Please fill this field

Delegacijų pirmininkų sueiga

Delegacijų pirmininkų sueiga - tai Europos Parlamento politinis organas, koordinuojantis 44 nuolatinių šios institucijos delegacijų darbą.

Delegacijų pirmininkų sueiga užtikrina, kad delegacijos dirbtų veiksmingai ir savo veiklą koordinuotų su kitų Parlamento padalinių veikla. Reguliariai vykstančiuose jos posėdžiuose aptariami bendri delegacijų klausimai ir iššūkiai.

Sudėtis ir pirmininkavimas

Sueigos nariai yra 44 nuolatinių Parlamento delegacijų ir 3 komitetų, nagrinėjančių tarptautinių santykių klausimus, t. y. Užsienio reikalų (AFET), Vystymosi (DEVE) ir Tarptautinės prekybos (INTA) komitetų, pirmininkai.

Delegacijų pirmininkų sueigai pirmininkauti išrenkamas vienas iš 44 delegacijų pirmininkų. Pirmininko kadencija trunka dvejus su puse metų, t. y. pusę Europos Parlamento penkerių metų kadencijos.

Posėdžių kalendoriaus sudarymas

Delegacijų pirmininkų sueigos posėdžiai paprastai rengiami Strasbūro sesijų antradieniais.

Dukart per metus Delegacijų pirmininkų sueiga planuoja ateinančių šešių mėnesių delegacijų posėdžių kalendorių. Šio proceso metu konsultuojamasi su AFET, INTA ir DEVE komitetais.

Rengdama šį kalendorių, Delegacijų pirmininkų sueiga bendradarbiauja su analogišku politiniu organu, vadovaujančiu komitetų darbui - Komitetų pirmininkų sueiga. Jie kartu pasirūpina, kad delegacijų ir komitetų kalendoriai vienas kitą papildytų bei derėtų su bendru Europos Parlamento kalendoriumi.

Be to, atsižvelgiama į būsimą veiklą, kuria siekiama remti demokratiją ir žmogaus teises už ES ribų.

Už delegacijų veiklos kalendoriaus patvirtinimą atsako Parlamento pirmininkų sueiga, kurią sudaro Europos Parlamento pirmininkas ir frakcijų pirmininkai.

Koordinacinis vaidmuo

Nekaitant kalendoriaus sudarymo, veiksmus įvairiais kitais klausimais Delegacijų pirmininkų sueiga derina su kitais Europos Parlamento politiniais organais.

Pirmininkų sueigai ji teikia rekomendacijas dėl delegacijų darbo.

Kartais atlikti tam tikras užduotis Delegacijų pirmininkų sueigos prašo Parlamento Biuras - dar vienas politinis organas, kurį sudaro Europos Parlamento pirmininkas ir jo pavaduotojai.

Delegacijų pirmininkų sueiga skatina geriausią šių įvairių organų darbo praktiką priimdama bendras delegacijų veiklos strategijas ir gaires.

Be to, bendradarbiaudama su komitetais ji užtikrina darnią Parlamento komitetų ir delegacijų veiklą. Savo ruožtu, taip stiprinamas Europos Parlamento indėlis į ES užsienio politiką.

Nariai