Välkomstmeddelande från delegationsordförandekonferensens ordförande

Ledamöter, partner och vänner,

EU är en global förebild i fråga om värderingar och vägledande principer och vi står enade i kampen för en fredlig, rättvis, inkluderande och regelbaserad världsordning.

Som folkvalda företrädare verkar Europaparlamentets ledamöter för att göra medborgarnas röst hörd internationellt, utifrån våra värderingar och strategiska intressen.

Det är genom delegationernas arbete som vi får till stånd en dialog med våra partner från tredjeländer, med målet att uppnå delat välstånd och fred för våra medborgare, i synnerhet genom förstärkningen av demokratin och respekten för mänskliga rättigheter.

Jag är fast övertygad om vikten av parlamentarisk diplomati för att utforma och uppnå målen för EU:s yttre politik med yttersta samstämmighet och trovärdighet.

På den här sidan hittar du mer information om vår verksamhet, vårt uppdrag och vår historia. Vi redogör för sammanträden i Bryssel och Strasbourg, men även på andra platser, och tillhandahåller en verksamhetskalender och en sammanfattning av relevanta parlamentsresolutioner.

Trots att coronakrisen har satt stopp för många av våra interparlamentariska möten fortsätter vi att följa situationen i våra partnerländer och partnerregioner. Fram till dess att vi kan börja träffa våra partner igen hoppas vi att dessa sidor kommer att visa vilken viktig roll som delegationerna har i att koppla samman Europaparlamentet med världen.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Ordförande, delegationsordförandekonferensen
Nionde valperioden

Kommande sammanträden

Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika


Strasbourg : SDM - SDM-S1

Ordinarie sammanträde

Delegationen för förbindelserna med Irak


Brussels : ASP - A1E-2

Ordinarie sammanträde

Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien


Brussels : PHS - P4B001

Ordinarie sammanträde

Delegation till den parlamentariska partnerskapsförsamlingen EU‒Förenade kungariket


Brussels : ASP - A1E-2

Ordinarie sammanträde
D-UK Ordinary Delegation Meeting