Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

BETÆNKNING     
PDF 106kWORD 29k
4. november 1998
PE 228.236/endel. A4-0402/98
om "resultattavle for det indre marked nr. 2" (SEC(98)0889 - C4-0444/98)
Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik
Ordfører: José Manuel Garcia-Margallo y Marfil
Med skrivelse af 18. maj 1998 fremsendte Kommissionen sit dokument "Resultattavle for Det Indre Marked nr. 2" (SEC(98)0889 - C4-0444/98) til Parlamentet.
 A. FORSLAG TIL BESLUTNING
 B. BEGRUNDELSE

 Med skrivelse af 18. maj 1998 fremsendte Kommissionen sit dokument "Resultattavle for Det Indre Marked nr. 2" (SEC(98)0889 - C4-0444/98) til Parlamentet.

På mødet den 15. juli 1998 meddelte Europa-Parlamentets formand, at han havde henvist denne meddelelse til Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik som korresponderende udvalg og til Udvalget om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder som rådgivende udvalg.

På mødet den 21. januar 1998 valgte Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik Garcia-Margallo y Marfil til ordfører.

På møder den 12. oktober 1998 og 28. oktober 1998 behandlede Udvalget Kommissionens dokument og udkastet til betænkning.

På sidstnævnte møde vedtog det forslaget til beslutning (for: 46; imod: 0; hverken/eller: 1).

I afstemningen deltog: von Wogau (formand), Garosci og Secchi (næstformænd), Garcia-Margallo (ordfører), Areitio Toledo, Argyros (for de Brémond d'Ars), Arroni, Barton (for Berés), Billingham, Bowe (for Caudron), Camison Asensio (for Carlsson), Cars (for Cox), Christodoulou, Donnelly, Ettl (for Harrison), Fayot, Friedrich, Garcia Arias, Gasoliba I Böhm, Glante, Glase (for Fourçans), Goedbloed (for Larive), Hendrick, Herman, Ilaskivi, Konrad, Kuhne (for Imbeni), Langen, Lienemann (for Katiforis), Lulling, Mather, Mann T. (for Hoppenstedt), Metten, Miller, Murphy, Peijs, Pérez Royo, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Riis-Jørgensen, Rübig, Skinner (for Kuckelkorn), Tappin (for Paasilinna), Theonas (for Ribeiro), Thyssen og Watson.

Udvalget om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder vedtog den 2. september 1998, at det ikke ville afgive udtalelse.

Betænkningen indgivet den 4. november 1998.

Fristen for ændringsforslag til denne betænkning vil fremgå af forslaget til dagsorden for den mødeperiode, hvor den skal behandles.


 A. FORSLAG TIL BESLUTNING

Beslutning om "Resultattavle for Det Indre Marked Nr. 2" (SEC(98)0889 - C4-0444/98)

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Kommissionens dokument "Resultattavle for Det Indre Marked Nr. 2" (SEC(98)0889 - C4-0444/98),

- der henviser til meddelelse fra Kommissionen "Virkningen og Effektiviteten af Det Indre Marked" (KOM(96)0520 - C4-0655/96),(1)

- der henviser til meddelelse fra Kommissionen Handlingsplan for Det Indre Marked (CSE(97)0001, C4-0286/97),(2)

- der henviser til sine beslutninger af 29. maj 1997(3) og 20. november 1997(4) om disse meddelelser,

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik (A4-0402/98),

A. der henviser til, at handlingsplanen for Det indre marked omfattede de tiltag, der var absolut nødvendige med henblik på at fuldføre dette marked inden indførelsen af den fælles valuta,

B. der henviser til, at den anden resultattavle viser, at der er sket betydelige fremskridt med gennemførelsen af denne handlingsplan,

C. der ikke desto mindre henviser til, at tidsfristen for denne plan snart udløber, og at visse af dens væsentlige mål ikke er blevet nået og med al tydelighed ikke vil blive nået inden udgangen af år 1998,

1. komplimenterer Kommissionen for at have udført resultattavlen, som er et udmærket instrument med henblik på at bedømme gennemførelsen af handlingsplanen, og således fremskridtene med gennemførelsen af Det indre marked;

2. konstaterer med tilfredshed, at et betydeligt antal af handlingsplanens lovgivningsmæssige mål er blevet nået (især liberalisering af gasforsyningen og beskyttelse af bioteknologiske opfindelser), og at flere andre er ved at blive det (bl.a. direktiverne om kollektive investeringsordninger og om ophavsrettigheder i informationssamfundet);

3. konstaterer imidlertid, at andre foranstaltninger ikke vil kunne blive vedtaget inden tidsfristens udløb, navnlig tekster vedrørende fri bevægelighed for personer og skattemæssig harmonisering;

4. bemærker endvidere med bekymring, at 15% af den lovgivning, der er vedtaget om Det indre marked, endnu ikke er blevet gennemført i national lovgivning i alle medlemsstaterne;

5. anmoder Kommissionen og Rådet om hver især at gøre alt for, at flest mulige af de resterende mål bliver nået inden 31. december 1998;

6. anmoder især Rådet om at vedtage de forslag, der er under behandling, om statutten for Det Europæiske Selskab;

7. anmoder Kommissionen om til begyndelsen af 1999 at udarbejde en ny handlingsplan, som sigter mod inden udgangen af år 2002, eller i løbet af perioden for indførelse af den fælles valuta, at gennemføre et fuldt integreret indre marked, som besidder et nationalt markeds karakteristika;

8. skønner, at denne plan burde omfatte en første fase på et år (1999) til gennemførelsen af alle de mål i planen fra 1997, som endnu ikke er nået, og en anden fase på to år (2000-2001), i løbet af hvilken der først og fremmest skulle indføres et fælles momssystem baseret på harmoniserede satser og på princippet om betaling på oprindelsesstedet og fuldstændig fri bevægelighed for personer;

9. går med henblik på at lette vedtagelsen af de lovgivningsmæssige foranstaltninger, som må fastsættes i denne plan, ind for, at der, når traktaten tillader det, anvendes beslutningsprocedurer med flertalsafgørelse i Rådet;

10. anbefaler ligeledes - for at undgå vanskelighederne som følge af, at direktiverne skal gennemføres i national lovgivning - at der anvendes forordninger snarere end direktiver, når det er muligt ifølge traktaten;

11. anmoder Kommissionen om for hver medlemsstat at udarbejde en komplet fortegnelse over de direktiver, som endnu ikke er gennemført, med angivelse af årsagerne til forsinkelserne samt at offentliggøre disse fortegnelser;

12. anmoder endvidere Kommissionen om på grundlag af disse fortegnelser at udarbejde en plan for gennemførelse af de direktiver, som vedrører det indre marked, ifølge hvilken den også systematisk indleder traktatbrudsprocedure i tilfælde af overtrædelser, og bringer sagen for Domstolen inden for den ovennævnte tidsfrist på 6 måneder, samt træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at realisere denne forpligtelse;

13. anmoder endvidere Kommissionen om at undersøge muligheden for at pålægge de stater bøder, som ikke har opfyldt deres pligt til at gennemføre lovgivningen, og at anvende begrebet direkte virkning for visse bestemmelser i de direktiver, som ikke er gennemført inden tidsfristerne;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet.

(1)EFT C 020 af 20. januar 1997, s. 364.
(2)EFT C 222 af 21. juli 1997, s. 002.
(3)EFT c 182 af 16. juni 1997, s. 15-62.
(4)EFT C 371 af 8. december 1997, s. 171-216.


 B. BEGRUNDELSE

I "Handlingsplanen for Det Indre Marked" fra juni 1997 var fastsat, at Kommissionen hver sjette måned ville fremlægge en "resultattavle" over fremskridtene med gennemførelsen af den. Da to af disse "resultattavler" allerede er udkommet (november 1997 og maj 1998), er det hensigtsmæssigt, at Parlamentet benytter sig af denne lejlighed til at tage stilling til, hvor langt man er kommet med gennemførelsen af det indre marked. I forhold til målene i handlingsplanen kan man ud fra den situation, som fremgår af den anden resultattavle, og den udvikling, der er konstateret herefter (som vil være genstand for en ny resultattavle, der snart skal udkomme) konkludere både at der er sket væsentlige resultater, og at der er mangler, som berettiger til en ny lancering af handlingsplanen.

I. HANDLINGSPLANEN FOR DET INDRE MARKED

Ved udløbet af fristen den 31. december 1992 var programmet for det indre marked, som fremlagt i hvidbogen fra 1985, blevet gennemført i det væsentlige - fællesskabsinstanserne havde vedtaget de fleste af de fastsatte lovgivningsmæssige foranstaltninger. Men der var vigtige foranstaltninger blandt de foranstaltninger, der ikke havde kunnet vedtages; endvidere var der mange forsinkelser med gennemførelsen i national ret af den vedtagne lovgivning; endelig forekommer det nu at være nødvendigt med foranstaltninger, som ikke var planlagt i 1985. Disse mangler forklarer, at Kommissionen siden 1993 gentagne gange har iværksat initiativer med henblik på at opnå en reel fuldførelse af det indre marked.

Udgangspunktet for denne "post-92" vurdering har været Kommissionens meddelelse "Styrkelse af Effektiviteten af Det Indre Marked" (juni 1993) fulgt af det strategiske program: "Optimering af Det Indre Marked" (december 1993). I disse tekster angav Kommissionen ikke blot, hvad der endnu ikke var blevet gennemført af programmet for 1985, men også de foranstaltninger, som ikke var fastsat i dette program, og som imidlertid var nødvendige med henblik på fuldførelsen af det indre marked.

Siden da har Kommissionen hvert år forelagt Parlamentet og Rådet en rapport om fremskridtene med gennemførelsen af det indre marked. I 1996 havde denne rapport form af en meddelelse med titlen "Virkningen og Effektiviteten af Det Indre Marked " (oktober 1996), som selv har været grundlag for udarbejdelsen af en "Handlingsplan For Det Indre Marked" fra juni 1997. På grundlag af den status, der blev gjort i meddelelsen, blev der for handlingsplanen sat som grundlæggende mål ikke blot at fuldføre programmet for 1985 ved at gennemføre de af dets elementer, som endnu ikke var gennemført, men også at gå ud over dette program for at nå frem til et "egentlig indre integreret marked" på det tidspunkt, hvor den fælles valuta skulle indføres eller 1. januar 1999.

A. I handlingsplanen var dette grundlæggende mål præciseret med fire strategiske mål:

- "at gøre reglerne mere effektive"

- "at bekæmpe vigtige tilfælde af fordrejning af markedsvilkårene"

- "at fjerne sektorale hindringer for markedsintegration"

- "at realisere et indre marked til fordel for alle borgere".

Det drejede sig mere klart om:

1) på det lovgivningsmæssige område:

a) at udfylde de vigtigste mangler ved at vedtage:

- de foranstaltninger, som endnu manglede i programmet for 1985: transport, energi

- andre som ikke var fastsat i 1985, men var nødvendige for etableringen af et egentligt indre marked:

* fuldstændig fri bevægelighed for personer

* et integreret skattesystem

* statut for Det Europæiske Selskab

* beskyttelse af bioteknologiske opfindelser

b) at forenkle lovgivningen for at gøre den mere effektiv og lettere at anvende

2) med henblik på omsættelsen af anvendelsen af lovgivningen på nationalt niveau:

- at intensivere indsatsen mod forsinkelser og manglende gennemførelse af direktiverne

- at sørge for, at teksterne anvendes korrekt, hvad der især indbefattede indførelse af effektive instrumenter til korrektion i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne.

B. For at nå disse mål var der i handlingsplanen fastsat velafgrænsede "tiltag" som skulle gennemføres ifølge en præcis tidsplan med tidsfrister fordelt i tre store faser

1) på meget kort frist (1. oktober 1997): hastende ikke lovgivningsmæssige foranstaltninger som skal træffes af medlemsstaterne, navnlig:

a) udarbejdelse af programmer til udryddelse af forsinkelser i gennemførelsen af lovgivningen

b) skabelse af strukturer til at modtage klager fra enkeltpersoner og virksomheder.

2) hurtigt: fællesskabsinstitutionernes vedtagelse af lovgivningsmæssige forslag hvis behandling er fremskreden:

- Det Europæiske Selskab

- bioteknologiske opfindelser

- tjenesteydelser i informationssamfundet

- liberalisering af gasmarkedet

3) inden 1. januar 1999: enighed om de øvrige vigtige lovgivningsmæssige foranstaltninger:

- kollektive investeringsordninger

- distancesalg af finansielle tjenester

- indførelse af et fælles momssystem

C. Fremskridtene med gennemførelsen af handlingsplanen skulle to gange om året være registreret i en "resultattavle" fremlagt af Kommissionen og behandles på hvert møde i Det Europæiske Råd og ved møder i Rådet (det indre marked).

D. Som bekendt blev handlingsplanen godkendt af Det Europæiske Råd på mødet i Amsterdam (juni 1997) og er blevet behandlet i en beslutning fra Parlamentet (november 1997) vedtaget på forslag af Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik. I denne beslutning glædede man sig over, at handlingsplanen ganske vist var en vigtig etape i gennemførelsen af det indre marked, men den blev fundet utilstrækkelig. Beslutningen byggede på en ambitiøs opfattelse af det indre marked, som var beskrevet i betænkning fra Udvalget om Økonomi (betænkning af von Wogau). Et egentligt, integreret, indre marked skulle fungere på samme måde som et hjemmemarked eller et nationalt marked, det vil sige råde over:

- en fælles valuta

- et harmoniseret skattesystem

- en integreret infrastruktur

- fuldstændig fri bevægelighed for personer

- juridiske instrumenter som gør det muligt for virksomhederne at handle effektivt inden for det pågældende marked, især en fælles selskabsstatut.

I beslutningen blev der således insisteret på manglerne i planen og krævet en energisk aktion med henblik på at nå mere ambitiøse mål.

II. RESULTATTAVLEN

I forhold til den første resultattavle (november 1997) viser den anden resultattavle nye fremskridt med gennemførelsen af handlingsplanen, men også vedvarende mangler, både i lovgivningsprocessen og i gennemførelsen og anvendelsen af lovgivningen på nationalt niveau.

A. Lovgivning

1) Med kendskab til de vigtige lovgivningsmæssige foranstaltninger, som stadig var under behandling, da handlingsplanen blev fremlagt, kan man notere sig fuldførelsen eller den betydelige fremskredne behandling af følgende sager:

a) vedtagelse af direktiver:

- om betalingsforsinkelser (25. marts 1998, eller med nogle måneders forsinkelse i forhold til den tidsfrist, der var fastsat i handlingsplanen)

- om liberalisering af gasforsyningen (22. juni 1998)

- om supplerende pensioner (29. juni 1998)

- om beskyttelse af bioteknologiske opfindelser (6. juli 1998)

b) fremskridt for:

- kollektive investeringsordninger: forslag til direktiv fremlagt at Kommissionen i juli 1998 (dvs. også her med seks måneders forsinkelse i forhold til den tidsfrist, der var fastsat i handlingsplanen)

- ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet: Kommissionen har inden for den fastsatte tidsfrist fremlagt et forslag til direktiv, som for øjeblikket er ved at blive behandlet i Parlamentet.

2) Man må derimod gøre opmærksom på alvorlige forsinkelser:

a) den alvorligste vedrører uden tvivl statutten for Det Europæiske Selskab: sagen var gået meget frem, men på mødet i Rådet (det indre marked) den 18. maj i år, blev der ikke opnået den forventede enighed. Udkast til forordning om europæiske statutter for andelsselskaber, foreninger og gensidige selskaber har lidt samme skæbne.

b) forslag til direktiv om grænseoverskridende fusioner er endnu ikke fremlagt. Hvis Kommissionen fremlægger det som planlagt ved udgangen af september, bliver det med en forsinkelse på ni måneder i forhold til tidsfristen i handlingsplanen.

c) som man ved, er følgende forslag, som skal sikre fuldstændig fri bevægelighed for personer, stadig under behandling:

- hvad angår afskaffelse af grænsekontrol, restriktioner om rejse og ophold inden for Unionen, er behandlingen af de direktivforslag, der er forelagt Parlamentet, underlagt usikkerheden om, hvorvidt Schengen-bestemmelserne skal integreres i fællesskabssystemet;

- af samme grund har Kommissionen endnu ikke fremlagt de lovgivningsmæssige forslag, som er planlagt til vedtagelse af lovtekster om opholdsret, men på dette punkt er den tidsfrist, der er fastsat i handlingsplanen (slutningen af 1998) endnu ikke nået.

d) Det skattemæssige område er som man ved et væsentligt område, hvor der stadig er meget at gøre. Men gennemførelsen af den fastsatte skattepakke er godt på vej. I december 1997 gav ØKOFIN-Rådet sit principielle samtykke til de fleste af disse foranstaltninger og godkendte især en adfærdskodeks for beskatning af virksomheder. Kommissionen på sin side har inden for de fastsatte frister fremlagt de planlagte forslag til direktiver om fjernelse af fordrejninger ved beskatning af kapitalindkomst og kildeskat på renter og royaltybetalinger mellem virksomheder.

Kommissionen har også fremlagt et direktiv med henblik på at nedsætte forskellene i punktskatter på olieprodukter og tobak. Men der er ikke opnået enighed om disse forslag i Rådet. Hvad angår afgifter på alkoholiske drikke, er man endnu ikke kommet så langt som til et forslag.

Især har man stadig ikke løst det grundlæggende skattemæssige problem i forbindelse med skabelse af et ægte integreret marked, nemlig indførelsen af et momssystem med harmoniserede satser og baseret på princippet om betaling på oprindelsesstedet. Kommissionen har fremlagt forslag til forberedende foranstaltninger: ændring af Momsudvalgets status, gensidig bistand ved inddrivelse af moms, udbygning af det administrative samarbejde (Fiscalis), det sidstnævnte blev vedtaget af Rådet og Parlamentet i marts 1998. Men forslag der vedrører overgangen til et integreret momssystem er endnu ikke fremlagt.

B. Gennemførelse af lovgivningen i national ret

Forsinkelserne med gennemførelse af fællesskabslovgivningen i national ret var en af de vigtigste mangler med gennemførelsen af det indre marked, som blev anført i handlingsplanen. De mål, der var fastsat i handlingsplanen med henblik på at udbedre situationen, er i vidt omfang blevet nået, selvom situationen stadig ikke er tilfredsstillende.

1) Staternes indsats er utilstrækkelig

a) Den samlede gennemførelsesprocent er gået tydelig frem, idet den er steget fra 65% da handlingsplanen udkom (juni 1997) til 73% ved fremlæggelsen af den første resultattavle (november 1997), til 82% på det tidspunkt, da den anden resultattavle udkom (maj 1998), og for øjeblikket er den på mere end 85%. Tilbage er, at næsten 15% af lovteksterne (eller ca. 220) endnu ikke er blevet gennemført i alle medlemsstaterne, og det drejer sig undertiden om vigtige områder som telekommunikation, intellektuel og industriel ophavsret, transport og offentlige indkøb.

Ganske vist har medlemsstaterne rettidigt (oktober 1997) overholdt den i handlingsplanen fastsatte forpligtelse om at fremlægge tidsplaner for gennemførelsen for at fjerne forsinkelserne og overholde de nye tidsfrister. Men det er generelt ikke lykkedes dem at nå de mål, som de således havde sat for sig selv. Da nogle tidsplaner endvidere var ufuldstændige, har Kommissionen henvendt sig til de pågældende stater og opnået en forbedring. Kommissionen følger opmærksomt udviklingen af situationen i ønsket om, at næsten alle teksterne skal være gennemført til udgangen af 1998.

2) Overtrædelsesprocedurer

I resultattavlen redegør Kommissionen for situationen i forbindelse med procedurer, der er indledt som følge af de overtrædelser, der er konstateret med gennemførelsen af reglerne, og gør opmærksom på de vanskeligheder, der er med disse procedurer.

a) Antallet af procedurer på grund af manglende gennemførelse eller på grund af ukorrekt gennemførelse er steget, da Kommissionen tilsyneladende anvender dem hyppigere end tidligere og ikke tøver med etape for etape at gennemføre dem fuldt ud: åbningsskrivelse, begrundet udtalelse, indbringelse af sagen for Domstolen.

b) Men disse procedurer er blevet svækket som følge af den manglende gode vilje hos stater, som

- ikke svarer på Kommissionens henvendelser (15% af tilfældene) eller oftest svarer efter fristens udløb,

- ikke retter sig efter Kommissionens anmodninger, hvilket ofte får den til at indbringe sagen for Domstolen,

- ikke altid efterkommer Domstolens afgørelser, hvad der medfører nye overtrædelsesprocedurer.

Alle disse undladelser medvirker til at forlænge procedurerne, som i tilfælde af, at sagen er indbragt for Domstolen, ofte varer fra 5 til 8 år.

C. Anvendelse af lovgivningen

Selv en korrekt gennemførelse af fællesskabslovgivningen er tydeligvis ikke nok til at garantere, at den bliver anvendt på rette måde. De forskellige aktørers adfærd (offentlige administrationer, virksomheder, enkeltpersoner) kan medføre vanskeligheder eller endog krænkelser af reglerne for det indre marked. Derfor var der også i handlingsplanen fastsat foranstaltninger med henblik på at råde bod på disse mangler: forbedring af informationen af de berørte parter og af procedurerne til løsning af problemer herunder klagemuligheder og forenkling af bestemmelserne. Disse foranstaltninger er blevet mere eller mindre gennemført.

a) Alle staterne har oprettet de i handlingsplanen fastsatte koordinationscentre til behandling af problemer i forbindelse med det indre marked.

b) De har ligeledes givet Kommissionen meddelelser om deres nationale strukturer og procedurer for håndhævelse af lovgivningen.

c) De har oprettet de planlagte kontaktpunkter for at gøre det muligt for erhvervslivet og borgerne at forelægge deres problemer.

d) Til gengæld har Kommissionen endnu ikke oprettet det planlagte website på internettet til information for erhvervslivet (inden 1. juli 1998).

e) Kommissionen havde forpligtet sig til at være mere energisk i forbindelse med traktatbrudsprocedurer, hvad enten den handler på grundlag af en klage eller på eget initiativ. Den har ganske rigtigt fastlagt foranstaltninger med henblik herpå i sin meddelelse "Styrkelse af Effektiviteten af Det Indre Marked". Men på dette punkt støder den på de vanskeligheder som allerede er konstateret i forbindelse med overtrædelser, hvad gennemførelsen angår.

f) Et af midlerne til at forbedre håndhævelsen af lovgivningen, hvad enten det drejer sig om fællesskabslovgivning eller national lovgivning, er at gøre den mere enkel. Handlingsplanens målsætninger på dette område (i SLIMprojektet fra 1996) er næste fuldstændig nået. Men SLIM-projektet selv går kun langsomt frem: især er de forslag, Kommissionen har fremlagt med henblik på at lette erhvervslivets administrative forpligtelser (reduktion af statistikker, forenklet varenomenklatur...) stødt på modvilje hos medlemsstaterne.

g) Et andet vigtigt projekt for at afhjælpe et alvorligt problem i forbindelse med gennemførelsen af det indre markeds bestemmelser var indførelsen af en interventionsmekanisme under Kommissionen til fjernelse af visse hindringer for samhandelen. Det drejer sig som bekendt om at give Kommissionen midler til at kunne gribe effektivt ind mod en adfærd både fra de offentlige nationale myndigheders side og fra enkeltpersoners side, som alvorligt hindrer fri bevægelighed af varer og forvolder alvorlig skade for erhvervslivet. Denne mekanisme var ikke fastsat i handlingsplanen, men den er helt knyttet til målet om at sikre gennemførelsen af det indre marked. Den har været genstand for et forslag til forordning af Rådet fremlagt af Kommissionen i november 1997. I denne tekst blev givet en meget effektiv løsning, fordi den planlagde at give Kommissionen beføjelser til at pålægge staterne foranstaltninger med afgørelser, der direkte kan håndhæves i national ret. Rådet har desværre forkastet denne løsning, og erstattet den med en bestemmelse om en ikke bindende advarsel. Den således ændrede tekst, som for øjeblikket er ved at blive behandlet af Parlamentet, er kun et ringe fremskridt.

III. KONKLUSIONER OG FORSLAG

Resultattavlerne er udmærkede instrumenter til at bedømme, hvor langt man er kommet med gennemførelsen af det indre marked i forhold til de mål, der var fastsat i handlingsplanen. Men det, der kan konstateres på grundlag af dem, er ikke helt positivt. Handlingsplanen bliver ikke gennemført i forhold til den fastsatte tid: efter udløbet af 2/3 af gennemførelsesperioden kan man ikke være tilfreds med, at kun 23 forpligtelser er opfyldt ud af 62. Medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen har hver en del af ansvaret for disse forsømmelser. Det lader allerede nu til at være umuligt at råde bod på dem inden den endelige frist den 31. december i år. Man er således nødt til at overveje en ændring af handlingsplanen i flere etaper.

A. Umiddelbart dvs. inden udgangen af året 1998 kan man anmode Rådet om at afslutte sit arbejde om de vigtige lovgivningsspørgsmål, som endnu ikke er færdigbehandlet, men som er ved at være færdige:

- Det Europæiske Selskab og tilknyttede tekster

- gennemsigtighedsmekanismen for tjenesteydelser i informationssamfundet

- ophavsrettigheder i informationssamfundet

- betalingsforsinkelser.

B. Det er nødvendigt med en ny handlingsplan fra 1. januar 1999 og indtil år 2002: denne periode vil være perioden for gennemførelsen af den fælles valuta, og det er vigtigt, at den falder sammen med, at det indre markeds fuldføres, så det bliver et helt integreret indre marked i samme betydning som et nationalt marked.

1) Denne plan skulle omfatte to etaper:a) I år 1999 skulle ske:

- vedtagelse af alle de lovgivningstekster der var fastsat i handlingsplanen (1997) og endnu ikke vedtaget 1. januar næste år;

- væsentlige fremskridt inden for moms og fri bevægelighed for personer;

- gennemførelsen af lovgivningen om det indre marked skulle være afsluttet i alle medlemsstater.

b) I de to følgende år (2000 og 2001) skulle ske:

- etablering af det integrerede momssystem baseret på harmoniserede satser og på oprindelsesprincippet

- virkelig indførelse af fuldstændig fri bevægelighed for personer.

2) For at dette kan lykkes, ville det være en fordel at følge planen op med egnede midler:

a) i forbindelse med de lovgivningsmæssige forslag som endnu ikke er fremlagt af Kommissionen, eller som er fremlagt for nylig:

- om muligt sørge for at vælge det retsgrundlag, som gør det muligt at træffe afgørelse i Rådet med kvalificeret flertal;

- at vælge en forordning snarere end et direktiv, når det er muligt i henhold til traktaten, for selvfølgelig at fjerne problemet med gennemførelsen;

b) for at sikre gennemførelsen i nation lovgivning af bestemmelserne:

- skal Kommissionen for hvert land og hver sektor udforme en detaljeret rapport over situationen med præcise oplysninger om forsinkelserne og årsagerne hertil samt om kvaliteten af gennemførelsesforanstaltningerne. Disse nationale "monografier" skal offentliggøres;

- på dette grundlag skal Kommissionen udarbejde en handlingsplan, som er baseret på maksimal anvendelse af de beføjelser, den har i henhold til traktaten

* systematisk iværksættelse af traktatbrudsprocedure i tilfælde af overtrædelser

* streng overholdelse af tidsfristerne under de forskellige faser af proceduren

- man kunne også påtænke:

* muligheden for at give bøder til de stater, der begår overtrædelser (på grundlag af artikel 100 A);

* hyppigere påberåbelse af et direktivs direkte virkning i tilfælde af, at der ikke er sket gennemførelse inden for den fastsatte tidsfrist.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik