skip to content
 
 
 

Eurobarometer: Klimaforandringerne topper listen over borgernes prioriteter

10-12-2019
 .

52% mener, at klimaforandringerne er det mest presserende miljøemne. Menneskerettigheder, ytringsfrihed og ligestilling topper listen over grundlæggende værdier i EU. 59% af europæerne og 77% af danskerne mener, at deres lands EU-medlemskab er en god ting

 
 .

Over det forgangne år har klimaprotester - ført an primært af unge - mobiliseret millioner af borgere i EU og verden over. Denne følelse af klimakrise fremgår af 2019’s Parlameter-data, hvor et absolut flertal af respondenterne (52%) betragter klimaforandringerne som den mest presserende miljømæssige problemstilling, efterfulgt af luftforurening (35%), havforurening (31%), skovrydning (28%) og voksende affaldsmængder (28%).

 
 .
 
 .

Blandt danskerne anses klimaforandringer (60%), havforurening (38%) og for stor afhængighed af fossile brændstoffer (36%) som de vigtigste miljømæssige problemstillinger. Ydermere mener næsten seks ud af ti europæere og ca. syv ud af ti danskere, at de unges protester har bidraget til yderligere politiske tiltag mod klimaforandringer både på europæisk og nationalt plan.

Efterårets Eurobarometer-undersøgelse spørger borgerne, hvilken problemstilling Parlamentet bør prioritere. På trods af betydelig variation mellem medlemslandene topper klimaforandringerne for første gang listen over borgernes prioriteter. Næsten hver tredje respondent (32%) angiver klimaforandringer som deres førsteprioritet. Derefter kommer bekæmpelse af fattigdom og social eksklusion (31%), samt bekæmpelse af henholdsvis terrorisme (24%) og arbejdsløshed (24%).

Blandt de danske respondenter angiver 50% klimaforandringer som deres førsteprioritet, efterfulgt af bekæmpelse af terrorisme (31%) og beskyttelse af EU’s ydre grænser (23%).

Hvad angår europæiske værdier, ser et klart flertal af borgerne beskyttelse af menneskerettigheder (48%), ytringsfrihed (38%), ligestilling (38%) samt solidaritet mellem EU’s medlemslande (33%) som de vigtigste grundlæggende værdier, der bør bevares i EU. Blandt danskerne er beskyttelse af menneskerettigheder (55%), ytringsfrihed (46%), dialog mellem kulturer og religioner (35%) og ligestilling (34%) de vigtigste værdier.

 
 .

Høj støtte til EU-medlemskab for tredje år i træk, med flere europæere, der ønsker et stærkere Parlament

Næsten seks ud af ti europæere (59%) bakker op om deres hjemlands EU-medlemskab. Derved forbliver borgernes støtte til EU fortsat høj for tredje år i træk ifølge efterårets Eurobarometer-undersøgelse. Blandt danske respondenter svarer hele 77%, at det danske EU-medlemskab er en god ting. Undersøgelsen blev gennemført i oktober 2019 og viser desuden en stigning i tilfredsheden med måden, hvorpå demokratiet fungerer i EU: 52% (+ 3 procentpoint) af europæerne og 77% af danskerne deler denne holdning, hvilket indikerer, at forårets valg til Europa-Parlamentet og stigningen i stemmeprocenten har bidraget positivt til dette.

De europæiske borgere ser gerne en større rolle til Europa-Parlamentet, idet 58% af respondenterne gerne så et mere indflydelsesrigt Parlament i fremtiden. Det er en stigning på 7 procentpoint siden foråret 2019 og det højeste resultat for denne indikator siden 2007. I Danmark er det dog kun 39% af deltagerne, der deler denne holdning.

Stort flertal ønsker mere information om EU

Sidst men ikke mindst giver undersøgelsen et værdifuldt indblik i, hvilken type EU-relateret information europæiske borgere er interesserede i, samt hvordan de kan engageres mere i EU-politik. Samlet set ønsker mere end tre fjerdedele af europæerne (77%) mere information om de europæiske institutioners aktiviteter. De konkrete konsekvenser af EU’s lovgivning på lokalt, regionalt og nationalt plan samt Parlamentet og MEP’ernes aktiviteter er blandt de mest relevante områder for borgerne.

 
 .

Læs den samlede rapport her...

Læs et dansk resumé af rapporten her...

Se flere infografikker omkring danske respondenters svar i undersøgelsen her...

 

Baggrundsoplysninger:

Kantar gennemførte Parlameter 2019 som Eurobarometer-undersøgelse 92.2 for Europa-Parlamentet. Feltarbejdet fandt sted fra den 8. til den 22. oktober 2019 i alle 28 EU-medlemsstater. 27 464 respondenter, der var udtaget som et repræsentativt udsnit af den almindelige befolkning på 15 år eller derover, blev interviewet direkte.