Veuillez remplir ce champ

Konference předsedů delegací

Konference předsedů delegací je politickým orgánem Evropského parlamentu, který koordinuje práci 44 stálých delegací.

Konference zajišťuje, aby delegace pracovaly efektivně a v koordinaci s jinými strukturami Parlamentu. Na jejích pravidelných schůzích se diskutuje o otázkách a výzvách společných pro všechny delegace.

Složení a předsednictví

Členy Konference jsou předsedové 44 delegací a 3 výborů Parlamentu, které se zabývají mezinárodními vztahy.

Jeden ze 44 zúčastněných předsedů je zvolen předsedou Konference. Funkci předsedy zastává po dobu dva a půl roku, tj. polovinu pětiletého volebního období Parlamentu.

V současné době je předsedkyní Konference předsedů delegací paní Inés Ayalová Senderová. Její funkční období skonči na konci osmého volebního období Parlamentu v roce 2019.

Paní Ayalová Senderová, členka Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D), je předsedkyní Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií (DMAG) a rovněž členkou Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří (DMED).

Plánování

Schůze Konference předsedů delegací se obvykle konají v úterý během zasedání ve Štrasburku. Je jich tedy 12 ročně.

Dvakrát ročně připravuje Konference harmonogram schůzí delegací na příštích šest měsíců. Návrh harmonogramu je předložen Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro rozvoj. Poté je harmonogram předán Konferenci předsedů, orgánu Evropského parlamentu, jenž sdružuje předsedu Parlamentu a předsedy politických skupin.

Konference předsedů je odpovědná za schválení harmonogramu delegací.

Doporučení ve vztahu k jiným politickým orgánům

Konference předsedů delegací může předkládat návrhy týkající se činnosti delegací Konferenci předsedů.

Konference předsedů a předsednictvo Evropského parlamentu, politický orgán tvořený předsedou a místopředsedy Parlamentu, může na Konferenci předsedů delegací delegovat některé úkoly.

Spolupráce mezi delegacemi a mezi delegacemi a výbory

V zájmu prosazování osvědčených postupů přijímá Konference předsedů delegací společné přístupy a pokyny pro činnost delegací.

Rovněž spolupracuje s Konferencí předsedů výborů, analogickým politickým orgánem, jenž koordinuje činnost výborů.

Díky tomu je práce výborů a delegací vzájemně koordinovaná.

To posiluje dohled Evropského parlamentu nad zahraničními vztahy EU.

Rámec

Konference předsedů delegací je popsána v jednacím řádu Parlamentu.

V současné verzi jednacího řádu se Konferencí předsedů delegací zabývají následující čtyři ustanovení článku 30:

1. Konference předsedů delegací se skládá z předsedů všech stálých meziparlamentních delegací a volí svého předsedu.

2. V nepřítomnosti předsedy řídí schůzi Konference nejstarší přítomný poslanec.

3. Konference předsedů delegací může dávat Konferenci předsedů doporučení týkající se práce delegací.

4. Předsednictvo a Konference předsedů mohou pověřovat Konferenci předsedů delegací určitými úkoly.