Veuillez remplir ce champ

Delegationsordförandekonferensen

Delegationsordförandekonferensen är det politiska organ i Europaparlamentet som samordnar arbetet i parlamentets 44 ständiga delegationer.

Konferensen ser till att delegationerna arbetar effektivt och i samordning med parlamentets övriga strukturer. Konferensens regelbundna sammanträden utgör ett forum för diskussioner om frågor och utmaningar som är gemensamma för delegationerna.

Sammansättning och ordförandeskap

Konferensens ledamöter består av ordförandena för Europaparlamentets 44 delegationer samt ordförandena för de tre utskott som arbetar med internationella förbindelser.

En av de 44 ordförandena som deltar i gruppen väljs till konferensens ordförande. Han eller hon innehar denna position i två och ett halvt år, eller hälften av Europaparlamentets femåriga valperiod.

Delegationsordförandekonferensens ordförande är för närvarande Inés Ayala Sender. Hennes mandatperiod löper ut i slutet av Europaparlamentets åttonde valperiod 2019.

Inés Ayala Sender är en spansk ledamot av gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater, och hon är även ordförande för delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen samt ledamot av delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet.

Schemaläggning

Delegationsordförandekonferensens sammanträden hålls vanligtvis på tisdagarna under sammanträdesperioderna i Strasbourg. Det innebär tolv sammanträden på ett år.

Två gånger om året planerar konferensen delegationernas möteskalender för nästkommande sexmånadersperiod. Kalenderförslaget överlämnas till utskotten för utrikesfrågor, internationell handel respektive utveckling. Därefter skickas kalendern vidare till "talmanskonferensen", Europaparlamentets organ med talmannen och ordförandena för de politiska grupperna.

Talmanskonferensen ansvarar för att godkänna delegationernas kalender.

Rekommendationer till och från andra politiska organ

Delegationsordförandekonferensen skickar ibland även förslag om delegationernas arbete till talmanskonferensen.

Talmanskonferensen och Europaparlamentets presidium - ett annat politiskt organ, som består av talmannen och de vice talmännen - kan delegera specifika uppgifter till delegationsordförandekonferensen.

Samarbete mellan delegationer och mellan delegationer och utskott

Delegationsordförandekonferensen förespråkar bästa praxis genom att anta gemensamma tillvägagångssätt och riktlinjer för delegationernas verksamhet.

Den samarbetar även med "utskottsordförandekonferensen" - ett parallellt politiskt organ som samordnar utskottens arbete.

På detta sätt förblir parlamentets utskott och delegationer samordnade sinsemellan.

Detta stärker i sin tur parlamentets granskning av EU:s internationella förbindelser.

Ramar

Delegationsordförandekonferensen beskrivs i Europaparlamentets "arbetsordning".

I den nuvarande versionen av arbetsordningen behandlas konferensen i följande fyra punkter i artikel 30:

1. Delegationsordförandekonferensen består av ordförandena i alla ständiga interparlamentariska delegationer. Den ska välja en ordförande.

2. I ordförandens frånvaro ska den äldsta närvarande ledamoten leda sammanträdet.

3. Delegationsordförandekonferensen kan utfärda rekommendationer till talmanskonferensen angående delegationernas arbete.

4. Presidiet och talmanskonferensen kan ge delegationsordförandekonferensen i uppdrag att utföra vissa uppgifter.