Európske politické nadácie 

Čo je európska politická nadácia?

Európska politická nadácia je organizácia pridružená k európskej politickej strane, ktorá podporuje a dopĺňa ciele danej strany a je zaregistrovaná na Úrade pre európske politické strany a európske politické nadácie (ďalej len „úrad“). Takáto nadácia pozoruje a analyzuje diskusiu o otázkach európskej verejnej politiky a prispieva do nej. Zároveň vyvíja činnosti súvisiace s otázkou európskej verejnej politiky, napríklad prostredníctvom organizovania seminárov, školení, konferencií a štúdií.

Ako sa európsky politická nadácia financuje?

Európska politická nadácia môže získať finančné prostriedky od Európskeho parlamentu. Financovanie má podobu grantu na prevádzku. Pravidlá tejto formy financovania sú uvedené v hlave VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách. Z grantu sa môže financovať až 95 % oprávnených výdavkov nadácie, pričom zostávajúca časť by mala byť hradená z vlastných zdrojov pochádzajúcich z členských poplatkov a darov.

Parlament každoročne zverejňuje svoj annual work programme of grants (2021) (angličtina).

Čo sa môže a nemôže financovať z grantu?

Grant možno využiť na financovanie výdavkov, ktoré majú priamu súvislosť s činnosťami stanovenými v pracovnom programe nadácie, t. j. takzvaných oprávnených výdavkov, ako sú:

 • náklady na schôdze a konferencie,
 • náklady na publikácie a štúdie,
 • administratívne, osobné a cestovné náklady.

Grant nemožno využiť okrem iného na úhradu neoprávnených výdavkov, ako sú:

 • náklady na kampane súvisiace s referendami a akýmikoľvek voľbami,
 • priama alebo nepriama finančná podpora vnútroštátnych politických strán, volebných kandidátov a vnútroštátnych politických nadácií,
 • poplatky za dlhové služby.

  Kto stanovuje pravidlá financovania?

  Pravidlá financovania sú stanovené v nariadení Rady a Parlamentu prijatého podľa článku 10 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a článku 224 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

  Vykonávacie postupy prijíma Predsedníctvo Európskeho parlamentu.

  Aké pravidlá sa uplatňujú? (od rozpočtového roku 2019)

  V prípade postupu financovania sa od rozpočtového roku 2019 uplatňujú tieto pravidlá:

   Aké podmienky treba splniť na získanie finančných prostriedkov?

   Aby nadácia mohla od Parlamentu získať grant, musí spĺňať určité podmienky:

   • musí byť zaregistrovaná na úrade,
   • musí byť pridružená k registrovanej európskej politickej strane, ktoré je oprávnená na financovanie z rozpočtu Európskeho parlamentu.

    Ako funguje postup financovania v praxi?

    Môžete si stiahnuť krátku správu o súčasnom stave postupu financovania (angličtina).

    Každá nadácia, ktorá spĺňa uvedené podmienky, môže požiadať o financovanie na určitý rozpočtový rok prostredníctvom žiadosti, ktorú spolu s odhadom rozpočtu a svojím pracovným programom zašle Parlamentu do 30. septembra predchádzajúceho rozpočtového roka.

    Po vyhodnotení a schválení žiadosti sa finančné prostriedky rozdelia medzi tieto nadácie nasledovne:

    • 10 % sa rozdelí rovnakým dielom,
    • 90 % sa rozdelí úmerne k počtu zvolených poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sú členmi strany, ku ktorej je nadácia pridružená.

    Táto suma predstavuje predbežnú výšku grantu, ktorý sa v zásade vypláca do konca prvého štvrťroka každého roka (platba v rámci predbežného financovania). Predbežná výška grantu nesmie prekročiť sumu uvedenú v žiadosti o financovanie ani 85 % refundovateľných výdavkov zahrnutých do odhadu rozpočtu.

    Konečná výška grantu sa stanoví nasledujúci rok po tom, ako Predsedníctvo Európskeho parlamentu schváli výročné správy nadácií. Táto výška nesmie prekročiť predbežnú výšku príspevku.

    Aký veľký je príspevok, ktorý nadácie dostávajú z rozpočtu EÚ?

    Kde sa nahlasujú finančné údaje?

    Nadácie musia uviesť všetky príjmy a výdavky vo svojich výročných správach. Takúto výročnú správu tvorí najmä:

    • správa o audite vrátane finančných výkazov,
    • finančný výkaz založený na štruktúre odhadovaného rozpočtu,
    • podrobný výkaz príjmov, nákladov, aktív a pasív,
    • zoznam darov,
    • správa o činnosti.

    Správy o audite a prehľady darov nadácií možno nájsť tu.