Revisionsrapporter och donationer 

Här hittar du partiernas och stiftelsernas revisionsrapporter med ekonomiska redovisningar samt donationer. Dessa uppgifter lämnar de varje år in till Europaparlamentet.

Finansieringsbeloppen i rapporterna kan inte alltid betraktas som slutliga. De kan skilja sig från de belopp som faktiskt har beviljats och utbetalats av Europaparlamentet, eftersom revisionsrapporten kommer innan parlamentet godkänner beslutet om det slutliga finansieringsbeloppet.

Tänk också på att finansieringen från och med 2018 omfattas av nya öppenhetskrav enligt artikel 32 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014. De flesta av dessa krav börjar gälla först efter kontrollen av årsrapporterna 2019.

Offentliggörande genom Europaparlamentet i enlighet med artikel 32.2 (gäller finansiering från och med 2018): förteckning över juridiska personer som är medlemmar i ett europeiskt politiskt parti, som ska bifogas partiets stadgar i enlighet med artikel 4.2 och uppdateras i enlighet med artikel 9.6, samt det det totala antalet enskilda medlemmar..