Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí

Is comhlacht polaitiúil í Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí i bParlaimint na hEorpa a chomhordaíonn obair 44 bhuantoscaireacht na Parlaiminte.

Cinntíonn an Chomhdháil go mbíonn na toscaireachtaí ag obair go héifeachtúil agus i gcomhar le struchtúir eile na Parlaiminte. Trí na cruinnithe rialta a bhíonn aici cuirtear fóram ar fáil chun na saincheisteanna céanna agus na dúshláin chéanna atá ag dó na geirbe ag na toscaireachtaí a phlé.

Comhdhéanamh agus cathaoirleach

Is iad comhaltaí na Comhdhála ná na cathaoirligh ar 44 bhuantoscaireacht na Parlaiminte agus ar na trí choiste a bhíonn ag plé leis an gcaidreamh idirnáisiúnta, is iad sin an Coiste um Ghnóthaí Eachtracha (AFET), an Coiste um Fhorbairt (DEVE) agus an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta (INTA).

Toghtar duine amháin de na 44 chathaoirleach ar na toscaireachtaí ina Chathaoirleach ar an gComhdháil. Bíonn an post ag an duine sin ar feadh téarma dhá bhliain go leith - leath de théarma reachtach cúig bliana Pharlaimint na hEorpa.

Sceidealú

Is iondúil go reáchtáiltear cruinnithe de Chomhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí ar an Máirt le linn na bpáirtseisiún in Strasbourg.

Faoi dhó sa bhliain, pleanálann an Chomhdháil féilire chruinnithe na dtoscaireachtaí don chéad sé mhí eile. Téitear i mbun comhairliúcháin le coistí AFET, INTA agus DEVE le linn an phróisis sin.

Agus an sceideal á dhréachtú aici, oibríonn an Chomhdháil i gcomhar le comhlacht polaitiúil comhthreomhar a dhéanann maoirseacht ar obair na gcoistí, is í sin Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí. Le chéile, déanann siad a fhíorú go bhfuil sceidil na dtoscaireachtaí agus na gcoistí ag cur lena chéile agus go bhfuil siad i gcomhréir le féilire ginearálta Pharlaimint na hEorpa.

Cuirtear san áireamh freisin na gníomhaíochtaí atá ar na bacáin a bhfuil sé mar aidhm acu tacú leis an daonlathas agus le cearta an duine lasmuigh de AE.

Tá Comhdháil na nUachtarán sa Pharlaimint, grúpa lena n-áirítear Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus cathaoirligh na ngrúpaí polaitiúla, freagrach as féilire na dtoscaireachtaí a fhormheas.

Ról comhordúcháin

Oibríonn Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí i gcomhar le comhlachtaí polaitiúla eile i bParlaimint na hEorpa ar roinnt saincheisteanna seachas an féilire.

Cuireann sí moltaí faoi bhráid Chomhdháil na nUachtarán maidir le hobair na dtoscaireachtaí.

Uaireanta, iarann Biúró na Parlaiminte - comhlacht polaitiúil eile, atá comhdhéanta d'Uachtarán agus de Leas-Uachtaráin Pharlaimint na hEorpa - ar Chomhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí cúraimí áirithe a chur i gcrích.

Cuireann an Chomhdháil dea-chleachtais chun cinn san obair a dhéanann na comhlachtaí éagsúla sin agus trí chineálacha coiteanna cur chuige agus treoirlínte coiteanna maidir le gníomhaíochtaí na dtoscaireachtaí a ghlacadh.

Agus trí bheith ag obair leis na coistí, cinntíonn sí freisin go mbíonn an obair a bhíonn ar siúl ag coistí agus toscaireachtaí na Parlaiminte ag teacht le chéile i gcónaí. Mar thoradh air sin, neartaítear an méid a rannchuidíonn Parlaimint na hEorpa le beartas eachtrach AE.

Comhaltaí