skip to content
 
 
 

Kulaté stoly / panelové diskuze 2016

Přijďte diskutovat s odborníky.

Záměrem projektu kulatých stolů je nejen přispět ke zvýšení informovanosti o aktuálních komunikačních prioritách, ale i obecná podpora celospolečenské debaty o evropských otázkách, a to skrze sérii minimálně dvanácti debatních setkání za rok.

 .
 
 .

Energetická účinnost: kam směřuje „zelený závazek“ EU
2. prosince 2016 13:00

@Shutterstock_Energetické štítky
@Shutterstock_Energetické štítky

Cílem debaty je diskutovat o revizi směrnice o energetické účinnosti. Diskuze se bude odvíjet od těchto otázek:

Bude představená revize reflektovat specifickou situaci v jednotlivých členských státech? Jaké by měly být cíle pro rok 2030? Měla by ČR podpořit cíl zvýšení energetické účinnosti o 30 % do roku 2030? Jaký dopad by mělo zvýšení cíle do roku 2030 na průmysl v ČR?

Diskusi zahájí vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Poté své prezentace přednesou následující řečníci:

 • Radoš Horáček, Oddělení pro energetickou účinnost, Evropská komise
 • Evžen Tošenovský, člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Evropský parlament
 • Vladimír Sochor, ředitel Odboru energetické účinnosti a úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Jakub Vít, ředitel, Národní centrum energetických úspor
 • Zuzana Krejčiříková, ředitelka útvaru Public Affairs, ČEZ, a.s.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 1. listopadu 2016 zde nebo e-mailem na prague@cebre.cz.

 .
 
 .

Brexit? Brexit!
25. října 2016 16:30

Shutterstock_Vlajky
Shutterstock_Vlajky

Rada pro mezinárodní vztahy pořádá ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice a s podporou ČRA debatu s názvem "Brexit? Brexit!", na které vystoupí:

 • Erik Best - Je český vydavatel amerického původu. V českém prostředí je známý svými bulletiny Fleet Sheet a Final Word. Studoval Východoevropská studia na Georgetown University School a na Middlebury College ve Vermontu of Foreign Service a také obchod na University of North Carolina.
 • Zuzana Kasáková - Od roku 2005 přednáší na Institutu mezinárodních studií FSV UK. Je také externím výzkumným pracovníkem Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM a Ústavu mezinárodních vztahů. Zabývá se politickým vývojem a historií Spojeného království.
 • Kryštof Kruliš - Studuje doktorské studium na katedře evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je analytikem Výzkumného centra AMO se zaměřením na vnitřní trh a právo EU a vztah EU a anglofonních zemí a působí také coby interní doktorand oboru International Relations and European Studies organizovaného Ústavem mezinárodních vztahů a Metropolitní univerzitou Praha.
 

Revize směrnice o vysílání pracovníků
20. září 2016 15:00

@Shutterstock_Práce
@Shutterstock_Práce

Jaký bude celkový dopad návrhu na vnitřní trh služeb? Co bude přijetí návrhu znamenat pro české pracovníky vyslané do zahraničí? Jaké se nabízí řešení pro sektor dopravy?

Při poskytování přeshraničních služeb a při souvisejícím vysílání pracovníků do jiného státu Evropské unie musí podniky dodržovat pravidla směrnice o vysílání pracovníků. Vysílaným pracovníkem je osoba, která po omezenou dobu (méně než dva roky) vykonává práci na území jiné země EU než země, ve které obvykle pracuje. Směrnice upravuje, že vysílaní pracovníci mají ze zákona nárok na soubor základních práv zajištěných hostitelským státem, ve kterém vykonávají činnost. Dle nového návrhu Komise z 8. března by měli mít vyslaní pracovníci nárok na stejnou mzdu jako pracovníci hostitelského státu. Stejnou mzdou se myslí nahrazení dosavadní povinnosti poskytovat vyslanému pracovníkovi minimální mzdu povinností poskytovat mu odměnu v souladu s obecnými podmínkami zaručeného odměňování v zemi poskytování služby. Princip „stejná mzda za stejnou práci“ je však pro řadu členských států neakceptovatelný. Pozice těchto členských zemí zdůrazňuje, že návrh neodpovídá podmínkám trhu a je v přímém rozporu se základním pilířem EU, kterým je volný pohyb služeb. V revizi se Komise rozhodla pokračovat i přes odpor 11 národních parlamentů, které návrhu udělily tzv. žlutou kartu, s odůvodněním, že návrh subsidiaritu neohrozí.

Diskusi zahájí Pavlína Žáková ze Zastoupení Evropské komise v ČR. Poté své prezentace přednesou následující řečníci:

 • Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu
 • Inge Bernaerts, členka kabinetu komisařky Thyssen
 • Marie Beranová, Odbor koordinace evropských politik, Úřad vlády ČR
 • Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka Hospodářské komory ČR
 • Vojtěch Hromíř, generální tajemník, ČESMAD BOHEMIA

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 19. září 2016 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

 .
 .
 
 .

Nová agenda dovedností pro Evropu
8. září 2016 15:00

Co nová agenda dovedností pro Evropu přináší? Jak bude agenda podporovat kvalitu a atraktivitu odborného vzdělávání a přípravy? Jak budou cíle agendy a doporučení Rady naplňovány v ČR?

Téměř 70 milionů Evropanů nemá odpovídající dovednosti v oblasti čtení a psaní a ještě více z nich nemá dostatečné početní a digitální dovednosti. Tyto osoby jsou vystaveny zvýšenému riziku ztráty pracovního místa. Zároveň mnoho Evropanů, zejména velmi kvalifikovaných mladých lidí, pracuje na pozicích, které neodpovídají jejich nadání a ambicím. Evropská komise v červnu 2016 přijala novou komplexní agendu dovedností pro Evropu, která má za cíl vybavit občany již od útlého mládí širokou škálou dovedností. Komise chce dovednosti více zviditelnit a zlepšit jejich uznávání na místní, vnitrostátní a evropské úrovni, od škol a univerzit až po trh práce. K tomu slouží návrh 10 opatření, která by měla být provedena během příštích dvou let. Některá z nich již byla zahájena jako záruka k získání dovedností, přezkum evropského rámce kvalifikací, koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa a plán pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností. Další opatření budou přijata v průběhu tohoto roku nebo v roce 2017. Vláda České republiky formuluje a chystá v září předložit národní pozici k následujícím dokumentům – Sdělení Společně pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti, návrh doporučení Rady o evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení a návrh doporučení Rady o zavedení záruky k získání dovedností. Současně připravuje národní strategii, která bude mít za cíl uchopit potřeby nových dovedností a kvalifikací v kontextu průmyslu 4.0.

Diskusi zahájí vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Poté své prezentace přednesou následující řečníci:

 • Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu
 • Zástupce Evropská komise (TBC)
 • Petr Černikovský, ředitel odboru Strategie a Evropských záležitostí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Vladimíra Drbalová, zástupkyně ředitele pro EU, Svaz průmyslu a dopravy ČR a členka EHSV

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 7. září 2016 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

 .
 
 .

Ekonomická doporučení pro Českou republiku 2016
15. června 2016 16:00

@Shutterstock
@Shutterstock

Podařilo se Komisi identifikovat doporučení, která jsou pro ČR klíčová a mohou být vodítkem při přípravě ekonomických reforem? Na jaké další oblasti by se měla ČR zaměřit pro zlepšení hospodářského růstu? Jaké překážky stojí české vládě v cestě pro řádnou implementaci doporučení?

Evropská komise od roku 2011 každoročně navrhuje soubor doporučení v oblasti hospodářské politiky pro každý členský stát EU. Tato doporučení jsou poté stvrzena Evropskou radou a formálně schválena Radou EU v rámci koordinace fiskálních a hospodářských politik. Návrh doporučení pro rok 2016 byl předložen Evropskou komisí 18. května tohoto roku. Evropská komise ve svých doporučeních pro Českou republiku uvádí možné ohrožení fiskální udržitelnosti způsobené dopadem veřejných výdajů souvisejících se stárnutím obyvatel, zejména v oblasti zdravotnictví a penzijním systému. Ve fiskální oblasti Komise rovněž vybízí ke schválení legislativy k rozpočtové odpovědnosti, již dlouho projednávané Parlamentem. Dále Komise doporučuje zlepšit investiční prostředí v ČR, zejména odstraněním administrativních a regulatorních překážek. Již opakovaně se doporučení zmiňují o potřebě zlepšit výkon veřejné správy, posílit protikorupční legislativu a zlepšit procedury související se zadáváním veřejných zakázek.

Cílem debaty je diskutovat o doporučeních pro Českou republiku v rámci evropského semestru a jejich vlivu na růst české ekonomiky.

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Poté své prezentace přednesou následující řečníci:

 • Lucie Šestáková, zástupkyně státního tajemníka pro evropské záležitosti
 • Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
 • Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Lukáš Kovanda, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen Fin

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 14. června 2016 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

 .
 
 .

Pas pro poskytovatele služeb
17. května 2016 15:00

Nový nástroj - Pas pro poskytovatele služeb - je jednou z iniciativ strategie pro vnitřní trh zboží a služeb a jeho cílem je pomoci poskytovatelům služeb s přeshraniční aktivitou a odstraněním zbytečné zátěže spojených s fragmentací pravidel. Záměrem debaty je analyzovat přínosy a omezení cestovního pasu pro služby a definovat podmínky pro jeho zavedení.

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Poté své prezentace přednesou následující řečníci:

 • Jürgen Tiedje, Vedoucí oddělení E1 – Politika služeb pro spotřebitele, Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a MSP Evropské komise
 • Olga Sehnalová, členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu
 • Jan Havlík, ředitel Odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu, Ministerstvo průmyslu ČR

Debatu moderuje Alena Mastantuono, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 13. května 2016 emailem na prague@cebre.cz.

 .
 
 .

21. dubna 2016 Jak můžou vyšší transparentnost a společná pravidla zlepšit výběr daní nejen v ČR?
16:00 - 17:45

Přibývá obvinění velkých mezinárodních společností z účelového přesouvání zisků do zemí s nízkou mírou zdanění. Může větší transparentnost účetních zpráv velkých mezinárodních firem snížit ztráty z agresivního daňového plánování? A je reálné, že členské státy EU přistoupí na postupnou harmonizaci alespoň některých oblastí daňové politiky?

O těchto a dalších otázkách přijdou diskutovat:

@Shutterstock
@Shutterstock
 • Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu (nez. za TOP 09/STAN)
 • Ondřej Kopečný, zástupce ředitele Glopolis
 • David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR
 • Peter Chrenko, partner PwC
 • Danuše Nerudová, vedoucí Ústavu účetnictví a daní, Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
 • Lukáš Moravec, výzkumník na katedře obchodu a financí Provozně ekonomické fakulty ČZU
 • Petr Janský (tbc), výzkumník IES FSV UK a CERGE-EI
 • V jednání je také účast zástupců Ministerstva financí ČR a Svazu průmyslu a dopravy.

Debatu moderuje František Nejedlý, analytik Glopolis.

Z důvodů omezené kapacity sálu Vás prosíme o registraci do 20. dubna na e-mail konference@glopolis.org.

 
 .

4. dubna 2016 Geoblocking: Bariéra nebo oprávněná komerční praktika?
15:00 - 17:00

S rozvojem digitálního trhu roste i zájem evropských spotřebitelů o nákup zboží a služeb na internetu. Přestože by principy jednotného trhu měly platit i v digitálním světě, setkávají se evropští spotřebitelé často s překážkami, které jim přístup ke zboží a službám v jiném členském státě neumožňují. Jednou z těchto překážek je tzv. geoblocking, tedy diskriminace na základě zeměpisné polohy.

@Shutterstock
@Shutterstock

Cílem debaty je diskutovat o problematice geoblockingu a dopadech, které by jeho odstranění mělo na spotřebitele, podniky a obecně na rozvoj jednotného digitálního trhu.

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Poté své prezentace přednesou následující řečníci:

 • zástupce Evropské komise (bude potvrzeno)
 • Dita Charanzová, členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Evropský parlament
 • Jana Břeská, vedoucí oddělení vnitřního trhu a služeb, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka Sdružení pro internetový rozvoj
 • Libor Dupal, ředitel Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 1. dubna 2016 emailem na prague@cebre.cz.

 .
 
 .

31. března 2016  Balíček proti daňové optimalizaci: Mají nadnárodní firmy platit daně tam, kde nejvíce vydělávají?
15:00 - 17:00

Může Evropská unie zabránit přesouvání zisků do daňových rájů? Jak zajistit spravedlivou soutěž mezi velkými nadnárodními firmami a domácími firmami, které takové možnosti optimalizovat daně nemají? Jaké iniciativy balíček přináší a co bude pro firmy aktivní v ČR znamenat? Jsou obavy nadnárodních podniků týkající se zvýšení administrativních nákladů a snížení konkurenceschopnosti oprávněné?  

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Poté své prezentace přednesou následující řečníci:

 • Dieter Kischel, Vedoucí sektoru Škodlivé daňové praktiky, státní podpora a transfer pricing, GŘ pro Daně a Celní unii, Evropská komise
 • Luděk Niedermayer, člen Speciálního výboru pro daňová rozhodnutí Evropského parlamentu
 • Zástupce Ministerstva financí ČR
 • Ladislav Minčič, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR
 • David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 29. března 2016 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

 
 .

9. února 2016  Oběhové hospodářství
16:00 - 18:00

Co znamená nový balíček oběhového hospodářství pro českou ekonomiku? Jaké povinnosti přináší balíček pro výrobce? Jak bude fungovat systém včasného varování pro monitoring dodržování recyklačních cílů? Jsou cíle akčního plánu pro oběhové hospodářství reálné?

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Poté své prezentace přednesou následující řečníci:

 • Silvija Aile, členka oddělení pro nakládání s odpady a recyklaci, Generální ředitelství pro životní prostředí Evropské komise
 • Pavel Telička, poslanec Evropského parlamentu
 • Jan Mraček, člen představenstva a předseda Sekce pro životní prostředí, Hospodářská komora ČR
 • Zdeněk Horsák, člen správní rady EMPRESS, o. p. s.
 • Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru ekologie, Ministerstvo průmyslu a obchodu

V případě zájmu o účast se, prosím, registrujte do 8. února 2016 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.