Europeiska politiska stiftelser 

Vad är en europeisk politisk stiftelse?

En europeisk politisk stiftelse är en organisation som är knuten till ett europeiskt politiskt parti och som stöder och kompletterar partiets målsättningar och är registrerad hos myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (nedan kallad myndigheten). En sådan stiftelse observerar, analyserar och bidrar till debatten om politiska frågor på europeisk nivå. Den bedriver även verksamhet kopplad till en europeisk politisk fråga, exempelvis genom seminarier, utbildning, konferenser och studier.

Hur finansieras en europeisk politisk stiftelse?

En europeisk politisk stiftelse kan få finansiering från Europaparlamentet. Finansieringen beviljas i form av ett administrationsbidrag. Reglerna för denna typ av finansiering anges i avdelning VI i av budgetförordningen. Bidraget kan täcka upp till 95 % av stiftelsens stödberättigande utgifter, medan resten av utgifterna ska täckas av egna medel från medlemsavgifter och donationer.

Här publicerar parlamentet varje år sitt årliga arbetsprogram för bidrag (Engelska).

Vilka utgifter kan täckas med bidraget och vilka kan det inte?

Bidraget får användas för att täcka utgifter med direkt anknytning till sådan verksamhet som fastställs i stiftelsens verksamhetsprogram. Dessa så kallade stödberättigande utgifter kan exempelvis vara

 • kampanjkostnader inför folkomröstningar och val,
 • direkt eller indirekt finansiering av nationella partier, valkandidater eller nationella politiska stiftelser,
 • expeditionsavgifter för skulder.

Bidraget får inte användas för att täcka icke stödberättigande utgifter som

 • kampanjkostnader inför folkomröstningar och val,
 • direkt eller indirekt finansiering av nationella partier, valkandidater eller nationella politiska stiftelser,
 • expeditionsavgifter för skulder.

  Vem bestämmer reglerna för finansieringen?

  Finansieringsreglerna fastställs genom en förordning som antagits av rådet och parlamentet i enlighet med artikel 10.4 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 224 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

  Hur reglerna ska tillämpas i praktiken bestäms av Europaparlamentets presidium.

  Vilka regler gäller? (Från och med budgetåret 2019)

  Från och med budgetåret 2019 gäller följande finansieringsregler:

   Vilka villkor måste man uppfylla för att få finansiering?

   För att beviljas bidrag från parlamentet måste en stiftelse uppfylla vissa villkor:

   • Den måste vara registrerad hos myndigheten.
   • Den måste vara knuten till ett registrerat europeiskt politiskt parti som har rätt till finansiering från Europaparlamentets budget.

    Hur sker finansieringen i praktiken?

    Du kan ladda ner en kortfattad lägesrapport om finansieringsförfarandet (Engelska).

    Alla stiftelser som uppfyller villkoren ovan kan ansöka om finansiering för ett visst budgetår genom att senast den 30 september föregående budgetår lämna in en ansökan tillsammans med sin beräknade budget och sitt arbetsprogram till parlamentet.

    När ansökningarna har utvärderats och godkänts tilldelas stiftelserna medel enligt ett fastställt fördelningstal:

    • 10 % fördelas i lika delar.
    • 90 % fördelas proportionellt till antalet folkvalda i Europaparlamentet som är medlemmar i det parti som stiftelsen är knuten till.

    Detta är ett preliminärt bidrag som i regel betalas ut i slutet av första kvartalet varje år (förfinansiering). Det preliminära bidraget får inte vara högre än det belopp som finansieringsansökan gäller och inte högre än 95 % av de ersättningsgilla utgifterna enligt den beräknade budgeten.

    Det slutliga bidraget fastställs året därpå efter att stiftelsernas årsrapporter har godkänts av Europaparlamentets presidium. Det slutliga bidraget får inte vara högre än det preliminära.

    Hur mycket får stiftelserna från EU-budgeten?

    Var rapporteras de ekonomiska uppgifterna?

    Stiftelserna måste deklarera alla intäkter och utgifter i sina årsrapporter. Årsrapporterna består i huvudsak av

    • en revisionsrapport med ekonomisk redovisning,
    • en ekonomisk redovisning baserad på den beräknade budgetens struktur,
    • närmare uppgifter om intäkter, kostnader, tillgångar och skulder,
    • en förteckning över donationer,
    • en verksamhetsrapport.

    Här kan du se stiftelsernas revisionsrapporter och donationer.