skip to content
 
 
 

Det politiske arbejde

Europa-Parlamentet er medlovgiver på størstedelen af EU’s love, godkender og kontrollerer EU’s langsigtede budget og fører demokratisk kontrol med bl.a. Europa-Kommissionen.

Lovgivningsbeføjelser

Medlemmerne af Europa-Parlamentet er EU's lovgivere. Deres input og godkendelse er nødvendig for vedtagelsen af langt de fleste EU-love. Med Lissabontraktaten i 2009 fik Europa-Parlamentet reel magt over de sidste vigtige politikområder – navnlig landbrug og borgerrettigheder – hvor det tidligere kun havde haft en rådgivende rolle.

Lovgivningsprocedurer

Der findes forskellige lovgivningsprocedurer inden for EU. Den vigtigste forskel mellem disse procedurer er, hvilken rolle Europa-Parlamentet har i processen. Den mest anvendte procedure kaldes slet og ret "den almindelige lovgivningsprocedure", og her er Europa-Parlamentet medlovgiver på lige fod med Det Europæiske Råd.

 .

Den almindelige lovgivningsprocedure

Den almindelige lovgivningsprocedure blev indført med Maastricht-traktaten om Den Europæiske Union i 1992. Den almindelige lovgivningsprocedure gælder på en lang række områder (f.eks. økonomisk styring, indvandring, energi, transport, miljø og forbrugerbeskyttelse) og er i dag den mest anvendte, idet den bruges på tre fjerdedele af EU's lovgivningsområder.

Proceduren går ud på, at Europa-Kommissionen fremsætter et forslag til lovgivning, som den sender til Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd. Dette lovforslag kan kun vedtages, hvis der er flertal for det i både Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet - de to institutioner skal således være enige. Det kan tage op til tre forhandlingsrunder, før det sker.

Du kan læse mere om den almindelige lovgivningsprocedure her...
 .

Andre lovgivningsprocedurer

Der findes desuden særlige lovgivningsprocedurer, som anvendes i forbindelse med visse spørgsmål, hvor Europa-Parlamentet kun indtager en rådgivende rolle. Det gælder for eksempel skattepolitik, hvor Europa-Parlamentet kun afgiver en rådgivende udtalelse. Det kaldes høringsproceduren. Tidligere blev høringsproceduren anvendt på flere politikområder, men i takt med, at Europa-Parlamentet har fået mere at skulle have sagt, er det nu medlovgiver på de fleste områder i samarbejde med Rådet.

Her kan du læse om Europa-Parlamentets lovgivningsmyndighed og de forskellige lovgivningsprocedurer...
Her finder du Europa-Parlamentets forretningsorden...
Find EU-lovgivning og andre offentlige EU-dokumenter her...
 .

EP's mødekalender

Der afholdes hvert år tolv plenarsamlinger i Strasbourg og seks supplerende plenarsamlinger i Bruxelles.

På dette link kan man finde mere information om plenarsamlingerne, herunder dagsordener, forhandlinger, beslutningsforslag og nyhedsbreve...
 .
 
 .

Budgetbeføjelser

EU yder støtte til politikker som landbrug, regionaludvikling, energi, transport, miljø, udviklingsbistand og videnskabelig forskning. EU's langsigtede udgiftsbudget skal godkendes af de nationale regeringer og medlemmerne af Europa-Parlamentet. De to parter beslutter derefter i fællesskab hvert år, hvordan det årlige budget skal bruges.

Europa-Parlamentet er også ansvarlig for efterfølgende at kontrolere, om skatteydernes penge er blevet brugt efter hensigten, og for at godkende regnskabet, hvis det finder det tilfredsstillende. Ved talrige lejligheder har Europa-Parlamentet krævet strengere kontrol.

 .
 
 .

Demokratisk kontrol

En grundlæggende funktion for ethvert parlament er kontrollen eller tilsynet med andre magtinstanser med henblik på at sikre demokratisk ansvarlighed. Europa-Parlamentet har bl.a. undersøgelsesbeføjelser og udfører parlamentarisk kontrol, undersøgelser og forespørgsler.

Udnævnelsesbeføjelser

Europa-Parlamentet spiller en central rolle i valget af Europa-Kommissionen og har beføjelsen til at godkende og afsætte Europa-Kommissionen. Resultatet af Europa-Parlamentsvalget skal tages i betragtning, når Det Europæiske Råd skal udnævne formanden for Europa-Kommissionen, ligesom alle kommissærkandidater er til høring i Europa-Parlamentet. Derudover afholder Europa-Parlamentet høringer af formanden og direktionsmedlemmerne for Den Europæiske Centralbank og kandidater til Revisionsretten.

Endeligt udfører Europa-Parlamentet parlamentarisk kontrol med Den Europæiske Centralbank, ligesom Europa-Parlamentet kan nedsætte et midlertidigt udvalg for f.eks. at undersøge et spørgsmål af offentlig interesse (et nyligt eksempel er udvalget om hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse).

Du kan læse mere om Europa-Parlamentets kontrolbeføjelser her...
 .
 
 .

Vil du vide mere om Europa-Parlamentets arbejde?

Hvis du vil vide mere, er der meget mere information at finde på Europa-Parlamentets centrale hjemmeside eller hos EU-oplysningen.

Den centrale hjemmeside om Europa-Parlamentets organisation og arbejde...
EU-oplysningens hjemmeside...
 .

Sidst opdateret den 16. januar 2020