skip to content

 
 
 

Udvalg

Der er i alt 22 stående udvalg, som hver har en formand, et formandskab og et sekretariat. Antallet af medlemmer i de enkelte udvalg ligger mellem 25 og 81, og den politiske sammensætning afspejler Europa-Parlamentets sammensætning. Der findes også midlertidige udvalg, der oprettes i forbindelse med særlige sager og undersøgelser.

Udvalgene afholder møder én eller to gange om måneden i Bruxelles, og møderne er offentlige. I udvalgene udarbejder, ændrer og vedtager medlemmerne lovgivningsforslag og initiativbetænkninger. De behandler Europa-Kommissionens og Det Europæiske Råds forslag og udarbejder om nødvendigt en betænkning, som vil blive forelagt på en plenarsamling. Udvalgenes formænd koordinerer deres arbejde i Formandskonferencen.

Se en liste over udvalgene her...

Til de mest lovtunge udvalg hører Økonomi og Valutaudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlig og Indre Anliggender, Udvalget om International Handel samt Transport og Turismeudvalget. I 2011 stod disse fem udvalg for behandlingen af 58% af alle lovforslag under den almindelige lovgivningsprocedure.

På den anden side har Europa-Parlamentet også udvalg, som kun sjældent eller aldrig beskæftiger sig med lovgivningsspørgsmål. Det gælder f.eks. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og det prestigefyldte Udenrigsudvalg. Derudover er der selvfølgelig det magtfulde Budgetudvalg, som står for behandlingen af EU’s årlige og flerårige budgetter samt Budgetkontroludvalget, som kontrollerer, at EU’s midler anvendes korrekt. Begge udvalg har historisk nydt stor anseelse i Europa-Parlamentet og været med til at sikre Europa-Parlamentet betydelig indflydelse på anvendelsen af EU’s budget.

Fælles for alle udvalg er, at den indledende behandling af lovforslagene altid finder sted i et af de stående udvalg, mens det er det samlede Europa-Parlament, der tager sig af de formelle vedtagelser under plenarsamlingerne.

Se alle ændringsforslag, som udvalgsmedlemmerne har stillet til betænkninger, udtalelser eller forslag her...
 .

Sidst opdateret den 16. januar 2020