Myndighet 

Sedan den 1 januari 2017 gäller ett nytt registreringssystem för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser fastställs de nya reglerna och inrättas en myndighet för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32014R1141 

Myndigheten har inrättats i syfte att registrera, kontrollera och ålägga sanktioner mot europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014.

Myndighetens webbplats finns på adressen http://www.appf.europa.eu