Európske politické strany a nadácie 

Európske politické strany

Európska politická strana je organizácia, ktorá sa riadi politickým programom. Pozostáva z vnútroštátnych strán a/alebo jednotlivcov ako členov, je zastúpená v niekoľkých členských štátoch a zaregistrovaná na Úrade pre európske politické strany a európske politické nadácie (ďalej len „úrad“). V zmluvách sa uvádza, že „politické strany na európskej úrovni prispievajú k formovaniu európskeho politického vedomia a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie“.

Európske politické nadácie

Európska politická nadácia je organizácia pridružená k európskej politickej strane, ktorá podporuje a dopĺňa ciele danej strany a je zaregistrovaná na Úrade pre európske politické strany a európske politické nadácie (ďalej len „úrad“). Takáto nadácia pozoruje a analyzuje diskusiu o otázkach európskej verejnej politiky a prispieva do nej. Zároveň vyvíja činnosti súvisiace s otázkou európskej verejnej politiky, napríklad prostredníctvom organizovania seminárov, školení, konferencií a štúdií.

Správy o audite a dary

Právny rámec (do rozpočtového roku 2017)