Vitajte na webovom sídle Zákazky a granty 

V nariadení o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie, a v pravidlách uplatňovania tohto nariadenia sú stanovené zásady plnenia rozpočtu vrátane zásady transparentnosti.

Verejné obstarávanie

Európsky parlament má na základe zásady transparentnosti a ďalších pravidiel, ktorými sa riadi, povinnosť vyhlasovať výzvy na predkladanie ponúk.

Zoznam oznámení

V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie, je Európsky parlament povinný pri zákazkách na nákup tovaru a služieb vyhlásiť verejné obstarávanie.

Granty

Grant sa považuje za udelený bezprostredne po vzniku prvého právneho záväzku, t. j. po podpísaní prvej dohody.

Politické strany a nadácie

Politická strana na európskej úrovni je organizácia, ktorá sa riadi politickým programom, pozostáva z vnútroštátnych strán a jednotlivcov a je zastúpená v niekoľkých členských štátoch.

Parlamentné združenia

Informácie o rozpočtových prostriedkoch určených na úhradu oprávnených výdavkov parlamentných združení podľa pravidiel, ktorými sa riadia finančné príspevky.

Ochrana údajov

Európsky parlament používa vzorové vyhlásenie o ochrane osobných údajov na spracovanie osobných údajov súvisiacich s výzvami na vyjadrenie záujmu na účely výberu expertov, ako aj udeľovania grantov alebo postupov verejného obstarávania.