Správy o audite a dary 

V tejto časti nájdete správy o audite vrátane finančných výkazov, ako aj údaje o daroch strán a nadácií, ktoré strany a nadácie každoročne predkladajú Európskemu parlamentu.

Výšku financovania uvedenú v týchto správach nemožno vo všetkých prípadoch považovať za konečnú. Môže sa líšiť od sumy, ktorú Európsky parlament skutočne pridelí a vyplatí, pretože správa o audite sa vydáva predtým, než Parlament schváli rozhodnutie o konečnej výške financovania..

Takisto treba vziať do úvahy, že počnúc financovaním v roku 2018 sa menia požiadavky na transparentnosť podľa článku 32 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014. Väčšina z týchto požiadaviek sa uplatní až po kontrole výročných správ v roku 2019.

Informácie zverejňované Európskym parlamentom podľa článku 32 ods. 2 (v súvislosti s financovaním od roku 2018):zoznam právnických osôb, ktoré sú členmi európskej politickej strany, pripojený k stanovám strany v súlade s článkom 4 ods. 2 a aktualizovaný v súlade s článkom 9 ods. 6, ako ajcelkový počet jednotlivých členov..