Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών (CDC) είναι το πολιτικό όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συντονίζει τις εργασίες των 44 μόνιμων αντιπροσωπειών του θεσμικού οργάνου.

Η CDC διασφαλίζει ότι οι αντιπροσωπείες εργάζονται αποτελεσματικά και σε συντονισμό με άλλες δομές του Κοινοβουλίου. Οι τακτικές της συνεδριάσεις προσφέρουν ένα βήμα για συζήτηση θεμάτων και προκλήσεων κοινών για τις αντιπροσωπείες.

Σύνθεση και προεδρία

Η Διάσκεψη απαρτίζεται από τους προέδρους των 44 μόνιμων αντιπροσωπειών του Κοινοβουλίου και των 3 επιτροπών που ασχολούνται με τις διεθνείς σχέσεις, ήτοι της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET), της Επιτροπής Ανάπτυξης (DEVE) και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA).

Ένας από τους 44 προέδρους των αντιπροσωπειών εκλέγεται πρόεδρος της Διάσκεψης. Η θητεία του διαρκεί δυόμισι έτη, δηλαδή το ήμισυ της πενταετούς κοινοβουλευτικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Προγραμματισμός

Οι συνεδριάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων των Αντιπροσωπειών διεξάγονται συνήθως τις Τρίτες των συνόδων του Στρασβούργου.

Δύο φορές τον χρόνο, η CDC καταρτίζει το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων των αντιπροσωπειών για το επόμενο εξάμηνο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, ζητείται η γνώμη των επιτροπών AFET, INTA και DEVE.

Κατά την εκπόνηση του χρονοδιαγράμματος, η CDC συνεργάζεται με ένα παράλληλο πολιτικό όργανο που επιβλέπει το έργο των επιτροπών, τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Από κοινού, επαληθεύουν ότι τα χρονοδιαγράμματα των αντιπροσωπειών και των επιτροπών είναι συμπληρωματικά και ευθυγραμμίζονται με το γενικό χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι επικείμενες δραστηριότητες που αποσκοπούν στη στήριξη της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτός της ΕΕ λαμβάνονται επίσης υπόψη.

Η Διάσκεψη των Προέδρων του Κοινοβουλίου, ένα όργανο που περιλαμβάνει τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους προέδρους των πολιτικών ομάδων, είναι αρμόδια για την έγκριση του χρονοδιαγράμματος των αντιπροσωπειών.

Αρμοδιότητες συντονισμού

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών συντονίζει με άλλα πολιτικά όργανα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορισμένα ζητήματα πέραν του χρονοδιαγράμματος.

Διατυπώνει συστάσεις προς τη Διάσκεψη των Προέδρων σχετικά με το έργο των αντιπροσωπειών.

Το Προεδρείο του Κοινοβουλίου - ένα άλλο πολιτικό όργανο το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - ενίοτε αναθέτει στη CDC ορισμένα καθήκοντα.

Η CDC, υιοθετώντας κοινές προσεγγίσεις και κατευθυντήριες γραμμές για τις δραστηριότητες των αντιπροσωπειών, προτείνει βέλτιστες πρακτικές για το έργο αυτών των διαφορετικών πολιτικών οργάνων.

Επίσης, μέσω της συνεργασίας με τις επιτροπές, διασφαλίζει ότι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και αντιπροσωπείες παραμένουν συντονισμένες μεταξύ τους. Αυτό, με τη σειρά του, ενισχύει τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ.

Μέλη