Veuillez remplir ce champ

Prezentacja

Zrozumieć delegacje

Delegacje Parlamentu Europejskiego to oficjalnie ukonstytuowane grupy posłów, którzy rozwijają współpracę z parlamentami państw nienależących do UE, innymi regionami świata lub organizacjami.

Na regularnych posiedzeniach w Brukseli i Strasburgu członkowie delegacji omawiają sytuację w krajach partnerskich oraz powiązania między UE a jej partnerami. Zapraszani przez delegacje eksperci spoza Parlamentu Europejskiego - na przykład pracownicy ambasad, uniwersytetów czy służby dyplomatycznej UE - wygłaszają prelekcje dla posłów do PE i uczestniczą w wymianie poglądów.

Delegacje często zapraszają również gości, którzy nie mają wiele innych możliwości wypowiedzi: członków opozycji politycznej lub przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki ich krótkim, często zaledwie godzinnym wystąpieniom posłowie zyskują szerszy ogląd danego problemu.

Delegacje organizują też „posiedzenia międzyparlamentarne" stanowiące okazję do dyskusji z przedstawicielami parlamentów i samorządów z państw będących przedmiotem ich zainteresowania.

Spotkania te odbywają się najwyżej dwa razy w roku i trwają od kilku godzin do kilku dni. Posiedzenia organizowane są na przemian: raz posłowie do PE wyjeżdżają poza UE, do parlamentu państwa trzeciego, a kolejnym raz przyjmują gości u siebie.

W czasie takich wyjazdów posłowie do PE starają się przy okazji odbywać spotkania poza parlamentem krajowym i odwiedzać projekty finansowane przez UE.

Delegacje stałe

Obecnie Parlament Europejski ma 44 delegacje stałe. Liczba ta może się zmienić w kolejnej kadencji, która rozpocznie się w roku 2019. Do tego czasu Parlament może także powoływać delegacje ad hoc, które zajmą się konkretnymi obszarami.

Tuż po ostatnich wyborach Parlament przyjął rezolucję „w sprawie składu liczbowego delegacji międzyparlamentarnych". Zawiera ona spis delegacji działających w tej kadencji oraz ich skład liczebny.

W kolejnych kadencjach podział kompetencji i liczebność delegacji mogą znacząco się różnić. Na przykład w poprzedniej kadencji (2009-2014) Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem zajmowała się jedna delegacja, a od połowy 2014 r. kraje te rozdzielone są między cztery odrębne delegacje.

Skład

Zazwyczaj najliczniejsze są delegacje, które uczestniczą w „zgromadzeniach parlamentarnych" z udziałem kilku parlamentów.

Przykładowo delegacja Parlamentu Europejskiego do wspólnego zgromadzenia, na którym co pół roku zbierają się parlamenty wszystkich państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), liczy 78 posłów. Na posiedzeniach spotykają oni 78 parlamentarzystów - po jednym z każdego kraju grupy AKP.

Tak duże delegacje należą jednak do rzadkości; większość z nich składa się z co najwyżej 15 posłów. Najmniejsze mają zaledwie 8 członków.

Niezależnie od tego, ilu członków liczą, wszystkie delegacje mają taką samą strukturę: na ich czele stoi przewodniczący i dwaj wiceprzewodniczący wybierani przez członków delegacji. Wszystkich członków delegacji wyznaczają grupy polityczne Parlamentu, a jej skład odzwierciedla równowagę sił politycznych w Parlamencie.

Każdy poseł do Parlamentu Europejskiego jest członkiem jednej lub kilku delegacji.

Obowiązujące zasady

Delegacje muszą przestrzegać ścisłych zasad określonych w oficjalnym dokumencie zatytułowanym „Postanowienia wykonawcze regulujące prace delegacji i misji poza granicami Unii Europejskiej".

Dokument ten określa ogólny cel delegacji: „utrzymywanie oraz poprawa kontaktów z parlamentami państw będących tradycyjnymi partnerami Unii Europejskiej i [...] [...] propagowanie wartości, na których opiera się Unia Europejska".

Przepisy te określają również, w jaki sposób delegacje powinny współpracować z komisjami parlamentarnymi i dostosowywać swoje działania do stanowisk i standardów Parlamentu.

Aby ograniczyć koszty, ściśle kontrolowana jest również liczba posłów podróżujących poza UE, a wszelkie wyjazdy wymagają uprzedniej zgody.

Delegacje PE - prace o globalnym zasięgu © European Parliament

Prezentacja i kompetencje

Delegacje podtrzymuja i rozwijaja miedzynarodowe kontakty Parlamentu oraz daza do wzmocnienia roli i widocznosci Unii Europejskiej na swiecie.

W zwiazku z tym dzialalnosc delegacji zmierza z jednej strony do podtrzymania i zaciesnienia kontaktów z parlamentami krajów bedacych tradycyjnymi partnerami Unii Europejskiej oraz, z drugiej strony, przyczynia sie do propagowania w panstwach trzecich wartosci stanowiacych fundament Unii Europejskiej, mianowicie zasad wolnosci, demokracji, poszanowania praw czlowieka i podstawowych wolnosci oraz panstwa prawa (art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej).

Miedzynarodowe kontakty Parlamentu regulowane sa przez zasady prawa miedzynarodowego publicznego.

Miedzynarodowe kontakty Parlamentu zmierzaja do promowania, tam gdzie jest to mozliwe i wlasciwe, parlamentarnego wymiaru stosunków miedzynarodowych.

(Artykul 3 - zasady regulujace dzialalnosc delegacji, przyjete przez Konferencje Przewodniczacych w dniu 29 pazdziernika 2015 r.)