skip to content
 
 
 

Retningslinjer for kønsneutral sprogbrug i Europa-Parlamentet

09-01-2019

Europa-Parlamentet har i december 2018 udgivet en opdateret version af sine "Retningslinjer for kønsneutral sprogbrug i Europa-Parlamentet". Den forrige udgave var fra 2008. Retningslinjerne er udarbejdet af gruppen på højt plan for ligestilling mellem kønnene og mangfoldighed under ledelse af Parlamentets næstformand Dimitrios Papadimoulis.

Skal fremme ligebehandling mellem kønnene

Formålet med retningslinjerne er at sikre, at der så vidt muligt anvendes ikke-sexistisk og kønsinkluderende sprogbrug i Europa-Parlamentet, også i de dokumenter og meddelelser, der bliver udfærdiget på samtlige officielle sprog.

"Princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder og ikke-forskelsbehandling på grund af køn er fast forankret i traktaterne og chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union og er godkendt af Europa-Parlamentet ved adskillige lejligheder. Det sprog, der anvendes i Parlamentet, bør derfor afspejle dette," lyder det i forordet til retningslinjerne.

Retningslinjerne er henvendt til Parlamentets ansatte. De er til intern brug og vedrører primært tekster, der har med lovgivningsprocessen at gøre.

Inspiration fra Folketinget og Justitsministeriet

Retningslinjerne findes på alle 24 officielle EU-sprog. De består af to dele. Dels en del, der er fælles for alle sprog, og som indeholder generelle anbefalinger og betragtninger. Dels en sprogspecifik del, der kommer med anbefalinger for det pågældende sprog under hensyntagen til de sprogspecifikke forhold vedrørende f.eks. grammatik og sprogbrug.

I mange EU-lande findes der allerede lignende nationale retningslinjer for kønsneutral sprogbrug. Disse er i vid udstrækning blevet taget højde for i udarbejdelsen af retningslinjerne. Således er de danske retningslinjer udarbejdet med inspiration fra blandt andet Folketinget, Justitsministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

"Formand" og "talsmand" stadig okay

Retningslinjerne anbefaler blandt andet at undgå såkaldt generisk brug af personlige pronominer som "han" eller "hun" (som i sætningen "Borgeren erklærer med sin underskrift, at han vil overholde betingelserne"). Her anbefales omskrivninger, f.eks. til flertal: "Borgerne erklærer med deres underskrift, at de vil overholde betingelserne".

Derimod slås det fast, at anvendelsen af ord, der ender på -mand (formand, talsmand, franskmand osv.), i dag kan opfattes som kønsneutrale og derfor ikke er problematiske på dansk. Der er derfor ikke på nogen måde tale om, som det har forlydt i visse medier, at Europa-Parlamentet ønsker at erstatte ord som "formand", "talsmand" og "franskmand" med "forperson", "talsmand" og "fransk person".