Tilldelade avtal 

Allmän information om tilldelade avtal

I budgetförordningen för Europeiska unionens budget fastställs öppenhet som en av principerna för genomförandet av budgeten. Öppenhet föreskrivs genom flera olika bestämmelser som syftar till att garantera att genomförandet av budgeten offentliggörs på lämpligt sätt (framför allt i efterhand). Det rör sig bland annat om offentliggörande av meddelanden om tilldelning av avtal i enlighet med artikel 163 i budgetförordningen och punkterna 2–3 i bilaga I till budgetförordningen. Ett avtal betraktas som ˮtilldelatˮ från och med den tidpunkt då tilldelningsbeslutet fattas eller det datum då det första avtalet (inbegripet ramavtalet) undertecknas. I artikel 38 i budgetförordningen fastställs det att informationen om tilldelade avtal ska tas bort efter två år. Äldre uppgifter kan tillgås på begäran och i enlighet med förordning (EU) 2018/1725.

Offentliggörande av avtal som tilldelades under 2018 och 2019

Sedan den 1 januari 2016 föreskrivs det i en ny bestämmelse i punkterna 2.5 och 3.3 i bilaga I till budgetförordningen att avtal vars värde ändras under löptiden utan att det inleds något nytt offentligt upphandlingsförfarande ska offentliggöras i de fall som anges i artikel 172 i budgetförordningen.

Avtal som omfattas av direktiv 2014/24/EU

För de avtal som tilldelades i enlighet med punkt 2 i bilaga I till budgetförordningen under 2018 och 2019 gäller bestämmelserna om offentliggörande i efterhand av avtal som omfattas av direktiv 2014/24/EU. Detta innebär att ett meddelande om tilldelning av avtal ska skickas till Europeiska unionens publikationsbyrå senast 30 kalenderdagar efter det att förfarandet avslutats, det vill säga från och med det att avtalet eller ramavtalet undertecknats.

Meddelandet om tilldelning av avtal ska även skickas till Europeiska unionens publikationsbyrå vid avtal vars värde minst motsvarar de tröskelvärden som anges i artikel 4 a och b i direktiv 2014/24/EU (artikel 175.1 i budgetförordningen) och som tilldelas genom ett förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av ett meddelande om upphandling. Den upphandlande myndigheten ska då offentliggöra ett meddelande om tilldelning

 1. a) innan den undertecknar ett avtal eller ramavtal vars värde uppgår till eller överstiger de tröskelvärden som avses i artikel 175.1 i budgetförordningen och som tilldelas genom förfarandet i punkt 11.1 b i bilaga I till budgetförordningen,
 2. b) efter att ha undertecknat ett avtal eller ramavtal vars värde uppgår till eller överstiger de tröskelvärden som avses i artikel 175.1 i budgetförordningen, särskilt om det tilldelas genom förfarandet i punkt 11.1 i bilaga I till budgetförordningen.

Meddelandet om tilldelning av avtal måste skickas i tillräckligt god tid för att kunna offentliggöras innan avtalet eller ramavtalet undertecknas, i enlighet med de villkor och på det sätt som fastställs i punkt 35.1 i bilaga I till budgetförordningen.

Den 1 januari 2019 fastställdes tröskelvärdena i direktiv 2014/24/EU (artikel 175.1 i budgetförordningen) till

 • 144 000 euro för sådana varu- och tjänsteavtal som avses i bilaga XIV till direktiv 2014/24/EU,
 • 5 548 000 euro för byggentreprenadavtal.

  Avtal som inte omfattas av direktiv 2014/24/EU

  Enligt artikel 163 i budgetförordningen och punkt 3 i bilaga I till budgetförordningen, om offentliggörande i efterhand av avtal som inte omfattas av direktiv 2004/24/EG, ska avtalen ”offentliggöras på lämpligt sätt.” När det rör sig om avtal med ett värde som överstiger 15 000 euro ska det bland annat senast den 30 juni påföljande budgetår offentliggöras ”uppgifter om entreprenörens namn samt om värdet och avtalsföremålet”. I punkt 3.3 i bilaga I till budgetförordningen stadgas det dock att den upphandlande myndigheten på sin webbplats ska offentliggöra en förteckning över avtal med ett värde under de tröskelvärden som avses i artikel 175.1 samt avtal som tilldelats enligt punkt 11.1 h och j–m i bilaga I till budgetförordningen.

  Artikel 172.3 a–c i budgetförordningen

  Den upphandlande myndigheten får, i de fall som anges i punkt 3, ändra ett avtal eller ett ramavtal utan att inleda ett nytt upphandlingsförfarande. Enligt punkt 3.3 i bilaga I till budgetförordningen måste det dock offentliggöras en förteckning över dessa ändringar av avtal när ändringens värde understiger de tröskelvärden som avses i artikel 175.1 i budgetförordningen. Dessa tröskelvärden motsvarar de ovannämnda tröskelvärden som följer av direktiv 2014/24/EU.

  Specifika avtal som grundar sig på ramavtal

  Den upphandlande myndigheten ska på sin webbplats offentliggöra uppgifter om värdet på och avtalsparterna för specifika avtal och beställningssedlar som grundar sig på ett ramavtal under ett givet budgetår senast den 30 juni påföljande budgetår.

  I samband med översynen av budgetförordningen infördes det i punkt 3 i bilaga I till budgetförordningen en skyldighet att offentliggöra dessa uppgifter avseende alla sammantagna värden per ramavtal även i fall då de understiger direktivets tröskelvärden men överstiger 15 000 euro.

  Offentliggörandet sker alltså på följande sätt:

  Offentliggörande på Europaparlamentets webbplats senast den 30 juni det påföljande året, av

  • en förteckning över samtliga avtal vars värde överstiger 15 000 euro och som tilldelats under föregående år (med undantag för fastighetsavtal och sekretessbelagda avtal), även om vissa av dem även offentliggjorts via ett meddelande om tilldelning i EUT; syftet med denna bestämmelse, som trädde i kraft 2008 och är mer långtgående än de lagstadgade kraven, är att förbättra tillgängligheten avseende samtliga avtal som institutionen tilldelat,
  • en förteckning över avtal som ändrats i enlighet med artikel 172.3 a–c i budgetförordningen i fall då ändringens värde överstiger 15 000 euro men understiger tröskelvärdena i artikel 175.1,
  • en förteckning över uppgifter om värdet på och avtalsparten för specifika avtal/beställningssedlar som grundar sig på ett ramavtal till följd av ingåendet av ett specifikt avtal eller utfärdandet av en specifik beställningssedel eller på grund av den sammanlagda volymen av specifika avtal/beställningssedlar, oavsett det sammanlagda beloppet per ramavtal (över 15 000 euro),
  • en förteckning över externa experter som valts ut på grundval av artikel 237 i budgetförordningen.

  Sådana fastighetsavtal och sekretessbelagda avtal som avses i artikel 11.1 g–i i bilaga I till budgetförordningen omfattas inte av något separat offentliggörande på internet, utan ingår i den årsrapport om tilldelade avtal som överlämnas till Europaparlamentets budgetkontrollutskott.

  Förfaranden och specifika avtal som grundar sig på ramavtal som tilldelats av de politiska grupperna

  De organ som genomför unionens budget har sedan 2019 en direkt skyldighet att offentliggöra uppgifter om användningen av dessa medel i enlighet med artikel 38.4 i budgetförordningen, i dess ändrade lydelse i förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018. Denna skyldighet omfattar nu även de politiska grupperna eftersom det i presidiets bestämmelser (”budgetpost 400”-bestämmelser) fastslås att de medel som de politiska grupperna förvaltar omfattas av principen om indirekt förvaltning av medel.

  De politiska gruppernas offentliggörande av uppgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 38 i budgetförordningen och punkterna 3.3 och 3.4 i bilaga I till budgetförordningen om ett givet räkenskapsår ska ske påföljande år i form av en förteckning som respektive grupp upprättar.