Λοιπές διακοινοβουλευτικές επιτροπές
Μικτές Κοινοβουλευτικές Επιτροπές (ΜΚΕ)