este compus din partide naționale și/sau persoane fizice în calitate de membri, reprezentați în mai multe state membre, și este înregistrat la Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene („Autoritatea”). Potrivit tratatelor, „partidele politice la nivel european contribuie la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii”.

Cum este finanțat un partid politic european?

Până în exercițiul financiar 2017, finanțarea s-a acordat sub forma unui grant de funcționare. Din 2018, finanțarea ia forma unei contribuții. Normele pentru această formă de finanțare sunt precizate în titlul XI din Regulamentul financiar. Aceasta poate acoperi până la 90% din cheltuielile rambursabile ale unui partid, iar restul trebuie acoperit din resurse proprii, cum ar fi cotizațiile membrilor și donații.

Fondurile disponibile pentru partide sunt înscrise la linia bugetară 402 din bugetul Parlamentului European.

Ce poate fi plătit și ce nu poate fi plătit din contribuția de la bugetul UE?

Contribuția poate fi folosită pentru a acoperi cheltuielile legate direct de obiectivele statutare ale partidului, adică așa-numitele cheltuieli rambursabile, cum ar fi:

 • cheltuieli pentru reuniuni și reprezentare
 • cheltuieli pentru publicații
 • cheltuieli administrative, de personal și de deplasare
 • cheltuieli de campanie în cadrul alegerilor europene.

Contribuția nu poate fi folosită, printre altele, pentru a acoperi cheltuieli nerambursabile, cum ar fi:

 • cheltuieli de campanie pentru referendumuri și alegeri (cu excepția alegerilor europene);
 • finanțarea directă sau indirectă a partidelor naționale, a candidaților la alegeri
 • cheltuieli aferente datoriilor.

  Cine stabilește normele privind finanțarea?

  Normele de finanțare sunt prevăzute de un regulament adoptat de Consiliu și Parlament, în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolul 224 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

  Procedurile de punere în aplicare sunt adoptate de Biroul Parlamentului European.

  Care sunt normele aplicabile? (începând cu exercițiul financiar 2019)

  Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a beneficia de finanțare?

  Pentru a primi o contribuție din partea Parlamentului, un partid trebuie să îndeplinească anumite condiții:

  • trebuie să fie înregistrat de către Autoritate,
  • trebuie să fie reprezentat în Parlamentul European de cel puțin un deputat în Parlamentul European,
  • trebuie să fie auditat de un auditor extern mandatat de către Parlamentul European,
  • nu trebuie să facă obiectul unor sancțiuni impuse de Autoritate.

  Pentru a fi înregistrat de Autoritate, partidul trebuie să respecte condițiile de înregistrare:

  • trebuie să aibă sediul într-un stat membru, conform celor indicate în statutul său;
  • partidele sale membre trebuie să fie reprezentate în cel puțin un sfert din statele membre, de deputați în Parlamentul European sau în parlamentele naționale, în parlamentele regionale ori în adunările regionale, sau trebuie să fi obținut, el însuși sau partidele sale membre, în cel puțin un sfert din statele membre, minimum trei la sută din voturile exprimate în fiecare din statele membre respective la cele mai recente alegeri pentru Parlamentul European;
  • partidele sale membre nu sunt membre ale unui alt partid politic european.
  • partidul sau membrii săi trebuie să fi participat la alegerile pentru Parlamentul European sau să-și fi exprimat în mod public intenția de a participa la alegerile următoare pentru Parlamentul European; și
  • nu trebuie să urmărească scopuri lucrative.

   Cum funcționează în practică procedura de finanțare?

   YPuteți descărca aici raportul succint privind stadiul în care se află procedura de finanțare (Engleză).

   Toate partidele care îndeplinesc condițiile menționate anterior pot solicita finanțare pentru un exercițiu financiar dat, trimițând Parlamentului, până la data de 30 septembrie a exercițiului financiar precedent, cererea sa și un buget estimat.

   După evaluarea și aprobarea cererilor, fondurile de care dispune Parlamentul sunt repartizate între aceste partide, pe baza unui barem prestabilit:

   • 10 % se repartizează în părți egale
   • 90 % se repartizează proporțional cu numărul de deputați aleși în Parlamentul European care sunt membri ai partidului.

   Această sumă reprezintă o contribuție cu titlu provizoriu, care se plătește la începutul fiecărui an (plata de prefinanțare). Valoarea contribuției provizorii nu trebuie să depășească suma solicitată în cererea de finanțare și nici 90 % din costurile rambursabile înscrise în bugetul estimat.

   Suma contribuției finale se stabilește după ce Biroul Parlamentului European aprobă rapoartele anuale ale partidelor. Suma contribuției finale nu trebuie să depășească valoarea contribuției provizorii și 90% din cheltuielile rambursabile suportate efectiv.

   Ce sumă primesc partidele de la bugetul UE?

   Unde se găsesc datele financiare raportate?

   Partidele trebuie să declare toate veniturile și cheltuielile în rapoartele lor anuale. Un astfel de raport anual conține în principal:

   • raportul de audit, inclusiv situațiile financiare
   • situația financiară întocmită pe baza structurii bugetului estimat
   • informații detaliate extrase din conturi privind veniturile, costurile, activele și pasivele
   • lista de donații
   • raportul de activitate

   Rapoartele de audit ale partidelor și donațiile (până la 2017) pot fi consultate aici.