Zadané zákazky 

Všeobecné informácie o zadaných zákazkách

V nariadení o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskej únie, je ako jedna zo zásad plnenia rozpočtu stanovená zásada transparentnosti, a to v rôznych ustanoveniach, ktoré zabezpečujú náležité zverejňovanie (najmä ex post) plnenia rozpočtu, okrem iného aj zadaných zákaziek, podľa článku 163 nariadenia o rozpočtových pravidlách a bodov 2 a 3 prílohy I k nariadeniu o rozpočtových pravidlách. Zákazka sa považuje za zadanú v momente, keď je rozhodnuté o jej zadaní, alebo od chvíle, keď sa podpíše prvá zmluva (a to aj rámcová zmluva). Podľa článku 38 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa zverejňujú len zákazky zadané za posledné dva roky, pričom staršie údaje budú prístupné na požiadanie v súlade s nariadením (EÚ)2018/1725.

Zverejňovanie informácií o zákazkách zadaných v rokoch 2018 a 2019

Pokiaľ ide o zverejňovanie informácií, od.1. januára 2016 sa podľa nového ustanovenia v bodoch 2.5 a 3.3 prílohy I k nariadeniu o rozpočtových pravidlách odteraz vyžaduje zverejňovanie zmlúv v priebehu plnenia, ktorých výška bola predmetom úpravy bez začatia nového postupu verejného obstarávania, ako sa vymedzuje v článku 172 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Zákazky, na ktoré sa vzťahuje smernica 2014/24/ES

Pokiaľ ide o zákazky zadané v rokoch 2018 a 2019 a v súlade s bodom 2 prílohy I k nariadeniu o rozpočtových pravidlách, v ustanoveniach týkajúcich sa zverejňovania ex post je s ohľadom na zákazky, na ktoré sa vzťahuje smernica 2014/24/EÚ, stanovené, že oznámenie o výsledku verejného obstarávania sa musí zaslať Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie najneskôr 30 kalendárnych dní po skončení postupu, t. j. od podpísania zmluvy alebo rámcovej dohody.

Oznámenie o zadaní zákazky sa zašle Úradu pre publikácie aj v prípade zákazky, ktorej hodnota je rovnaká ako finančné limity stanovené v článku 4 písm. a) a b) smernice 2014/24/EÚ (článok 175 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách) alebo tieto limity presahuje a ktorá bola zadaná na základe rokovacieho konania bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ v tomto prípade zverejní oznámenie o výsledku obstarávania:

 1. a) pred podpisom zmluvy alebo rámcovej zmluvy, ktorej hodnota sa rovná finančným limitom stanoveným v článku 175 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo tieto limity presahuje a ktorá sa zadáva podľa postupu uvedeného v bode 11.1 b) prílohy I k nariadeniu o rozpočtových pravidlách;
 2. b) po podpise zmluvy alebo rámcovej zmluvy, ktorej hodnota sa rovná finančným limitom stanoveným v článku 175 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo tieto limity presahuje, najmä ak sa zadáva podľa postupu uvedeného v bode 11.1 prílohy I k nariadeniu o rozpočtových pravidlách;

Lehota na zaslanie tohto oznámenia musí byť dostatočne dlhá na to, aby sa zverejnenie uskutočnilo pred podpísaním zmluvy alebo rámcovej dohody v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými v článku bode 35.1 prílohy I k nariadeniu o rozpočtových pravidlách.

K 1. januáru 2019 boli finančné limity v smernici 2014/24/EÚ (článok 175 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách) stanovené takto:

 • 144 000 EUR v prípade zmlúv o dodaní tovaru a zmlúv o poskytovaní služieb uvedených v prílohe XIV k smernici 2014/24/EÚ;
 • 5 548 000 EUR v prípade zmlúv o vykonaní prác.

  Zákazky, na ktoré sa nevzťahuje smernica 2014/24/ES

  V zmysle článku 163 nariadenia o rozpočtových pravidlách a bodu 3 prílohy I k nariadeniu o rozpočtových pravidlách týkajúcich sa oznamovania ex post v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje smernica 2014/24/EÚ, platí, že zákazky „sa oznamujú vhodnými prostriedkami“. Súčasťou tohto oznamovania je okrem iného „uverejnenie zoznamu obsahujúceho názov dodávateľa, hodnotu a predmet zadanej zákazky, a to najneskôr do 30. júna nasledujúceho rozpočtového roka“ v prípade zákaziek, ktorých hodnota presahuje 15 000 EUR. V bode 3.3 prílohy I k nariadeniu o rozpočtových pravidlách sa uvádza, že: verejný obstarávateľ zverejní na svojej internetovej stránke zoznam zákaziek, ktorých hodnota je nižšia ako finančné limity stanovené v článku 175 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ako aj zákaziek zadaných v súlade s bodom 11.1 písm. h) a j) až m) prílohy I k nariadeniu o rozpočtových pravidlách.

  Článok 172 ods. 3 písm. a) až c) nariadenia o rozpočtových pravidlách

  Verejný obstarávateľ môže upraviť zmluvu alebo rámcovú dohodu bez toho, aby bolo potrebné vykonať nový postup verejného obstarávania, výlučne v prípadoch vymenovaných v odseku 3. V článku 3.3 prílohy I k nariadeniu o rozpočtových pravidlách sa ale vyžaduje uverejnenie zoznamu týchto upravených zákaziek, ak je hodnota úpravy nižšia ako finančné limity stanovené v článku 175 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Tieto limity zodpovedajú limitom stanoveným v smernici 2014/24/EÚ a uvedeným vyššie.

  Konkrétne zákazky založené na rámcových dohodách

  Informácie týkajúce sa hodnoty a zmluvných strán konkrétnych zákaziek a objednávok založených na rámcovej dohode počas jedného hospodárskeho roka sa uverejňujú na internetovej stránke verejného obstarávateľa najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka.

  Úpravou nariadenia sa zaviedla v bode 3 prílohy I k nariadeniu o rozpočtových pravidlách povinnosť uverejniť tieto informácie v prípade celkovej súhrnnej hodnoty za rámcovú zmluvu, ktorá je síce nižšia než limity stanovené v smernici, ale vyššia ako 15 000 EUR.

  Zverejnenie prebieha týmto spôsobom:

  Najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka sa na internetovej stránke Európskeho parlamentu zverejní:

  • zoznam všetkých zákaziek zadaných v predchádzajúcom roku, ktorých hodnota presahuje 15 000 EUR (s výnimkou zákaziek na nehnuteľnosti a zákaziek, ktorých predmet tvoria utajované skutočnosti), a to aj keď niektoré z nich boli zverejnené aj v Ú. v. EÚ vo forme oznámenia o zadaní zákazky. Toto ustanovenie, ktoré je platné od roku 2008, presahuje rámec požiadaviek právnych predpisov, zabezpečuje však jednoduchší prístup ku všetkým zákazkám, ktoré zadal Parlament;
  • zoznam zákaziek, ktoré sú predmetom úpravy podľa článku 172 ods. 3 písm. a) až c) nariadenia o rozpočtových pravidlách, ak je hodnota úpravy vyššia ako 15 000 EUR a nižšia ako finančné limity stanovené v článku 175 ods. 1
  • zoznam s informáciami týkajúcimi sa hodnoty a zmluvných strán konkrétnych zákaziek/ objednávok založených na rámcovej zmluve v nadväznosti na uzatvorenie konkrétnej zákazky/objednávky alebo z dôvodu celkového objemu konkrétnych zákaziek/podpísaných objednávok bez ohľadu na celkovú sumu za rámcovú zmluvu (nad 15 000 EUR);
  • zoznam vybraných externých odborníkov na základe článku 237 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

  Zákazky na nehnuteľnosti a zákazky, ktorých predmet tvoria utajované skutočnosti, uvedené v bode 11.1 písm. g) a i) prílohy I k nariadeniu o rozpočtových pravidlách nie sú už uverejňované osobitne na internete, ale ako súčasť výročnej správy o zadaných zákazkách predkladanej Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu.

  Konkrétne zákazky a zmluvy na základe rámcových zmlúv, ktoré zadali politické skupiny

  V článku 38 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, zmeneného novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, sa od roku 2019 zaviedla priama povinnosť orgánov využívajúcich rozpočet Únie uverejňovať údaje o používaní týchto finančných prostriedkov. Táto povinnosť sa preto vzťahuje na politické skupiny, keďže podľa pravidiel Predsedníctva (položka 400) rozpočtové prostriedky spravované skupinami patria k rozpočtovým prostriedkom, ktoré sú predmetom nepriameho decentralizovaného hospodárenia.

  Uverejnenie informácií týkajúcich sa ustanovení článku 38 nariadenia o rozpočtových pravidlách a bodov 3.3 a 3.4 prílohy I k nariadeniu o rozpočtových pravidlách v danom rozpočtovom roku sa v prípade politických skupín uskutoční v zozname, ktorý vypracuje každá skupina.