Vyplňte toto políčko

Typy delegácií

Všetky delegácie Európskeho parlamentu nadväzujú spoluprácu s poslancami v iných štátoch, regiónoch a organizáciách. Forma a miesto stretnutí závisí od typu delegácie.

Parlamentné zhromaždenia

Jedna skupina delegácií sa zhromažďuje na parlamentných zhromaždeniach, t. j. pravidelných oficiálnych stretnutiach, kde sa schádzajú volení zástupcovia z viacerých parlamentov. Delegácia Európskeho parlamentu je len jednou z viacerých delegácií, ktoré sú na zhromaždeniach prítomné.

Delegácia Európskeho parlamentu je väčšinou najpočetnejšou samostatnou delegáciou zo všetkých, pričom počet poslancov EP predstavuje približne polovicu celkového počtu poslancov. Niekedy sú však zástupcovia Európskeho parlamentu voči ostatným delegátom v menšine.

V súčasnosti sa zo 44 delegácií Európskeho parlamentu na parlamentných zhromaždeniach zúčastňuje 5 delegácií.

Medziparlamentné výbory

Delegácie Európskeho parlamentu pri medziparlamentných výboroch sa so svojimi partnermi stretávajú na pravidelných oficiálnych schôdzach. Väčšina medziparlamentných výborov je dvojstranná: tvorí ich delegácia Európskeho parlamentu a iná delegácia, väčšinou z jednej krajiny.

Medziparlamentné výbory sa v závislosti od viacerých faktorov tiež môžu nazývať parlamentné asociačné výbory, parlamentné výbory pre spoluprácu, spoločné parlamentné výbory či parlamentné výbory pre stabilizáciu a pridruženie.

Všetky výbory vznikli na základe dvojstranných dohôd medzi EÚ a partnerskou krajinou alebo organizáciou. Počas stretnutí sa musí dodržiavať prísny rokovací poriadok.

Európsky parlament disponuje v súčasnosti 15 delegáciami, ktoré sú prítomné pri 23 parlamentných výboroch. Je to napr. Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ - Mexiko (D-MX) a Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ - Ukrajina (D-UA).

Iné medziparlamentné delegácie

Najpočetnejšia skupina delegácií sa zameriava na vzťahy s inou krajinou, resp. so skupinou krajín.

Členovia týchto delegácií sa stretávajú s partnerskými zákonodarcami na riadnych medziparlamentných schôdzach. Frekvencia ich konania sa odvíja od harmonogramu a časových možností oboch partnerov. Schôdze sa neriadia internými pravidlami, dodržiavajú však všeobecné „ustanovenia" pre delegácie, ktoré vytvoril Európsky parlament.

Do kategórie medziparlamentných delegácií patrí väčšina delegácií Európskeho parlamentu (približne 25 z celkovo 44). Ako príklad možno uviesť Delegáciu pre vzťahy s Japonskom (D-JP) či Delegáciu pre vzťahy s Kanadou (D-CA).