Vyplňte toto políčko

Konferencia predsedov delegácií

Konferencia predsedov delegácií je politický orgán Európskeho parlamentu, ktorý koordinuje prácu jeho 44 stálych delegácií.

Zaisťuje, aby delegácie fungovali efektívne a v koordinácii s inými štruktúrami Parlamentu. Na pravidelných schôdzach konferencie sa diskutuje o otázkach a úlohách spoločných pre všetky delegácie.

Zloženie a predsedníctvo

Členmi konferencie sú predsedovia 44 stálych delegácií Parlamentu a troch výborov v oblasti medzinárodných vzťahov: Výboru pre zahraničné veci (AFET), Výboru pre rozvoj (DEVE) a Výboru pre medzinárodný obchod (INTA).

Jeden zo 44 predsedov delegácií je zvolený za predsedu konferencie. Funkčné obdobie predsedu je 2 a pol roka, teda polovica 5-ročného volebného obdobia Európskeho parlamentu.

Harmonogram

Schôdze Konferencie predsedov delegácií sa zvyčajne konajú v utorok počas štrasburských schôdzí.

Dvakrát do roka pripravuje konferencia harmonogram schôdzí delegácií na nasledujúce šesťmesačné obdobie. Počas toho sa radí s výbormi AFET, INTA a DEVE.

Konferencia spolupracuje na príprave harmonogramu s Konferenciou predsedov výborov, ktorá je paralelným politickým orgánom kontrolujúcim činnosť výborov. Spoločne overujú, či sa harmonogramy delegácií a výborov dopĺňajú a či sú v súlade so všeobecným kalendárom pracovnej činnosti Európskeho parlamentu.

Do úvahy sa berú aj budúce činnosti zamerané na podporu demokracie a ľudských práv mimo EÚ.

Pracovný program delegácií schvaľuje Konferencia predsedov, ktorej členmi sú aj predseda Európskeho parlamentu a predsedovia politických skupín.

Koordinačná úloha

Konferencia predsedov delegácií koordinuje s ostatnými politickými orgánmi v Európskom parlamente okrem harmonogramu aj viaceré iné oblasti.

Konferencii predsedov predkladá odporúčania týkajúce sa práce výborov.

Predsedníctvo Parlamentu - ďalší politický orgán zložený z predsedu a podpredsedov Európskeho parlamentu - môže niekedy požiadať Konferenciu predsedov delegácií, aby vykonala určité úlohy.

Konferencia predsedov delegácií presadzuje najlepšie postupy v práci týchto rôznych orgánov, a to aj prijímaním spoločných prístupov a usmernení pre činnosti delegácií.

Spoluprácou s výbormi zabezpečuje aj to, aby boli výbory a delegácie Parlamentu aj naďalej vzájomne zosúladené. Tým sa zase posilňuje zapojenie Európskeho parlamentu do zahraničnej politiky EÚ.

Členovia výboru