Conferentie van delegatievoorzitters

De Conferentie van delegatievoorzitters is het politieke orgaan binnen het Europees Parlement dat de werkzaamheden van de 44 vaste delegaties van het Parlement coördineert.

De Conferentie zorgt ervoor dat de delegaties efficiënt en in overleg met de andere structuren binnen het Parlement werken. Op gezette tijden houdt de Conferentie vergaderingen om van gedachten te wisselen over vraagstukken en problemen die de delegaties gemeen hebben.

Samenstelling en voorzitterschap

De leden van de Conferentie zijn de voorzitters van de 44 vaste delegaties van het Parlement en van de 3 commissies die zich bezighouden met internationale betrekkingen: de Commissie buitenlandse zaken (AFET), de Commissie ontwikkelingssamenwerking (DEVE) en de Commissie internationale handel (INTA).

Een van de 44 delegatievoorzitters wordt verkozen tot voorzitter van de Conferentie (van delegatievoorzitters). De ambtstermijn van de voorzitter duurt tweeënhalf jaar, de helft van de vijfjarige zittingsperiode van het Europees Parlement.

Vergaderrooster

De vergaderingen van de Conferentie van delegatievoorzitters vinden meestal plaats op dinsdag tijdens de vergaderperiodes in Straatsburg.

Twee keer per jaar stelt de Conferentie het vergaderrooster van de delegaties voor de volgende zes maanden vast. De commissies AFET, INTA en DEVE worden hierbij geraadpleegd.

Bij het opstellen van het vergaderrooster werkt de Conferentie van delegatievoorzitters samen met een parallel politiek orgaan dat toezicht houdt op de werkzaamheden van de commissies, namelijk de Conferentie van commissievoorzitters. Samen gaan zij na of de vergaderroosters van de delegaties en commissies elkaar niet overlappen en of deze overeenstemmen met de algemene kalender van het Europees Parlement.

Hierbij wordt ook rekening gehouden met toekomstige activiteiten ter ondersteuning van de democratie en mensenrechten buiten de EU.

De Conferentie van voorzitters van het Parlement, waartoe onder meer de Voorzitter van het Europees Parlement en de fractievoorzitters behoren, is verantwoordelijk voor de goedkeuring van het vergaderrooster van de delegaties.

Coördinerende rol

Daarnaast coördineert de Conferentie van delegatievoorzitters samen met enkele andere politieke organen van het Europees Parlement een aantal andere kwesties.

Ze dient aanbevelingen voor het werk van de delegaties in bij de Conferentie van voorzitters.

Het Bureau van het Parlement - nog een politiek orgaan, bestaande uit de Voorzitter en ondervoorzitters van het Europees Parlement - verzoekt de Conferentie van delegatievoorzitters soms bepaalde taken uit te voeren.

De Conferentie van delegatievoorzitters wil goede praktijken bij de werkzaamheden van deze verschillende organen bevorderen door middel van de vaststelling van een gemeenschappelijke aanpak en richtsnoeren voor de activiteiten van de delegaties.

Door samen te werken met de commissies zorgt zij er bovendien voor dat de commissies en delegaties van het Parlement onderling op elkaar worden afgestemd. Dit versterkt op zijn beurt de bijdrage van het Europees Parlement aan het buitenlands beleid van de EU.

Leden