Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

VERSLAG     
PDF 117kWORD 32k
4 november 1998
PE 228.236/def. A4-0402/98
over "Scorebord van de interne markt, tweede uitgave" (SEC(98)0889 - C4-0444/98)
Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid
Rapporteur: José Manuel García-Margallo y Marfil
Bij schrijven van 18 mei 1998 deed de Commissie het Parlement haar document "Scorebord van de interne markt, tweede uitgave" (SEC(98)0889 - C4-0444/98) toekomen.
 A. ONTWERPRESOLUTIE
 B. TOELICHTING

 Bij schrijven van 18 mei 1998 deed de Commissie het Parlement haar document "Scorebord van de interne markt, tweede uitgave" (SEC(98)0889 - C4-0444/98) toekomen.

Op 15 juli 1998 gaf de Voorzitter van het Parlement kennis van de verwijzing van deze mededeling naar de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid als commissie ten principale, alsmede naar de Commissie juridische zaken en rechten van de burger als medeadviserende commissie.

De Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid benoemde reeds op haar vergadering van 21 januari 1998 de heer García-Margallo y Marfil tot rapporteur.

Zij behandelde het document van de Commissie en het ontwerpverslag op haar vergaderingen van 12 oktober en 28 oktober 1998.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met 46 stemmen voor bij 1 onthouding haar goedkeuring aan de ontwerpresolutie.

Bij de stemming waren aanwezig: de leden Von Wogau, voorzitter; Garosci en Secchi, ondervoorzitters; García-Margallo, rapporteur; Areitio Toledo, Argyros (verving de Brémond d'Ars), Arroni, Barton (verving Berès), Billingham, Bowe (verving Caudron), Camison Asensio (verving Carlsson), Cars (verving Cox), Christodoulou, Donnelly, Ettl (verving Harrison), Fayot, Friedrich, García Arias, Gasóliba I Böhm, Glante, Glase (verving Fourçans), Goedbloed (verving Larive), Hendrick, Herman, Ilaskivi, Konrad, Kuhne (verving Imbeni), Langen, Lienemann (verving Katiforis), Lulling, Mather, T. Mann (verving Hoppenstedt), Metten, Miller, Murphy, Peijs, Pérez Royo, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Riis-Jørgensen, Rübig, Skinner (verving Kuckelkorn), Tappin (verving Paasilinna), Theonas (verving Ribeiro), Thyssen en Watson.

De Commissie juridische zaken en rechten van de burger besloot op 2 september 1998 geen advies uit te brengen.

Het verslag werd bij de Griffie ingediend op 4 november 1998.

De termijn voor de indiening van amendementen wordt bekendgemaakt in de ontwerpagenda voor de vergaderperiode waarin het verslag wordt behandeld.


 A. ONTWERPRESOLUTIE

Resolutie over "Scorebord van de interne markt, tweede uitgave" (SEC(98)0889 - C4-0444/98)

Het Europees Parlement,

- gezien het document van de Commissie "Scorebord van de interne markt, tweede uitgave" (SEC(98)0889 - C4-0444/98),

- gezien de mededeling van de Commissie "Impact en doeltreffendheid van de interne markt" (COM(96)0520 - C4-0655/96)(1),

- gezien de mededeling van de Commissie over het Actieprogramma voor de interne markt (CSE(97)0001, C4-0286/97)(2),

- onder verwijzing naar zijn resoluties van 29 mei 1997(3) en 20 november 1997(4) over deze mededelingen,

- gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid mac35 (A4-0402/98),

A. overwegende dat in het Actieprogramma voor de interne markt de acties waren opgenomen die noodzakelijk zijn voor de voltooiing van de interne markt voordat de euro wordt ingevoerd,

B. overwegende dat uit het tweede "Scorebord van de interne markt" blijkt dat er substantiële vooruitgang is geboekt bij de uitvoering van dit Actieprogramma,

C. overwegende dat bij het naderen van de einddatum van dit Actieprogramma, bepaalde essentiële doelstellingen nog niet zijn verwezenlijkt en ook zeker niet verwezenlijkt zullen worden voor eind 1998,

1. verheugt zich over de opstelling van dit scorebord, dat een uitstekend meetinstrument vormt waar het gaat om de uitvoering van het Actieprogramma en de vooruitgang die geboekt is ten aanzien van de totstandkoming van de interne markt;

2. stelt met tevredenheid vast dat een aanzienlijk aantal wetgevingsdoelstellingen uit het Actieprogramma is verwezenlijkt (met name de liberalisering van de gasvoorziening en de bescherming van biotechnologische uitvindingen) en dat verschillende andere op het punt staan te worden gerealiseerd (onder andere de richtlijnen inzake collectieve beleggingen en inzake auteursrechten in de informatiemaatschappij);

3. constateert echter dat andere voorstellen niet voor het verstrijken van de einddatum kunnen worden aangenomen: met name de teksten over het vrije verkeer van personen en de belastingharmonisatie;

4. wijst er bovendien met bezorgdheid op dat 15% van de aangenomen wetgeving over de interne markt nog niet in alle lidstaten is omgezet;

5. verzoekt de Commissie en de Raad, ieder op zijn eigen terrein, alles in het werk te stellen om zoveel mogelijk doestellingen nog vóór 31 december 1998 te verwezenlijken;

6. verzoekt met name de Raad de richtlijnen over het statuut van de Europese vennootschap zo spoedig mogelijk aan te nemen;

7. verzoekt de Commissie voor begin 1999 een nieuw Actieprogramma op te stellen teneinde in de periode 1999-2002, dat wil zeggen in de periode waarin de euro wordt ingevoerd, een volledig geïntegreerde interne markt tot stand te brengen, met alle kenmerken van een nationale markt;

8. is van mening dat dit Programma zou moeten bestaan uit een eerste fase van één jaar (1999) voor de verwezenlijking van alle nog niet gerealiseerde doelstellingen van 1997 en een tweede fase van twee jaar (2000-2001) waarin met name een gemeenschappelijk BTW-stelsel ingevoerd zou moeten worden, dat gebaseerd zou moeten zijn op harmonisatie van de tarieven, op het beginsel van betaling in de plaats van oorsprong en op het volledig vrije verkeer van personen;

9. bepleit, om de goedkeuring van de wetgevingsvoorstellen te vergemakkelijken, dat voor dit programma, voorzover het Verdrag dit toelaat, besluitvormingsprocedures worden toegepast waarbij de Raad met meerderheid van stemmen beslist;

10. bepleit eveneens, ter vermijding van problemen die ontstaan bij het omzetten van richtlijnen in nationaal recht, dat gekozen wordt voor verordeningen in plaats van richtlijnen, voorzover het Verdrag dit toelaat;

11. verzoekt de Commissie voor iedere lidstaat een volledig overzicht op te stellen van de nog niet omgezette richtlijnen en aan te geven wat de reden van de vertraging is en deze overzichten te publiceren;

12. verzoekt de Commissie bovendien op basis van de overzichten een plan op te stellen om deze achterstand bij de omzetting van de richtlijnen die de interne markt betreffen weg te werken en de inbreuken stelselmatig te vervolgen, alsmede binnen de maximum termijn van zes maanden haar toevlucht tot het Hof te nemen en de nodige maatregelen te treffen opdat aan genoemde verplichting wordt voldaan;

13. verzoekt de Commissie de mogelijkheid te bestuderen om boetes op te leggen aan lidstaten die niet voldaan hebben aan hun omzettingsverplichtingen en om sommige bepalingen van richtlijnen die niet tijdig zijn omgezet direct van toepassing te laten zijn;

14. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)() PB C 20 van 20.1.1997, blz. 364.
(2)() PB C 222 van 21.7.1997, blz. 2.
(3)() PB C 182 van 16.6.1997, blz. 15-62.
(4)() PB C 371 van 8.12.1997, blz. 171-216.


 B. TOELICHTING

In het Actieprogramma voor de interne markt van juni 1997 werd bepaald dat om de zes maanden aan de hand van een "Scorebord van de interne markt" van de Commissie zou worden vastgesteld welke vorderingen er gemaakt waren. Nu twee van deze "scoreborden" reeds zijn verschenen (november 1997 en mei 1998), is het wenselijk dat het Parlement deze gelegenheid aangrijpt om een standpunt in te nemen over de vooruitgang die geboekt is op dit terrein. Gezien de doelstellingen van het Actieprogramma, kan uit de situatie die geschetst wordt in het tweede "scorebord" en de ontwikkeling nadien (die in een binnenkort te verschijnen "scorebord" zal worden opgenomen) worden geconcludeerd dat er zowel substantiële resultaten zijn als leemtes die vragen om een nieuwe impuls.

I. HET ACTIEPROGRAMMA VOOR DE INTERNE MARKT

Op 31 december 1992 was het programma van de interne markt als gepresenteerd in het Witboek van 1985 in grote lijnen gerealiseerd: het merendeel van de geplande wetgevingsvoorstellen was door de communautaire instellingen goedgekeurd. Maar onder de voorstellen die nog niet waren goedgekeurd waren enkele zeer belangrijk; verder veroorzaakte de omzetting in nationaal recht veel vertraging; tenslotte bleken voorstellen die in 1985 nog niet werden overwogen nu van groot belang. Om die reden heeft de Commissie sinds 1993 herhaaldelijk initiatieven ontplooid om de totstandbrenging van de interne markt definitief te voltooien.

Vertrekpunt van deze "post-92"-evaluatie was de mededeling van de Commissie over de verhoging van de effectiviteit van de interne markt (juni 1993) gevolgd door het strategisch programma ter vergroting van het rendement van de interne markt" (december 1993). In deze teksten inventariseerde de Commissie niet alleen wat er nog uitgevoerd moest worden van het programma van 1985, maar ook de voorstellen die in dit programma nog niet waren voorzien maar wel noodzakelijk waren voor de voltooiing van de interne markt.

Sedertdien heeft de Commissie de Raad en het Parlement jaarlijks een verslag voorgelegd over de voortgang van de interne markt. In 1996 nam dit verslag de vorm aan van een mededeling, "Impact en doeltreffendheid van de interne markt" (oktober 1996) die op haar beurt weer het uitgangspunt vormde voor de opstelling van het Actieprogramma voor de interne markt van juni 1997. Op basis van de inventarisatie van de mededeling werd in het Actieprogramma de volgende hoofddoelstelling bepaald: voltooiing van het programma van 1985 door de nog niet gerealiseerde elementen uit te voeren. De lat van het Actieprogramma lag echter nog hoger: een "werkelijk geïntegreerde interne markt" bij aanvang van de invoeringsperiode van de euro, ofwel vóór 1 januari 1999.

A. In het Actieprogramma werd deze hoofddoelstelling onderverdeeld in vier "strategische doelstellingen", te weten:

- "Doeltreffender regelgeving"

- "Opheffing van de voornaamste marktverstoringen"

- "Sectorale obstakels voor de marktintegratie verwijderen"

- "Een interne markt die allen ten goede komt"

Duidelijker gesproken ging het om de volgende doelen:

1) op wetgevingsgebied:

a) de belangrijkste lacunes dichten door de volgende maatregelen goed te keuren:

- maatregelen die nog ontbraken in het programma van 1985: energie, vervoer;

- andere maatregelen die in 1985 nog niet waren voorzien maar wel noodzakelijk waren voor de voltooiing van de interne markt.

- volledig vrij verkeer van personen

- geïntegreerd belastingstelsel

- statuut van de Europese vennootschap

- bescherming van biotechnologische uitvindingen

b) vereenvoudiging van regelgeving om deze doelmatiger en gemakkelijker toepasbaar te maken voor bedrijven.

2) op gebied van de omzetting en de toepassing van de wetgeving op nationaal niveau:

- strengere maatregelen tegen vertragingen en tekortkomingen bij de omzetting van richtlijnen;

- toezien op de goede toepassing van de wetsteksten, wat inhoudt dat er efficiënte corrigerende instrumenten moeten worden ingezet wanneer de regels worden geschonden.

B. Om deze doelstellingen te verwezenlijken voorzag het Actieprogramma in een specifieke "acties" die volgens een exact tijdschema in drie verschillende fases moeten worden uitgevoerd.

1) Op korte termijn (1 oktober 1998): urgente praktische maatregelen die getroffen moeten worden door de lidstaten, met name:

a) wegwerken van alle achterstand bij de omzetting van interne-marktwetgeving;

b) oprichting van structuren om de klachten van particulieren en bedrijven te behandelen.

2) Zo spoedig mogelijk: goedkeuring door de communautaire instellingen van wetgevingsvoorstellen die reeds in een vergevorderd stadium zijn:

- Europese vennootschap

- biotechnologische uitvindingen

- diensten van de informatiemaatschappij

- liberalisering van de gasvoorziening

3) Vóór 1 januari 1999: bereiken van een zo groot mogelijke mate van overeenstemming over de resterende maatregelen.

- collectieve beleggingen

- afstandsverkoop van financiële diensten

- gemeenschappelijk BTW-stelsel

C. De vooruitgang die geboekt wordt met dit actieprogramma wordt twee maal per jaar bekendgemaakt door de Commissie in een "Scorebord van de interne markt" dat wordt behandeld tijdens iedere Europese Raad en iedere "interne markt"-Raad.

D. Zoals bekend is het Actieprogramma goedgekeurd door de Europese Raad van Amsterdam (juni 1997) en heeft het Europees Parlement er een resolutie over opgesteld (november 1997) die werd goedgekeurd op voorstel van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid. In deze resolutie werd dit Actieprogramma weliswaar begroet als een "belangrijke stap" in de totstandbrenging van de interne markt, maar tevens onvoldoende geacht. Er werd gerefereerd aan het ambitieuze concept van de interne markt zoals dat werd geventileerd in het verslag van onze economische commissie (verslag-Von Wogau). Een werkelijk geïntegreerde interne markt zou net zo moeten functioneren als een binnenlandse of nationale markt, dat wil zeggen beschikken over:

- dezelfde munteenheid,

- een geharmoniseerd belastingstelsel,

- geïntegreerde infrastructuren,

- volledig vrij verkeer van personen,

- juridische instrumenten, waardoor bedrijven efficiënt kunnen opereren op de markt in kwestie, met name het statuut van een Europese vennootschap.

In de resolutie werd dus gewezen op de tekortkomingen van het Actieprogramma en aangedrongen op een nieuwe impuls om deze ambitieuzere doelstellingen te verwezenlijken.

II. HET SCOREBORD

Vergeleken met het eerste scorebord (november 1997) is er in het tweede scorebord veel vooruitgang geboekt bij de tenuitvoerlegging van het Actieprogramma, maar zijn er ook nog enkele hardnekkige leemtes aan te wijzen, zowel in het wetgevingsproces als in de omzetting en toepassing van de wetgeving op nationaal niveau.

A. Wetgeving

1) Hoewel er nog veel belangrijke wetgevingsmaatregelen moesten worden goedgekeurd bij de presentatie van het Actieprogramma, dient gewezen te worden op de voltooiing van of de aanzienlijke vooruitgang die geboekt is in de volgende dossiers:

a) goedkeuring van de richtlijnen inzake:

- betalingsachterstanden (25 maart 1998, wel enkele maanden later dan in het tijdschema van het Actieprogramma)

- liberalisering van de gasvoorziening (22 juni 1998)

- aanvullende pensioenen (29 juni 1998)

- bescherming van biotechnologische uitvindingen (6 juli 1998)

b) vooruitgang geboekt met betrekking tot de richtlijnen inzake:

- collectieve beleggingen: voorstel voor een richtlijn is door de Commissie in juli 1998 ingediend (wel zes maanden later dan gepland in het Actieprogramma)

- auteursrechten en naburige rechten in de informatiemaatschappij : de Commissie heeft het voorstel voor een richtlijn tijdig ingediend. Het Parlement buigt zich momenteel over dit voorstel.

2) Er moet echter gewezen worden op enkele ernstige vertragingen:

a) De ernstigste vertraging is zonder meer opgetreden bij het statuut van de Europese vennootschap: het dossier was al vergevorderd maar tijdens de "interne markt"-Raad van 18 mei 1998 kon er geen overeenstemming worden bereikt. Het voorstel voor een verordening over de statuten van Europese coöperaties, verenigingen en onderlinge verzekeringsmaatschappijen delen dit lot.

b) Het voorstel voor een richtlijn over de grensoverschrijdende fusies is nog niet ingediend. Als de Commissie dit voorstel eind september indient, is dat negen maanden later dan gepland in het Actieprogramma.

c) Zoals bekend zijn de voorstellen voor het volledig vrije verkeer van personen nog steeds in behandeling:

- ten aanzien van de opheffing van de controles aan de binnengrenzen, de beperkingen van het vestigingsrecht en het recht om vrij te reizen binnen de Europese Unie, wordt de behandeling van de voorstellen door het Europees Parlement sterk beïnvloed door de onzekerheden rond de integratie van "Schengen'" in het communautaire stelsel;

- om dezelfde reden, heeft de Commissie de wetgevingsvoorstellen voor de aanpassing van de wetsteksten over het verblijfsrecht nog niet ingediend, maar deze termijn is nog niet overschreden (eind 1998).

d) Zoals bekend moet op fiscaal gebied nog veel gebeuren. De uitvoering van het pakket belastingmaatregelen ligt op zich op schema. In december 1997 heeft de ECOFIN-Raad ingestemd met de meerderheid van deze voorstellen en hechtte met name zijn goedkeuring aan een gedragscode inzake de vennootschapsbelasting. De Commissie heeft wel binnen de gestelde termijnen voorstellen voor richtlijnen ingediend voor de opheffing van verstoringen die worden veroorzaakt door de heffing van belastingen op inkomsten uit kapitaal, bronbelasting op rente en de uitkering van royalty's tussen bedrijven.

Zij diende ook voorstellen in voor richtlijnen ter verkleining van de verschillen in accijnzen op olieproducten en tabak. Maar over deze voorstellen kon geen overeenstemming worden bereikt in de Raad. Over de accijnzen op alcoholhoudende dranken kon zelfs nog geen voorstel worden opgesteld.

Met name het fundamentele probleem voor de totstandbrenging van een werkelijk geïntegreerde markt, namelijk de invoering van een BTW-stelsel met geharmoniseerde tarieven en gebaseerd op betaling in het land van oorsprong, is nog altijd niet opgelost. De Commissie heeft voorstellen voor voorbereidende maatregelen ingediend: verandering van de status van het BTW-comité, wederzijdse bijstand bij de inning van BTW, versterking van de administratieve samenwerking (Fiscalis). Dit laatste programma is in maart 1998 door de Raad en het Parlement goedgekeurd. Maar de voorstellen in verband met de overgang naar een geïntegreerd BTW-stelsel zijn nog niet ingediend.

B. De omzetting van de wetgeving in nationaal recht

De achterstand bij de omzetting in nationaal recht van de communautaire wetgeving vormt een van de belangrijkste hindernissen voor de totstandbrenging van de interne markt, zo blijkt uit het Actieprogramma. De doelstellingen van dit programma ter verbetering van de situatie zijn in grote lijnen gerealiseerd, hoewel de situatie onbevredigend blijft.

1) Onvoldoende inspanningen van de lidstaten

a) Het globale omzettingspercentage is duidelijk gestegen, van 65% bij verschijning van het Actieprogramma (juni 1997) tot 73% in het eerste scorebord (november 1997) en 82% in het tweede scorebord. Op dit moment is 85% van de wetgeving omgezet. Er resteert nog 15%. Slechts 220 wetsteksten zijn nog altijd niet in alle lidstaten omgezet, waarbij het soms gaat om belangrijke terreinen als telecommunicatie, intellectuele en industriële eigendom, vervoer en overheidsopdrachten.

De lidstaten hebben wel tijdig (oktober 1997) omzettingsschema's ingediend om hun achterstanden weg te werken en nieuwe termijnen in acht te nemen. Maar zij zijn er over het algemeen niet in geslaagd hun eigen doelstellingen te realiseren. Omdat de schema's van sommige lidstaten onvolledig waren moest de Commissie deze lidstaten tot de orde roepen, waarna verbetering optrad. De Commissie volgt de situatie nauwgezet om erop toe te zien dat uiterlijk eind 1998 vrijwel alle wetsteksten zijn omgezet.

2) Inbreukprocedure

In het "Scorebord" maakt de Commissie de balans op van de procedures die zijn ingeleid tegen geconstateerde overtredingen bij de omzetting en geeft een overzicht van de problemen.

a) Het aantal procedures dat wordt ingeleid wegens niet-omzetting of onvolledige omzetting is gestegen, omdat de Commissie er vaker dan vroeger gebruik van maakt en niet aarzelt de procedure tot in de uiterste consequentie toe te passen: formele aanmaningsbrief, met redenen omkleed advies, raadpleging Hof van Justitie.

b) Maar deze procedures hebben ingeboet aan effectiviteit door de kwade wil van de lidstaten die:

- in het geheel niet antwoorden op aanmaningsbrieven van de Commissie (15% van de gevallen) of, vaker, pas nadat de termijn verstreken is,

- vaak geen gevolg geven aan de aanmaning van de Commissie, waardoor deze het Hof van Justitie moet inschakelen,

- de besluiten van het Hof soms naast zich neerleggen, wat weer tot nieuwe inbreukprocedures leidt.

Al deze problemen leiden tot langere procedures die vaak, als het Hof van Justitie wordt ingeschakeld, 5 tot 8 jaar duren.

C. Toepassing van de wetgeving

Zelfs de correcte omzetting van de communautaire wetgeving staat niet garant voor een goede toepassing. Het optreden van de verschillende partijen (overheden, ondernemingen, particulieren) kan leiden tot problemen en zelfs schendingen van de interne markt-regels. In het Actieprogramma waren dan ook maatregelen voorzien om deze problemen op te lossen: verbetering van de informatie van de betrokkenen en procedures voor de oplossing van problemen, met inbegrip van beroepsmogelijkheden, vereenvoudiging van de regels. Deze maatregelen zijn min of meer gerealiseerd.

a) Alle lidstaten hebben de in het Actieprogramma genoemde coördinatiecentra opgericht voor de behandeling van klachten over de tenuitvoerlegging van de interne markt-regels.

b) Zij hebben de Commissie eveneens informatie verstrekt over de nationale structuren en procedures voor de toepassing van de wetgeving.

c) Zij hebben contactpunten opgericht waar bedrijven en particulieren met hun klachten terecht kunnen.

d) De Commissie heeft echter de Internet-site voor bedrijven nog niet in gebruik genomen (gepland in juli 1998).

e) De Commissie heeft zich tot doel gesteld energieker te werk te gaan bij de toepassing van de inbreukprocedure, ongeacht of zij op eigen initiatief handelt of na een klacht van derden. Zij heeft hiertoe maatregelen uitgewerkt in haar mededeling ter verbetering van de interne marktregels. Maar zij stuit op de moeilijkheden die reeds genoemd zijn naar aanleiding van de schendingen van de omzetting.

f) Een van de manieren om de toepassing van de wetgeving, nationale of communautaire, te verbeteren is deze te vereenvoudigen. De doelstellingen van het Actieprogramma (in de lijn van het SLIM-project van 1996) zijn min of meer gerealiseerd. Maar het SLIM-project zelf vordert slechts traag: met name de voorstellen die gericht zijn op verlichting van de administratieve verplichtingen (verstrekking van statistieken, nomenclatuur van producten...), die zijn ingediend door de Commissie, stuiten op terughoudendheid van de lidstaten.

g) Een ander belangrijk project voor de oplossing van het ernstige probleem van de toepassing van de interne markt-regels was de invoering van een interventie-instrument van de Commissie voor de opheffing van bepaalde handelsobstakels. Het gaat erom, zoals bekend, de Commissie de middelen te verschaffen om effectief te kunnen optreden tegen bepaalde gedragingen, zowel van nationale overheden als van particulieren, die het vrije verkeer van goederen ernstig belemmeren en ernstige schade veroorzaken voor bedrijven. Dit instrument was niet voorzien in het Actieprogramma maar sluit volledig aan bij de doelstelling van de voltooiing van de interne markt. Er is een voorstel voor een verordening van de Raad over opgesteld, die door de Commissie is ingediend in november 1997. Dit document bevatte een zeer efficiënte oplossing omdat voorgesteld werd de Commissie de bevoegdheid te geven maatregelen te treffen die direct van kracht zijn in het interne recht van de lidstaten. De Raad heeft deze oplossing helaas verworpen. In plaats daarvan stelde de Raad een niet-bindend waarschuwingsmechanisme voor. De aldus gewijzigde tekst die momenteel wordt bestudeerd door het Parlement, vormt slechts een zeer geringe vooruitgang.

III. CONCLUSIES EN VOORSTELLEN

De scoreborden zijn bij uitstek instrumenten om de vooruitgang te meten die geboekt is bij de totstandbrenging van de interne markt aan de hand van de doelstellingen die zijn vastgelegd in het Actieprogramma. Maar er worden niet alleen positieve constateringen gedaan. Het Actieprogramma wordt niet in het gewenste tempo ten uitvoer gelegd: op twee derde van de uitvoeringstermijn zijn slechts 23 van de 62 doelstellingen gerealiseerd. Zowel lidstaten, Raad, als Commissie zijn ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor deze leemten. Het lijkt onmogelijk ze alsnog te dichten voor de streefdatum van 31 december 1998. We moeten dus het uit meerdere fases bestaande tijdschema aanpassen.

A. Onmiddellijk, en wel vóór het eind van 1998, moet aan de Raad gevraagd worden de werkzaamheden betreffende de belangrijke wetgevingsdossiers die in een vergevorderd stadium zijn zo spoedig mogelijk te voltooien:

- Europese vennootschap en de bijbehorende teksten

- transparantie van de diensten van de informatiemaatschappij

- auteursrechten in de informatiemaatschappij

- betalingsachterstanden

B. Per 1 januari 1999 tot 2002, moet een nieuw actieprogramma worden opgesteld: in deze periode wordt de euro ingevoerd en dit moet samenvallen met de voltooiing van de interne markt als volledig geïntegreerde markt in de zin van een nationale markt.

1) Dit programma omvat twee fases:

a) In 1999:

- goedkeuring van alle wetgevingsteksten die zijn opgenomen in het Actieprogramma (1997) en nog niet zijn goedgekeurd vóór 1 januari 1999;

- aanzienlijke vooruitgang op het gebied van de BTW en het vrije verkeer van personen;

- voltooiing in alle lidstaten van de omzetting van de wetgeving.

b) In 2000 - 2001:

- invoering van een geïntegreerd BTW-stelsel, gebaseerd op geharmoniseerde tarieven en op het beginsel van oorsprong;

- effectieve invoering van het volledig vrije verkeer van personen.

2) Voor dit programma zouden voldoende middelen moeten worden uitgetrokken:

a) ten aanzien van wetgevingsvoorstellen die nog niet of onlangs zijn ingediend door de Commissie:

- moet, zo mogelijk, gekozen worden voor een rechtsgrondslag op grond waarvan de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een besluit neemt;

- moet veeleer gekozen worden voor de verordening in plaats van de richtlijn, waar het Verdrag dit toestaat, uiteraard om het probleem van de omzetting te vermijden.

b) ten aanzien van de nationale omzetting van de wetgeving:

- zou de Commissie voor ieder land en per sector een gedetailleerd overzicht moeten maken van de situatie, met nauwkeurige gegevens over de vertragingen en de oorzaken ervan, alsmede de kwaliteit van de omzettingsmaatregelen. Deze nationale "monografieën" zouden moeten worden gepubliceerd;

- zou de Commissie een instrument moeten ontwikkelen dat gebaseerd is op het maximale gebruik van de bevoegdheden die zij krachtens het Verdrag heeft:

- systematisch inleiden van inbreukprocedures;

- strikte naleving van de termijnen in de verschillende fases van de procedure.

- zou overwogen kunnen worden:

- boetes op te leggen wanneer lidstaten in gebreke blijven (op grond van artikel 100 A);

- vaker gebruik te maken van de mogelijkheid om de richtlijnen direct van kracht te laten zijn bij niet-omzetting binnen de gestelde termijn.

Juridische mededeling - Privacybeleid