skip to content
 
 
 

Ungarn: Parlamentet bekymret over retsstatens tilstand

19-09-2018

Den 12. september vedtog Europa-Parlamentet at igangsætte den såkaldte artikel 7-procedure mod Ungarn. Proceduren anvendes, når der er fare for, at et EU-land overtræder EU's grundlæggende værdier. Læs med her om, hvad der bekymrer MEP'erne, og om næste skridt i proceduren.

Onsdag den 12. september vedtog Europa-Parlamentet at igangsætte den såkaldte artikel 7-procedure imod Ungarn. EU-traktatens artikel 7 anvendes, når der er begrundet frygt for, at en EU-medlemsstat groft overtræder EU's grundlæggende værdier. Med vedtagelsen af sin Ungarn-rapport sendte Parlamentet en formel opfordring videre til Ministerrådet til at gribe ind over for en medlemsstat for at forhindre en systemisk trussel mod EU's grundlæggende værdier.

Rapporten om Ungarn er udarbejdet af den hollandske MEP Judith Sargentini (Grønne/EFA). I rapporten er der oplistet en lang række områder, hvor MEP'erne er bekymret for, om Ungarn lever op til de værdier, som EU bygger på. Det drejer sig om:

 • den måde, hvorpå forfatningen og valgsystemet fungerer
 • retsvæsenets uafhængighed
 • korruption og interessekonflikter
 • privatlivets fred og databeskyttelse
 • ytringsfrihed
 • akademisk frihed
 • religionsfrihed
 • foreningsfrihed
 • retten til ligebehandling
 • rettigheder for personer, der tilhører mindretal, herunder romaer og jøder
 • migranters, asylansøgeres og flygtninges grundlæggende rettigheder
 • økonomiske og sociale rettigheder

Du kan læse hele rapporten, herunder en uddybning af ovenstående punkter, her.

Afstemningen i Parlamentet

Ungarn-rapporten blev godkendt med 448 stemmer for og 197 imod, mens 48 undlod at stemme. Dermed var det krævede dobbeltflertal opnået.

Traktatens artikel 354 fastslår nemlig, at Europa-Parlamentet i sager, der vedrører artikel 7, træffer "afgørelse med et flertal på to tredjedele af de afgivne stemmer, der repræsenterer et flertal af dets medlemmer". Dette krav om dobbelt flertal betyder, at både et absolut flertal af alle Parlamentets medlemmer (dvs. mindst 376 stemmer) og 2/3 af de afgivne stemmer skal være for. Det er i overensstemmelse med Parlamentets sædvanlige praksis, at de 48, der undlod at stemme, ikke tæller med blandt de afgivne stemmer.

For god ordens skyld skal det nævnes, at Parlamentets forretningsorden (artikel 178) fastslår, at "til vedtagelse eller forkastelse af en tekst tages ved beregning af afstemningsresultatet kun hensyn til de afgivne "ja"- eller "nej"-stemmer, med mindre der er tale om tilfælde, for hvilke der er fastlagt et specifikt flertal i traktaterne". Det er ikke korrekt, at forretningsordenens artikel 178 skulle betyde, at de, der undlader at stemme i en artikel 7-procedure, skal tælles med i det samlede antal afgivne stemmer. Artikel 7-proceduren reguleres som nævnt ovenfor i traktatens artikel 354.

Hvad sker der nu?

Parlamentets opfordring til at indlede artikel 7-proceduren imod Ungarn er nu på Ministerrådets bord. Her kan et flertal på fire femtedele med fornyet godkendelse af Europa-Parlamentet fastslå, at der er en klar fare for, at Ungarn groft overtræder EU's grundlæggende værdier. Inden det kommer dertil, har Ungarn ret til at blive hørt, ligesom Ministerrådet kan sende henstillinger til Ungarn om at rette op på situationen.

Det Europæiske Råd (som består af stats- og regeringscheferne) kan med enstemmighed og på opfordring af en tredjedel af medlemsstaterne eller Kommissionen, og med godkendelse af Europa-Parlamentet, fastslå, at der er fare for, at en medlemsstat groft og vedvarende overtræder EU's værdier.

Hvis en sådan overtrædelse er vedtaget med enstemmighed i Det Europæiske Råd, kan stats- og regeringscheferne med kvalificeret flertal beslutte at fratage medlemslandet visse af de rettigheder, det har ifølge traktaterne.

For yderligere oplysninger

Spørgsmål kan rettes til Europa-Parlamentets talsmandstjeneste:

Marjory VAN DEN BROEKE
+32 2 28 44304
+32 498 98 35 86
marjory.vandenbroeke@europarl.europa.eu