Списък на делегациите по регион

Съвместни парламентарни комитети
Други междупарламентарни делегации