Europeiska politiska partier 

Vad är ett europeiskt politiskt parti?

Ett europeiskt politiskt parti är en organisation med ett politiskt program. Det har nationella partier och/eller enskilda som medlemmar, finns representerat i flera medlemsstater och är registrerat hos myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (nedan kallad myndigheten). Enligt fördragen ska politiska partier på europeisk nivå ” bidra till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja”.

Hur finansieras ett europeiskt politiskt parti?

Till och med budgetåret 2017 beviljades finansieringen i form av ett administrationsbidrag. Från och med 2018 är det ett annat bidrag som gäller. Reglerna för denna typ av finansiering anges i avdelning XI i budgetförordningen. Bidraget kan täcka upp till 90 % av ett partis ersättningsgilla utgifter, medan resten av utgifterna ska täckas av egna medel, såsom medlemsavgifter och donationer.

De medel som finns tillgängliga för partierna budgeteras genom budgetpost 402 i Europaparlamentets budget.

Vilka utgifter kan täckas med bidraget från EU-budgeten och vilka kan det inte?

Bidraget får användas för att täcka utgifter som direkt avser partiets stadgeenliga mål. Dessa så kallade ersättningsgilla utgifter kan exempelvis vara

 • mötes- och representationskostnader,
 • kostnader för publikationer,
 • administrativa kostnader samt kostnader för personal och resor,
 • kampanjkostnader i samband med EU-valet.

Bidraget får inte användas för att täcka icke ersättningsgilla utgifter som

 • kampanjkostnader i samband med folkomröstningar och val (förutom EU-valet),
 • direkt eller indirekt finansiering av nationella partier eller valkandidater,
 • expeditionsavgifter för skulder.

  Vem bestämmer reglerna för finansieringen?

  Finansieringsreglerna fastställs genom en förordning som antagits av rådet och parlamentet i enlighet med artikel 10.4 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 224 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

  Hur reglerna ska tillämpas i praktiken bestäms av Europaparlamentets presidium.

  Vilka regler gäller? (Från och med budgetåret 2019)

  Vilka villkor måste man uppfylla för att få finansiering?

  För att beviljas bidrag från parlamentet måste ett parti uppfylla vissa villkor:

  • Det måste vara registrerat hos myndigheten.
  • Det måste vara representerat i Europaparlamentet av minst en ledamot.
  • Det måste granskas av en extern revisor befullmäktigad av Europaparlamentet.
  • Det får inte vara föremål för sanktioner beslutade av myndigheten.

  För att registreras hos myndigheten måste partiet uppfylla registreringsvillkoren:

  • Det måste ha sitt stadgeenliga säte i någon av medlemsstaterna.
  • Dess medlemspartier måste i minst en fjärdedel av medlemsstaterna företrädas av ledamöterna av Europaparlamentet, nationella parlament, regionala parlament eller regionala församlingar. Partiet eller dess medlemspartier måste i minst en fjärdedel av medlemsstaterna ha erhållit minst 3 % av rösterna i var och en av dessa medlemsstater i det senaste valet till Europaparlamentet.
  • Dess medlemspartier är inte medlemmar i något annat europeiskt politiskt parti.
  • Partiet måste, i synnerhet i sitt program och sin verksamhet, iaktta unionens grundläggande värden enligt artikel 2 i EU-fördraget, det vill säga respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter.
  • Partiet eller dess medlemmar måste ha deltagit i val till Europaparlamentet eller offentligt uttryckt sin avsikt att delta i nästföljande val till Europaparlamentet.
  • Partiet är inte vinstdrivande.

   Hur sker finansieringen i praktiken?

   Här kan du ladda ner en kortfattad lägesrapport om finansieringsförfarandet (Engelska).

   Alla partier som uppfyller villkoren ovan kan ansöka om finansiering för ett visst budgetår genom att senast den 30 september föregående budgetår lämna in en ansökan och beräknad budget till parlamentet.

   När ansökningarna har utvärderats och godkänts tilldelas partierna tillgängliga budgetmedel från parlamentet enligt ett fastställt fördelningstal:

   • 10 % fördelas i lika delar.
   • 90 % fördelas proportionellt till antalet folkvalda i Europaparlamentet som är medlemmar i partiet.

   Detta är ett preliminärt bidrag som betalas ut i början av varje år (förfinansiering). Det preliminära bidraget får inte vara högre än det belopp som finansieringsansökan gäller och inte högre än 90 % av de ersättningsgilla utgifterna enligt den beräknade budgeten.

   Det slutliga bidraget fastställs efter att partiernas årsrapporter har godkänts av Europaparlamentets presidium. Det slutliga bidraget får inte vara högre än det preliminära bidraget och det får inte vara högre än 90 % av de ersättningsgilla kostnader som faktiskt har uppkommit.

   Hur mycket får partierna från EU-budgeten?

   Här kan du ladda ner en (Engelska) förteckning över partierna och deras finansieringsbelopp..

   Var rapporteras de ekonomiska uppgifterna?

   Partierna måste deklarera alla intäkter och utgifter i sina årsrapporter. Årsrapporterna består i huvudsak av

   • en revisionsrapport med ekonomisk redovisning,
   • en ekonomisk redovisning baserad på den beräknade budgetens struktur,
   • närmare uppgifter om intäkter, kostnader, tillgångar och skulder,
   • en förteckning över donationer,
   • en verksamhetsrapport.

   Här kan du se partiernas revisionsrapporter och donationer (till och med 2017).