Τύποι αντιπροσωπειών

Διάφορες κατηγορίες αντιπροσωπειών

Όλες οι αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έρχονται σε επαφή με βουλευτές σε άλλες χώρες, περιφέρειες και οργανισμούς. Αλλά οι λεπτομέρειες και ο τόπος διεξαγωγής των συνεδριάσεων εξαρτάται από τον τύπο της αντιπροσωπείας.

Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις

Μία ομάδα αντιπροσωπειών συμμετέχει στις «κοινοβουλευτικές συνελεύσεις» - τακτικές, επίσημες συνεδριάσεις που συγκεντρώνουν εκλεγμένους αντιπροσώπους από διάφορα κοινοβούλια. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μόνο μία από τις πολλές αντιπροσωπείες που συμμετέχουν σε αυτές τις συνελεύσεις.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η μεγαλύτερη ενιαία αντιπροσωπεία στη συνέλευση, ενώ ο αριθμός των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ του συνολικού αριθμού εκπροσώπων. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελούν τη μειοψηφία του συνόλου των εκπροσώπων.

Επί του παρόντος, οι 5 από τις 44 αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχουν σε κοινοβουλευτικές συνελεύσεις.

Διακοινοβουλευτικές επιτροπές

Οι αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε διακοινοβουλευτικές «επιτροπές» συναντώνται με τους ομολόγους τους σε τακτικές, επίσημες συνεδριάσεις. Στο μεγαλύτερο μέρος τους οι διακοινοβουλευτικές επιτροπές είναι διμερείς: σε αυτές συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μια άλλη αντιπροσωπεία, συνήθως από μία μόνο χώρα.

Οι διακοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να αποκαλούνται «κοινοβουλευτικές επιτροπές σύνδεσης», «επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας», «μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές» ή «κοινοβουλευτικές επιτροπές σταθεροποίησης και σύνδεσης», ανάλογα με μια σειρά παραγόντων.

Όλες αυτές οι επιτροπές δημιουργήθηκαν με διμερείς συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων. Οι συνεδριάσεις ακολουθούν αυστηρό «εσωτερικό κανονισμό».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει επί του παρόντος 15 αντιπροσωπείες που συμμετέχουν σε 23 κοινοβουλευτικές επιτροπές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Μεξικού (D-MX) και η Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας (D-UA).

Άλλες διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες

Η μεγαλύτερη ομάδα αντιπροσωπειών επικεντρώνεται στις «σχέσεις με» άλλη χώρα, ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, ομάδα χωρών.

Οι αντιπροσωπείες αυτές συναντώνται με τους ομολόγους τους σε τακτικές «διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις». Η συχνότητα αυτών των συνεδριάσεων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τα χρονοδιαγράμματα και τη διαθεσιμότητα των δύο εταίρων. Οι συνεδριάσεις αυτές δεν έχουν τους δικούς τους κανόνες, αν και συνεχίζουν να συμμορφώνονται με τις γενικές «διατάξεις» για τις αντιπροσωπείες, που έχει ορίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι περισσότερες από τις αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - περίπου 25 από τις συνολικά 44 - εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών. Δύο παραδείγματα είναι η Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία (D-JP) και η Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά (D-CA).