Lūdzam aizpildīt šo lauku

Delegāciju priekšsēdētāju konference

Delegāciju priekšsēdētāju konference (CDC) ir politiska Eiropas Parlamenta struktūra, un tā koordinē Parlamenta 44 pastāvīgo delegāciju darbu.

CDC nodrošina, lai delegāciju darbs būtu efektīvs un saskaņots ar citu Parlamenta struktūru darbu. Konferences regulārās sanāksmes dod iespēju apspriest visām delegācijām kopīgos jautājumus un uzdevumus.

Sastāvs un priekšsēdētājs

Delegāciju priekšsēdētāju konferences dalībnieki ir Parlamenta 44 pastāvīgo delegāciju priekšsēdētāji un to 3 komiteju priekšsēdētāji, kuru darbs saistīts ar starptautiskajām attiecībām, proti, Ārlietu komitejas (AFET), Attīstības komitejas (DEVE) un Starptautiskās tirdzniecības komitejas (INTA) priekšsēdētāji.

Vienu no 44 delegāciju priekšsēdētājiem ievēlē par konferences priekšsēdētāju. Priekšsēdētājs amatā ir divarpus gadus jeb pusi no Eiropas Parlamenta piecu gadu pilnvaru termiņa.

Darba kalendāra plānošana

Delegāciju priekšsēdētāju konferences sanāksmes parasti notiek otrdienās Strasbūras sesiju laikā.

Divreiz gadā CDC plāno delegāciju sanāksmju kalendāru nākamajiem sešiem mēnešiem. Šajā procesā notiek apspriešanās ar AFET, INTA un DEVE komitejām.

Izstrādājot darba kalendāru, CDC sadarbojas ar līdzīgu politisku struktūru, kas pārrauga komiteju darbu, proti, Komiteju priekšsēdētāju konferenci. Šīs struktūras kopā pārbauda, vai delegāciju un komiteju darba kalendāri ir savstarpēji papildinoši un vai tie ir saskaņoti ar Eiropas Parlamenta vispārējo kalendāru.

Tiek ņemtas vērā arī gaidāmās darbības, kuru mērķis ir atbalstīt demokrātiju un cilvēktiesības ārpus ES.

Parlamenta Priekšsēdētāju konference, kas ir grupa, kuru veido Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un politisko grupu priekšsēdētāji, ir atbildīga par delegāciju darba kalendāra apstiprināšanu.

Saskaņošanas loma

Delegāciju priekšsēdētāju konference kopā ar citām Eiropas Parlamenta politiskajām struktūrām papildus kalendāram saskaņo arī vairākus citus jautājumus.

Tā sniedz Priekšsēdētāju konferencei ieteikumus par delegāciju darbu.

Parlamenta prezidijs -- vēl viena politiska struktūra, ko veido Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieki, -- dažkārt lūdz CDC veikt konkrētus uzdevumus.

CDC iestājas par to, lai šīs dažādās struktūras savā darbā izmantotu paraugpraksi, un pieņem kopējas pieejas un vadlīnijas delegāciju darbībām.

Sadarbojoties ar komitejām, konference nodrošina arī Parlamenta komiteju un delegāciju darba savstarpēju saskaņotību. Tas savukārt stiprina Eiropas Parlamenta ieguldījumu ES ārpolitikā.

Locekļi