Съвет на председателите на делегации

Съветът на председателите на делегации (СПД) е политическият орган на Европейския парламент, който координира работата на постоянните 44 делегации на Парламента.

Съветът на председателите на делегации следи делегациите да работят ефикасно и при координация с другите структури на Парламента. Неговите редовни заседания предоставят форум за обсъждане на общите проблеми и предизвикателства пред делегациите.

Състав и председателство

Членовете на Съвета на председателите на делегации са председателите на 44-те парламентарни делегации и на 3-те комисии, които работят в областта на международните отношения.

Един от 44-мата председатели, участващи в групата, се избира за председател на Съвета на председателите на делегации. Той или тя заема поста за срок от две години и половина, т.е. половината от петгодишния законодателен мандат на Европейския парламент.

Понастоящем председател на Съвета на председателите на делегации е Инес Аяла Сендер. Нейният мандат ще изтече в края на осмия мандат на Парламента през 2019 г.

Г-жа Инес Аяла Сендер, испански член на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, е също така председател на Делегацията за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, както и член на Делегацията в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието.

График

Заседанията на Съвета на председателите на делегации обикновено се провеждат във вторниците по време на пленарните заседания в Страсбург. Това означава, че има 12 заседания годишно.

Два пъти годишно Съветът на председателите на делегации планира графика на заседанията на делегациите за следващото полугодие. Проектът на график се представя на комисията по външни работи, комисията по международна търговия и комисията по развитие. След това графикът се предава на „Председателския съвет", орган на Европейския парламент, който включва председателя на Парламента и председателите на политическите групи.

Председателският съвет отговаря за одобряването на графика на делегациите.

Препоръки към и от други политически органи

Съветът на председателите на делегации също така понякога представя на Председателския съвет предложения относно работата на делегациите.

Председателският съвет и Бюрото на Европейския парламент - друг политически орган, състоящ се от председателя и заместник-председателите на Парламента - могат да възлагат определени задачи на Съвета на председателите на делегации.

Сътрудничество между делегациите и между делегациите и комисиите

Чрез приемането на общи подходи и насоки за дейността на делегациите Съветът на председателите на делегации подкрепя най-добрите практики.

Също така работи в сътрудничество със „Съвета на председателите на комисии" - паралелен политически орган, който координира работата на комисиите.

По този начин се поддържа координацията между парламентарните комисии и делегации.

Това на свой ред засилва контрола от страна на Европейския парламент върху външните отношения на ЕС.

Рамка

Съветът на председателите на делегации е описан в Правилника за дейността на Парламента.

В настоящата версия на Правилника за дейността член 30 засяга Съвета на председателите на делегации, като посочва следните четири клаузи:

1. Съветът на председателите на делегации се състои от председателите на всички постоянни междупарламентарни делегации и избира свой председател.

2. При отсъствие на председателя заседанието се председателства от най-възрастния от присъстващите членове на ЕП.

3. Съветът на председателите на делегации може да отправя препоръки до Председателския съвет във връзка с работата на делегациите.

4. Бюрото и Председателският съвет могат да възлагат на Съвета на председателите на делегации изпълнението на конкретни задачи.