skip to content
 
 
 
 .
07-01-2020

Hvor meget tjener et medlem af Europa-Parlamentet? Og hvad med blyantspengene?

Ifølge den fælles statut for Europa-Parlamentets medlemmer, der har været gældende siden juli 2009, modtager parlamentsmedlemmerne alle det samme vederlag, uanset hvilket land de er valgt i.

Vederlag

Ifølge den fælles statut for Europa-Parlamentets medlemmer, der har været gældende siden juli 2009, modtager parlamentsmedlemmerne alle det samme vederlag.

Et medlems månedlige vederlag før skat i henhold til den fælles statut er pr. 1.7.2018 på 8 757,70 EUR. Vederlaget indgår i Parlamentets budget og fratrækkes en EU-skat og et bidrag til ulykkesforsikring, hvorefter det udbetalte beløb er på 6 824,85 EUR. Vederlaget kan ligeledes være skattepligtigt i medlemsstaterne. Grundvederlaget er sat til 38,5 % af grundvederlaget for en dommer ved Den Europæiske Unions Domstol.

Der er enkelte undtagelser: Medlemmer, der var indvalgt i Parlamentet inden valget i 2009, kunne vælge fortsat at være tilknyttet de nationale ordninger for vederlag, overgangsgodtgørelser og pension.

Pension

Statutten fastsætter, at tidligere medlemmer har ret til en alderspension, når de fylder 63. Pensionen er sat til 3,5 % af vederlaget for hvert hele år, de har udøvet deres mandat, idet det samlede beløb dog ikke må overstige 70 %. Udgifterne til disse pensioner afholdes over Den Europæiske Unions budget.

En tillægspensionsordning, der blev etableret for medlemmer af Europa-Parlamentet i 1989, blev fra juli 2009 lukket for nye medlemmer og er ved at blive udfaset.

Rejseudgifter

De fleste møder i Europa-Parlamentet såsom plenarmøder, udvalgsmøder og møder i de politiske grupper afholdes i Bruxelles eller Strasbourg. Parlamentsmedlemmerne får godtgjort de faktiske billetudgifter til sådanne møder mod forelæggelse af kvittering op til et maksimumbeløb svarende til en flyrejse på business class "D", en togrejse på første klasse eller 0,53 euro pr. kilometer (med en øvre grænse på 1000 kilometer) ved bilrejse, plus faste godtgørelser, der beregnes ud fra rejsens længde og varighed til dækning af andre rejseudgifter (f.eks. betalingsmotorveje, bagagetillæg og reservationsgebyrer).

Andre rejseudgifter

Medlemmerne har i forbindelse med udøvelsen af deres hverv ofte behov for at rejse i eller uden for den medlemsstat, hvor de er valgt, men hvor der ikke er tale om officielle møder (f.eks. for at deltage i en konference eller foretage besøg i forbindelse med arbejdet).

For sådanne aktiviteter uden for den medlemsstat, hvor de er valgt, kan medlemmerne få godtgjort deres rejse- og opholdsudgifter og andre tilknyttede udgifter, op til et årligt beløb på højst 4 454 EUR. For så vidt angår aktiviteter i den medlemsstat, hvor de er valgt, godtgøres kun transportudgifterne, og der er fastlagt et maksimumbeløb pr. land.

Dagpenge

Parlamentet udbetaler en fast godtgørelse på 320 EUR pr. dag til dækning af alle andre udgifter, som medlemmerne afholder i forbindelse med de parlamentarisk aktive perioder, for så vidt at de attesterer deres tilstedeværelse ved at underskrive de hertil fremlagte tilstedeværelseslister.

Godtgørelsen reduceres til det halve, hvis medlemmet ikke deltager i mere end halvdelen af afstemningerne ved navneopråb på plenarmøderne, også selvom de er til stede. Hvad angår møder uden for EU er godtgørelsen på 160 EUR (stadig under forudsætning af underskrivelse af en tilstedeværelsesliste), idet opholdsudgifter godtgøres særskilt.

Tillæg til generelle udgifter (blyantspenge)

Dette tillæg udbetales som en fast godtgørelse med henblik på at dække udgifter som opstår i forbindelse med udøvelsen af deres parlamentariske hverv, såsom udgifter til kontordrift, telefon og post, samt indkøb, drift og vedligeholdelse af computerudstyr. Tillægget er i 2018 på 4.416 EUR pr. måned. (ca. 32.850 kr.).

Brug af faste godtgørelser holder administrationsomkostningerne nede

For så vidt angår blyantspengene, har Parlamentet som nævnt valgt at udbetale pengene som en fast godtgørelse. Beløbet er fastsat ud fra en gennemsnitsbetragtning, så det vil række forholdsvis langt i nogle lande, mens det måske dårligt nok kan dække huslejen til et kontor i hjemlandet andre steder. Fordelen er, at man på den måde undgår at skulle kontrollere hver eneste lille udgiftspost fra 751 parlamentsmedlemmer fra de 28 forskellige EU-medlemsstater. Det ville nemlig kræve, at man etablerede et omfattende internt kontrolsystem med deraf følgende administrationsomkostninger, specielt til nye medarbejdere. Som en sidegevinst giver man på den måde parlamentsmedlemmerne og deres hjælpere mulighed for at koncentrere sig om deres politiske arbejde ved ikke at pålægge dem ekstra administrativt besvær.

Fremgangsmåden er blåstemplet af EU-Domstolen, der i en afgørelse fra 1981 siger, at den er et udtryk for fornuftig administration under forudsætning af, at godtgørelserne holdes inden for rimelighedens grænser. Se link herunder:

Læs mere om Domstolens dom...
Domstolens dom af 25.09.2018, som bekræfter Europa-Parlamentets praksis med ikke at udlevere oplysninger om individuelle MEP'eres rejsegodtgørelse, dagpenge, blyantspenge m.m. af databeskyttelseshensyn...
Læs mere om medlemmernes vederlag og tillæg her...
Læs Tjektdets artikel omkring parlamentsmedlemmerne og EU-kommissærernes vederlag og tillæg her...