Contracte atribuite 

Informații generale privind contractele atribuite

Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene stabilește, printre principiile de execuție a bugetului, pe cel al transparenței, prin diferite dispoziții care asigură o publicare adecvată (mai ales ex-post) a informațiilor privind execuția bugetului, inclusiv pentru contractele atribuite, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul financiar și cu punctele 2 și 3 din anexa I la Regulamentul financiar. Un contract se consideră atribuit fie în momentul deciziei de atribuire, fie în momentul semnării primului contract (inclusiv a contractului-cadru). Articolul 38 din Regulamentul financiar prevede doar publicarea contractelor atribuite în ultimii doi ani. Informațiile privind contractele atribuite anterior vor fi accesibile la cerere, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725.

Publicarea contractelor atribuite în 2018 și 2019

În ceea ce privește publicarea, noi dispoziții incluse la punctele 2.5 și 3.3 din anexa I la Regulamentul financiar fac obligatorie, începând cu 1 ianuarie 2016, publicarea contractelor aflate în curs de executare dacă suma acestora a fost modificată fără o nouă procedură de achiziții publice, astfel cum se prevede la articolul 172 din Regulamentul financiar.

Contracte care intră sub incidența Directivei 2014/24/UE

În ceea ce privește contractele atribuite în 2018 și 2019 și în conformitate cu punctul 2 din anexa I la Regulamentul financiar, dispozițiile privind măsurile de publicare ex-post a informațiilor privind contractele care intră sub incidența Directivei 2014/24/CE stipulează că anunțul de atribuire trebuie transmis Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data încheierii procedurii, mai precis de la data semnării contractului sau a contractului-cadru.

Oficiului pentru Publicații i se transmite anunțul de atribuire și în cazul unui contract cu o valoare mai mare sau egală cu pragurile stabilite la articolul 4 literele (a) și (b) din Directiva 2014/24/UE [articolul 175 alineatul (1) din Regulamentul financiar], care a fost atribuit în urma unei proceduri negociate fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. În acest caz, autoritatea contractantă publică un anunț de atribuire:

(a) înainte de a semna un contract sau un contract-cadru cu o valoare mai mare sau egală cu pragurile stabilite la articolul 175 alineatul (1) din Regulamentul financiar, care este atribuit în temeiul procedurii prevăzute la punctul 11.1 litera (b) din anexa I la Regulamentul financiar;

(b) după semnarea unui contract sau a unui contract-cadru cu o valoare mai mare sau egală cu pragurile stabilite la articolul 175 alineatul (1) din Regulamentul financiar, îndeosebi dacă acesta este atribuit în temeiul procedurii prevăzute la punctul 11.1 din anexa I la Regulamentul financiar.

Termenul pentru transmiterea anunțului respectiv trebuie să fie suficient pentru ca publicarea să aibă loc înainte de semnarea contractului sau a contractului-cadru, în conformitate cu condițiile și modalitățile prevăzute la punctul 35.1 din anexa I la Regulamentul financiar.

La 1 ianuarie 2019, pragurile prevăzute în Directiva 2014/24/UE [articolul 175 alineatul (1) din Regulamentul financiar] erau după cum urmează:

 • 144 000 EUR pentru contractele de achiziții publice de bunuri și de servicii prevăzute în anexa XIV la Directiva 2014/24/UE;
 • 5 548 000 EUR pentru contractele de achiziții de lucrări.

  Contractele care nu intră sub incidența Directivei 2014/24/UE

  În conformitate cu articolul 163 din Regulamentul financiar și cu punctul 3 din anexa I la Regulamentul financiar, referitoare la publicarea ex-post a informațiilor privind contractele care nu intră sub incidența Directivei 2014/24/UE, contractele „fac obiectul unei publicități adecvate”. Măsurile de publicare includ, printre altele, publicarea, până cel târziu la data de 30 iunie a exercițiului următor, a unei liste care conține numele contractantului, valoarea și obiectul contractului atribuit, în cazul contractelor cu o valoare mai mare de 15 000 EUR. Cu toate acestea, la punctul 3.3 din anexa I la Regulamentul financiar se prevăd următoarele: autoritatea contractantă publică pe site-ul său de internet o listă a contractelor cu o valoare mai mică decât pragurile prevăzute la articolul 175 alineatul (1) din Regulamentul financiar, precum și contractele atribuite în temeiul punctului 11.1 litera (h) și literele (j)-(m) din anexa I la Regulamentul financiar.

  Articolul 172 alineatul (3) literele (a)-(c) din Regulamentul financiar

  Autoritatea contractantă poate modifica un contract sau un contract-cadru fără a iniția o nouă procedură de achiziții publice numai în cazurile enumerate la alineatul (3). Cu toate acestea, la punctul 3.3 din anexa I la Regulamentul financiar se prevede publicarea listei acestor contracte modificate atunci când valoarea modificării este mai mică decât pragurile prevăzute la articolul 175 alineatul (1) din Regulamentul financiar. Aceste praguri corespund celor menționate mai sus, care decurg din Directiva 2014/24/UE.

  Contracte specifice bazate pe un contract-cadru

  Informațiile referitoare la contractanții care au încheiat contracte specifice și bonuri de comandă în baza unui contract-cadru și la valoarea contractelor specifice și a bonurilor de comandă în cauză se publică, pentru fiecare exercițiu financiar, pe site-ul de internet al autorității contractante, cel târziu până la data de 30 iunie a exercițiului următor.

  Prin modificarea Regulamentului financiar a fost introdusă, la punctul 3 din anexa I la acest regulament, obligația de a publica aceste informații de fiecare dată când valoarea cumulată a contractului-cadru depășește 15 000 EUR, chiar dacă aceasta se situează sub pragurile prevăzute de directivă.

  Publicarea este organizată după cum urmează:

  Pe site-ul de internet al Parlamentului European se publică, până cel târziu la data de 30 iunie a exercițiului următor:

  • lista tuturor contractelor cu o valoare mai mare de 15 000 EUR atribuite în exercițiul precedent (cu excepția contractelor imobiliare și a celor declarate secrete), chiar dacă printre acestea se află contracte care au fost publicate deja în JOUE în contextul unui anunț de atribuire. Această dispoziție, în vigoare din 2008, depășește cerințele prevăzute de lege, dar asigură o mai mare accesibilitate la toate contractele atribuite de instituție;
  • lista contractelor care au fost modificate în temeiul articolului 172 alineatul (3) literele (a)-(c) din Regulamentul financiar, dacă valoarea modificării depășește 15 000 EUR și se situează sub pragurile prevăzute la articolul 175 alineatul (1);
  • lista cu informațiile referitoare la valoarea și contractanții unor contracte specifice/bonuri de comandă bazate pe un contract-cadru, ca urmare a încheierii unui contract specific/bon de comandă sau pe baza volumului cumulat al contractelor specifice/bonurilor de comandă semnate, indiferent de suma cumulată pentru fiecare contract-cadru (peste 15 000 EUR);
  • lista experților externi selectați în temeiul articolului 237 din Regulamentul financiar.

  Contractele imobiliare și contractele declarate secrete menționate la punctul 11.1 literele (g) și (i) din anexa I la Regulamentul financiar nu se mai publică separat pe internet, ci sunt incluse în raportul anual privind contractele atribuite care este prezentat Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului European.

  Procedurile de achiziție și contractele specifice întemeiate pe contractele-cadru atribuite de grupurile politice

  La articolul 38 alineatul (4) din Regulamentul financiar, modificat prin noul Regulament (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018, a fost introdusă, începând cu 2019, pentru organismele care execută bugetul Uniunii, obligația directă de a publica informațiile referitoare la utilizarea fondurilor în cauză. Această obligație vizează, așadar, grupurile politice, întrucât, conform Normelor Biroului („normele privind postul bugetar 400”), creditele administrate de grupurile politice sunt tratate la fel ca cele care fac obiectul unei gestiuni descentralizate indirecte.

  Grupurile politice trebuie să publice informațiile prevăzute de articolul 38 din Regulamentul financiar și de punctele 3.3 și 3.4 din anexa I la Regulamentul financiar, pentru un anumit exercițiu, în anul următor, în cuprinsul unei liste întocmite de fiecare grup în parte.