skip to content
 
 
 

Petice

Jedním ze základních práv každého evropského občana je, že na základě článku 227 Smlouvy o fungování Evropské unie může kdykoli Evropskému parlamentu předložit petici, ať už sám za sebe nebo společně s jinými osobami.

Každý občan Evropské unie nebo osoba, která má bydliště v jednom z členských států, může samostatně nebo společně s jinými osobami předložit Evropskému parlamentu petici ve věci, která spadá do oblasti činnosti Evropské unie a která se jej přímo dotýká. Petiční právo zaručené Smlouvou může uplatnit rovněž jakákoli společnost, organizace nebo sdružení se sídlem v Evropské unii.

Petice může mít formu stížnosti nebo žádosti a může se týkat otázek veřejného nebo soukromého zájmu.

Petice může být individuální žádostí, stížností či připomínkou k uplatňování právních předpisů EU nebo apelem na Evropský parlament, aby se vyjádřil k určité záležitosti. Tyto petice umožňují Evropskému parlamentu upozorňovat na případy porušování práv evropských občanů ze strany členských států, místních úřadů nebo jiných institucí.

On-line formulář pro podání petice
 

Postup pro podání petice Evropskému parlamentu

Kdo může podat petici a čeho se může petice týkat?Kdo může podat petici?

Petici můžete podat, pokud:

  • jste občanem Evropské unie,
  • máte bydliště v jednom z členských států Evropské unie,
  • jste členem sdružení, společnosti, organizace (fyzické nebo právnické osoby) se sídlem v jednom z členských států Evropské unie.

Čeho se může petice týkat?

Petice se musí týkat otázek v zájmu nebo v působnosti Evropské unie, které se Vás přímo týkají, například:

  • vašich práv jako evropských občanů, která jsou stanovena ve Smlouvách,
  • životního prostředí,
  • ochrany spotřebitelů,
  • volného pohybu osob, zboží a služeb a vnitřního trhu,
  • zaměstnanosti a sociální politiky,
  • uznávání odborných kvalifikací,
  • jiných otázek týkajících se provádění právních předpisů EU.

V jakém jazyce by měla petice být?

Petice musí být napsána v jednom z úředních jazyků Evropské unie, tzn. i v češtině.

 

Petiční výbor Evropského parlamentu

Petiční právo zakotvené ve Smlouvě o Evropské unii je základním právem, které je  neodmyslitelně spojené s občanstvím EU. Je rovněž důležitým a často účinným způsobem, jak přímo zapojit občany do činnosti Parlamentu tím, že se členové výboru zabývají jejich konkrétními záležitostmi, návrhy nebo stížnostmi.

Výbor často reaguje na petice občanů Evropské unie tím, že se snaží vyřešit případná porušení občanských práv zavedených Smlouvou a že spolupracuje s národními, regionálními a místními orgány v otázkách týkajících se plnění evropského práva v oblastech životního prostředí, sociálních věcí, svobody pohybu apod.

Petiční výbor má funkci vyšetřovací, nikoli legislativní a snaží se občanům zajistit možnost mimosoudní nápravy v případě, že jsou jejich požadavky oprávněné. Může rovněž organizovat studijní mise a posléze předložit svou zprávu plenárnímu zasedání.

Výbor má tedy zásadní úlohu v navazování kontaktů s evropskými občany a v posilování demokratické legitimity a odpovědnosti rozhodovacího procesu Evropské unie.  

 
Petiční výbor EP