Európske politické strany 

Čo je európska politická strana?

Európska politická strana je organizácia, ktorá sa riadi politickým programom. Pozostáva z vnútroštátnych strán a/alebo jednotlivcov ako členov, je zastúpená v niekoľkých členských štátoch a zaregistrovaná na Úrade pre európske politické strany a európske politické nadácie (ďalej len „úrad“). V zmluvách sa uvádza, že „politické strany na európskej úrovni prispievajú k formovaniu európskeho politického vedomia a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie“.

Ako sa európsky politická strana financuje?

Až do rozpočtového roku 2017 malo financovanie podobu grantu na prevádzku. Od roku 2018 sa strany financujú formou príspevkov. Pravidlá tejto formy financovania sú uvedené v hlave XI nariadenia o rozpočtových pravidlách. Príspevok môže dosahovať výšku až 90 % refundovateľných výdavkov strany, zatiaľ čo zostatok by sa mal uhrádzať z vlastných zdrojov, ako sú členské poplatky a dary.

Finančné prostriedky, ktoré majú strany k dispozícii, sú uvedené v rozpočtovom riadku 402 rozpočtu Európskeho parlamentu.

Čo sa môže a nemôže financovať z príspevku z rozpočtu EÚ? ?

Príspevok možno využiť na uhrádzanie výdavkov, ktoré majú priamu súvislosť so štatutárnymi cieľmi strany, t. j. takzvaných refundovateľných výdavkov, ako sú:

 • náklady na schôdze a reprezentáciu,
 • publikačné náklady,
 • administratívne, osobné a cestovné náklady,
 • náklady na kampaň v európskych voľbách.

Príspevok nemožno využiť okrem iného na úhradu nerefundovateľných výdavkov, ako sú:

 • náklady na kampane súvisiace s referendami a voľbami (okrem európskych volieb),
 • priama alebo nepriama finančná podpora vnútroštátnych politických strán a volebných kandidátov,
 • poplatky za dlhové služby.

  Kto stanovuje pravidlá financovania?

  Pravidlá financovania sú stanovené v nariadení Rady a Parlamentu prijatého podľa článku 10 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a článku 224 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

  Vykonávacie postupy prijíma Predsedníctvo Európskeho parlamentu.

  Aké pravidlá sa uplatňujú? (od rozpočtového roku 2019)

  Aké podmienky treba splniť na získanie finančných prostriedkov?

  Aby strana mohla od Parlamentu získať príspevok, musí spĺňať určité podmienky:

  • strana musí byť zaregistrovaná na úrade,
  • musí byť zastúpená v Európskom parlamente aspoň jedným poslancom Európskeho parlamentu,
  • musí byť podrobená auditu zo strany externého audítora povereného Európskym parlamentom,
  • nesmie byť predmetom sankcií uložených úradom.

  Aby strana mohla byť zaregistrovaná na úrade, musí spĺňať podmienky registrácie:

  • musí mať sídlo v členskom štáte uvedenom v jej stanovách;
  • jej členské strany musia byť zastúpené najmenej v jednej štvrtine členských štátov, poslancami Európskeho parlamentu, národných parlamentov, regionálnych parlamentov alebo regionálnych zhromaždení, alebo strana alebo jej členské strany museli pri posledných voľbách do Európskeho parlamentu získať aspoň v jednej štvrtine členských štátov najmenej tri percentá hlasov odovzdaných v každom z týchto členských štátov;
  • jej členské strany nie sú členmi inej európskej politickej strany;
  • strana musí dodržiavať, najmä vo svojom programe a činnostiach, hodnoty, na ktorých je založená Únia, ako sú uvedené v článku 2 Zmluvy o EÚ, t. j. úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám;
  • strana alebo jej členovia sa museli zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu alebo verejne vyjadriť svoj úmysel zúčastniť sa na najbližších voľbách do Európskeho parlamentu; a
  • strana nesmie sledovať ciele spojené so ziskom.

   Ako funguje postup financovania v praxi?

   Tu si môžete stiahnuť krátku správu o súčasnom stave postupu financovania (angličtina).

   Každá strana, ktorá spĺňa uvedené podmienky, môže požiadať o financovanie na určitý rozpočtový rok prostredníctvom žiadosti, ktorú spolu s odhadom rozpočtu zašle Parlamentu do 30. septembra predchádzajúceho rozpočtového roka.

   Po vyhodnotení a schválení žiadosti sa finančné prostriedky dostupné v rozpočte Parlamentu rozdelia medzi tieto strany nasledovne:

   • 10 % sa rozdelí rovnakým dielom,
   • 90 % sa rozdelí úmerne k počtu zvolených poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sú členmi danej strany.

   Táto suma predstavuje predbežnú výšku príspevku, ktorý sa vypláca na začiatku každého roka (platba v rámci predbežného financovania). Predbežná výška príspevku nesmie prekročiť sumu uvedenú v žiadosti o financovanie ani 90 % refundovateľných výdavkov zahrnutých do odhadu rozpočtu.

   Konečná výška príspevku sa stanoví po tom, ako Predsedníctvo Európskeho parlamentu schváli výročné správy strán. Táto výška nesmie prekročiť predbežnú výšku príspevku ani 90 % skutočne vynaložených refundovateľných nákladov.

   Aký veľký je príspevok, ktorý strany dostávajú z rozpočtu EÚ?

   Kde sa nahlasujú finančné údaje?

   Strany musia uviesť všetky príjmy a výdavky vo svojich výročných správach. Takúto výročnú správu tvorí najmä:

   • správa o audite vrátane finančných výkazov,
   • finančný výkaz založený na štruktúre odhadovaného rozpočtu,
   • podrobný výkaz príjmov, nákladov, aktív a pasív,
   • zoznam darov,
   • správa o činnosti.

   Správy o audite a prehľady darov strán (do roku 2017) možno nájsť tu.