Úrad 

Od 1. januára 2017 platí pre európske politické strany a európske politické nadácie nový registračný systém.

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií sa stanovujú nové pravidlá, ktoré sa majú dodržiavať, a zriaďuje sa Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie (ďalej len „úrad“).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32014R1141 

Úrad bol zriadený na účely registrácie a kontroly európskych politických strán a európskych politických nadácií a ukladania sankcií týmto stranám a nadáciám podľa nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

Webovú stránku úradu možno nájsť tu http://www.appf.europa.eu