Välkomstmeddelande från delegationsordförandekonferensens ordförande

Ledamöter, partner och vänner,

EU är en global förebild i fråga om värderingar och vägledande principer och vi står enade i kampen för en fredlig, rättvis, inkluderande och regelbaserad världsordning.

Som folkvalda företrädare verkar Europaparlamentets ledamöter för att göra medborgarnas röst hörd internationellt, utifrån våra värderingar och strategiska intressen.

Det är genom delegationernas arbete som vi får till stånd en dialog med våra partner från tredjeländer, med målet att uppnå delat välstånd och fred för våra medborgare, i synnerhet genom förstärkningen av demokratin och respekten för mänskliga rättigheter.

Jag är fast övertygad om vikten av parlamentarisk diplomati för att utforma och uppnå målen för EU:s yttre politik med yttersta samstämmighet och trovärdighet.

Tillsammans med delegationsordförandekonferensens sekretariat kommer vi att arbeta med webbplatsens sidor och lägga ut information om vår verksamhet, vårt uppdrag och våra möten i Bryssel och Strasbourg samt utomlands. Vi kommer också att länka till relevanta parlamentsresolutioner och andra bakgrundsdokument om Europaparlamentets externa dimension.

Även i svåra tider, när covid-19-krisen har satt stopp för många av våra interparlamentariska möten, fortsätter vi att arbeta tillsammans med våra partner över hela världen - för vi vet att en global pandemi endast kan övervinnas genom multilateralism och internationellt samarbete. Jag hoppas att dessa sidor kommer att visa vilken viktig roll som delegationerna har i att koppla samman Europaparlamentet med världen.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Ordförande, delegationsordförandekonferensen
Nionde valperioden

Kommande sammanträden

Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS

Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet


Brussels : JAN - 6Q1

Ordinarie sammanträde
SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS

Delegationen för förbindelserna med Iran


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde
DISTANSANSLUTNING

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinarie sammanträde
SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS FÖR DELEGATIONEN TILL DELEGATIONEN TILL DEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS–EU-FÖRSAMLINGEN