Zoznam výziev na predkladanie ponúk, výziev na vyjadrenie záujmu a výziev na predkladanie návrhov 

"V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie, je Európsky parlament povinný pri zákazkách na nákup tovaru a služieb vyhlásiť verejné obstarávanie.

Zákazky nepresahujúce určitý finančný limit môžu byť predmetom obstarávania na základe neverejných postupov spomedzi obmedzeného počtu dodávateľov vybraných na základe výzvy na vyjadrenie záujmu."

"Výzvy na predkladanie ponúk sa pravidelne uverejňujú v dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (sérii S) a možno ich prehliadať on-line na stránke databázy TED, ktorá je dostupná bezplatne a denne sa aktualizuje. Informácie uverejnené na webovom sídle Európskeho parlamentu:
– nie sú oficiálne,
– zvyčajne nie sú k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch,
– nemožno považovať za úplné.

V žiadnom prípade nenahrádzajú oficiálne uverejnenie výzvy na predkladanie ponúk v Úradnom vestníku Európskej únie – sérii S."

Open tenders

Viacročné výzvy