Offentliggörande i efterhand 

Enligt budgetförordningen för Europeiska unionens allmänna budget ska bidrag beviljas enligt öppenhetsprincipen, som bland annat innebär att ett offentliggörande måste ske i efterhand.

I artiklarna 38 och 189 i budgetförordningen för bidrag anges följande: ”Alla bidrag som tilldelas under ett budgetår ska offentliggöras” på unionsinstitutionernas webbplatser ”senast den 30 juni året efter det budgetår då rättsliga åtaganden gjorts för medlen”.

För att respektera lagstiftningen om skydd av personuppgifter (artikel 38.2 i budgetförordningen) måste Europaparlamentet också begränsa den information som offentliggörs om bidrag. På webbplatsen ska information om de bidrag som beviljats under de senaste två åren offentliggöras. De ansvariga generaldirektoraten kan på begäran göra äldre uppgifter tillgängliga, med vederbörlig hänsyn till förordning (EU) 2018/1725.