Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

BETÄNKANDE     
PDF 109kWORD 30k
4 november 1998
PE 228.236/slutlig A4-0402/98
om "Inre marknaden - Resultatöversikt nr 2" (SEK(1998)0889 - C4-0444/98)
Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
Föredragande: José Manuel García-Margallo y Marfil
I en skrivelse av den 18 maj 1998 vidarebefordrade kommissionen till parlamentet sitt dokument "Inre marknaden - Resultatöversikt nr 2" (SEK(1998)0889 - C4-0444/98).
 A. FÖRSLAG TILL RESOLUTION
 B. MOTIVERING

 I en skrivelse av den 18 maj 1998 vidarebefordrade kommissionen till parlamentet sitt dokument "Inre marknaden - Resultatöversikt nr 2" (SEK(1998)0889 - C4-0444/98).

Vid plenarsammanträdet den 15 juli 1998 meddelade parlamentets ordförande att han hänvisat detta dokument till utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik som utsetts till ansvarigt utskott, och till utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt som utsetts till rådgivande utskott.

Vid utskottssammanträdet den 21 januari 1998 hade utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik utsett José Manuel García-Margallo y Marfil till föredragande.

Vid utskottssammanträdena den 12 oktober och den 28 oktober 1998 behandlade utskottet kommissionens dokument och förslaget till betänkande.

Vid det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet förslaget till resolution med 46 röster för och 1 nedlagd röst.

Följande var närvarande vid omröstningen: von Wogau (ordförande), Garosci och Secchi (vice ordförande), García-Margallo y Marfil (föredragande), Areitio Toledo, Argyros (suppleant för Bremond d'Ars), Arroni, Barton (suppleant för Berès), Billingham, Bowe (suppleant för Caudron), Camisón Asensio (suppleant för Carlsson), Cars (suppleant för Cox), Christodoulou, Alan John Donnelly, Ettl (suppleant för Harrison), Fayot, Friedrich, García Arias, Gasòliba i Böhm, Glante, Glase (suppleant för Fourçans), Goedbloed (suppleant för Larive), Hendrick, Herman, Ilaskivi, Konrad, Kuhne (suppleant för Imbeni), Langen, Lienemann (suppleant för Katiforis), Lulling, Mather, Thomas Mann (suppleant för Hoppenstedt), Metten, Miller, Murphy, Peijs, Pérez Royo, RandzioPlath, Rapkay, Read, Riis-Jørgensen, Rübig, Skinner (suppleant för Kuckelkorn), Tappin (suppleant för Paasilinna), Theonas (suppleant för Ribeiro), Thyssen och Watson.

Utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt beslutade den 2 september 1998 att inte avge något yttrande.

Betänkandet ingavs den 4 november 1998.

Fristen för ändringsförslag till detta betänkande kommer att anges i förslaget till föredragningslista för den sammanträdesperiod vid vilken det skall behandlas.


 A. FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Resolution om "Inre marknaden - Resultatöversikt nr 2" (SEK(1998)0889 - C4-0444/98)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

- med beaktande av kommissionens dokument "Inre marknaden - Resultatöversikt nr 2" (SEK(1998)0889 - C4-0444/98),

- med beaktande av kommissionens meddelande "Den inre marknadens följder och effektivitet" (KOM(96)0520 - C4-0655/96),(1)

- med beaktande av kommissionens meddelande om handlingsplan för den inre marknaden (CSE(97)0001- C4-0286/97),(2)

- med beaktande av sina resolutioner av den 29 maj 1997 (3) och den 20 november 1997 (4) om dessa meddelanden,

- med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik (A4-0402/98), och av följande skäl:

. I handlingsplanen för den inre marknaden sammanförs de nödvändiga åtgärderna för att fullborda denna marknad innan den gemensamma valutan införs.

. I resultatöversikt nr 2 visas på de betydande framsteg som åstadkommits i genomförandet av denna handlingsplan.

. Icke desto mindre kan konstateras, när nu handlingsplanens slutdatum närmar sig, att vissa av dess grundläggande mål inte har uppnåtts och inte kommer att uppnås före utgången av 1998.

. Parlamentet välkomnar att kommissionen tagit fram resultatöversikten, som är ett utmärkt mätinstrument för verkställandet av handlingsplanen och alltså för framstegen i genomförandet av den inre marknaden,

. konstaterar med tillfredställelse att en ansenlig del av lagstiftningsmålen i handlingsplanen har uppnåtts (i synnerhet avregleringen av gasförsörjningen och skyddet för biotekniska uppfinningar) och att flera andra är på väg att uppnås (bland andra direktiven om kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper och om upphovsrätten i informationssamhället,

. konstaterar likväl att andra åtgärder inte kommer att kunna antagas före handlingsprogrammets slutdatum, bland andra förslagen om fri rörlighet för personer och skatteharmoniseringen,

. anser det dessutom oroväckande att 15 procent av den beslutade lagstiftningen för den inre marknaden ännu inte införlivats av samtliga medlemsstater,

. uppmanar kommissionen och rådet att inom sina respektive områden göra allt för att så många som möjligt av de återstående målen skall uppnås före den 31 december 1998,

. uppmanar med eftertryck rådet att anta de ännu inte avgjorda direktiven om den europeiska företagsstadgan,

. uppmanar kommissionen att till början av 1999 utarbeta en ny handlingsplan som syftar till att före slutet av 2002, alltså under den tidsperiod då den gemensamma valutan skall införas, förverkliga en inre marknad som är fullständigt integrerad och har en nationell marknads karakteristiska drag,

. anser att denna plan borde bestå av en första etapp på ett år (1999) för genomförande av alla ännu inte uppnådda mål i 1997 års plan och en andra etapp på två år (2000-2001) som framför allt skulle ägnas åt införande av ett gemensamt mervärdesskattesystem som grundas på harmoniserade skattesatser och på principen om betalning till ursprungsorten samt en fullständigt fri rörlighet för personer,

. förordar tillämpning av förfarandet för majoritetsbeslut i rådet, när fördraget så tillåter, för att underlätta antagandet av de lagstiftningsåtgärder som planen föreskriver,

. förordar likaledes användning av förordningar i stället för direktiv, återigen när fördraget så tillåter, för att undvika de svårigheter som skapas av nödvändigheten att införliva direktiven i nationell rätt,

. uppmanar kommissionen att för varje medlemsstat upprätta och offentliggöra en fullständig sammanställning av de direktiv som ännu inte införlivats, där också orsaken till förseningen anges,

. uppmanar dessutom kommissionen att, på grundval av dessa sammanställningar och för att komma tillrätta med eftersläpningen i införlivandet i lagstiftningen av de direktiv som rör den inre marknaden, utarbeta en plan, som i synnerhet föreskriver systematiska rättsliga åtgärder mot överträdelser och fastställer att talan skall väckas inför domstolen inom tidsfristen på högst sex månader, samt vidta nödvändiga åtgärder för att förverkliga denna förpliktelse,

13. uppmanar slutligen kommissionen att studera möjligheten att bötesförelägga stater som brutit mot sina förpliktelser att införliva lagstiftning samt använda sig av begreppet direkt effekt för vissa direktivbestämmelser som inte införlivas i den nationella lagstiftningen inom utsatt tidsfrist,

14. uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till kommissionen och rådet.

(1)() EGT C 20, 20.1.1997, s. 364.
(2)() EGT C 222, 21.7.1997, s. 2.
(3)() EGT C 182, 16.6.1997, s. 15-62.
(4)() EGT C 371, 8.12.1997, s. 171-216.


 B. MOTIVERING

Enligt kommissionens "Handlingsplan för den inre marknaden" från juni 1997 skall planens genomförande bedömas var sjätte månad genom en "resultatöversikt" från kommissionen. När nu två av dessa resultatöversikter redan publicerats (november 1997 och maj 1998) är det lämpligt att parlamentet gör en bedömning av hur den inre marknadens funktion framskrider. Med utgångspunkt från handlingsplanens mål innebär den situation som den andra resultatöversikten uppvisar och den konstaterade utvecklingen sedan dess (som blir föremål för en ny resultatöversikt som inom kort publiceras) att det föreligger betydande resultat men också brister, vilka motiverar att initiativet återupprepas.

I. HANDLINGSPLAN FÖR DEN INRE MARKNADEN

Vid 1992 års utgång hade programmet för den inre marknaden såsom det lagts fram i vitboken från 1985 i stort sett genomförts: flertalet av de planerade lagstiftningsåtgärderna hade antagits av gemenskapens instanser. Men bland de åtgärder som inte kunnat antas fanns flera viktiga och dessutom var införandet av antagen lagstiftning i nationell rätt kraftigt försenad. Slutligen föreföll åtgärder som inte planerats 1985 nu nödvändiga. Dessa brister förklarar kommissionens upprepade initiativ sedan 1993 för att verkligen genomföra den inre marknaden fullt ut.

Utgångsläget för denna utvärdering "efter 92" var kommissionens meddelande "Effektivisera den inre marknaden" (juni 1993) följt av det strategiska programmet "Utnyttja de viktigaste fördelarna med den inre marknaden" (december 1993). I dessa texter angav kommissionen vad som återstod att göra i programmen från 1985 och även de åtgärder som inte ingick i programmet, men som ändå var nödvändiga för att genomföra den inre marknaden.

Sedan dess har kommissionen varje år lämnat en rapport till parlamentet och rådet om hur långt den gemensamma marknaden har framskridit. När det gäller 1996 hade rapporten formen av ett meddelande om "Den inre marknadens följder och effektivitet" (oktober 1996) som fungerade som bas för utarbetandet av "Handlingsplan för den inre marknaden" från juni 1997. Utifrån den "lägesrapport" som fastställdes i meddelandet hade handlingsplanen som grundläggande mål inte bara att fullfölja programmet från 1985, och genomföra de åtgärder som ännu återstod, utan också att gå utanför programmet för att uppnå "en verklig integrerad inre marknad" när den gemensamma valutan skall börja införas, alltså den 1 januari 1999.

A. Handlingsplanen innehöll dessa grundläggande mål uppdelade i fyra "strategiska mål":

- "Att göra reglerna mer effektiva",

- "Att hantera de viktigaste orsakerna till snedvridning av konkurrensen",

- "Att avskaffa sektoriella hinder för marknadsintegration",

- "Att säkerställa att den inre marknaden är till nytta för samtliga medborgare".

Mer specifikt handlade det om att:

1) På lagstiftningsområdet

a) avhjälpa de största bristerna genom att anta

- de åtgärder som ännu saknades i 1985 års program: transport, energi,

- andra åtgärder som inte planerades 1985 men som krävdes för att kunna inrätta en verklig inre marknad:

- fullständig fri rörlighet för personer

- integrerat skattesystem

- stadga för europabolag

- skydd av biotekniska uppfinningar

b) förenkla lagstiftningen för att göra den mer effektiv och enklare att tillämpa för aktörerna.

2) För införlivande och tillämpning av lagstiftningen på nationell nivå:

- Intensifiera åtgärderna mot förseningar och brister vid införlivande av direktiv.

- Se till att texterna verkligen tillämpas, vilket särskilt innefattar inrättandet av effektiva instrument vid överträdelser.

B. För att uppnå dessa mål innehöll handlingsplanen väl avgränsade "åtgärder" som skulle genomföras enligt en exakt tidsplan med slutdatum uppdelade i tre huvudsakliga etapper

1) På mycket kort sikt (1 oktober 1997): icke-lagstiftande men brådskande åtgärder som skulle vidtas av medlemsstaterna, bl.a:

a) Utarbetande av program för att undanröja förseningar vid införlivande.

b) Inrättande av strukturer för att behandla klagomål från enskilda och företag.

2) Brådskande: gemenskapsinstitutionernas antagande av lagstiftningsförslag i långt framskridet diskussionsstadium:

- Europabolag.

- Biotekniska uppfinningar.

- Tjänster i informationssamhället.

- Avreglering av gasförsörjningen.

3) Till den 1 januari 1999: ett avtal om övriga viktiga lagstiftningsåtgärder:

- Gemensamma investeringsfonder.

- Distansförsäljning av finansiella tjänster.

- Inrättande av ett gemensamt mervärdesskattesystem.

C. Framstegen med att genomföra planen skall två gånger om året vara föremål för en "resultatöversikt" som läggs fram av kommissionen och granskas vid varje möte i Europeiska rådet och inremarknadsrådet.

D. Handlingsplanen godkändes som bekant av Europeiska rådet vid dess sammanträde i Amsterdam (juni 1997) och var föremål för en resolution från parlamentet (november 1997), som antogs på förslag av utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik. I resolutionen gladdes man förvisso åt handlingsplanen som en "viktig etapp" i genomförandet av den inre marknaden, men den ansågs otillräcklig. I resolutionen hänvisades till en stark tilltro till den inre marknadens funktion som framkom i ett betänkande från utskottet för ekonomi (von Wogaus betänkande). En fullständigt integrerad marknad borde fungera på samma sätt som en inhemsk eller nationell marknad, dvs. förfoga över - gemensam valuta,

- ett harmoniserat skattesystem,

- integrerad infrastruktur,

- fullständig fri rörlighet för personer,

- juridiska instrument som gör det möjligt för företagen att agera effektivt på marknaden i fråga, särskilt en gemensam bolagsstadga.

I resolutionen betonades alltså planens brister och man krävde en kraftfull åtgärd för att uppnå mer omfattande mål.

II. RESULTATÖVERSIKTEN

I jämförelse med den första resultatöversikten (november 1997) uppvisar den andra nya framsteg i genomförandet av handlingsplanen men det återstår också brister såväl i lagstiftningsprocessen som i införlivandet och tillämpningen av lagstiftningen på nationell nivå.

A. Lagstiftning

1) Med vetskap om de viktiga lagstiftningsåtgärder som fortfarande inte genomförts när handlingsplanen lades fram, kan man notera att följande ärenden avslutats eller avsevärt utvecklats:

a) Antagande av direktiv

- om betalningsförseningar (25 mars 1998, dvs. med några månaders försening jämfört med den tidpunkt som fastställdes i handlingsplanen),

- om avreglering av gasförsörjningen (22 juni 1998),

- om tilläggspensioner (29 juni 1998),

- om skydd av biotekniska uppfinningar (6 juli 1998).

b) Framsteg inom

- gemensamma investeringsfonder: förslag till direktiv framlagt av kommissionen i juli 1998 (dvs. även här med sex månaders försening jämfört med den tidpunkt som fastställts i handlingsplanen),

- upphovsrätt och annan sådan rätt i informationssamhället: kommissionen lade inom fastställd tid fram förslaget till direktiv som för närvarande diskuteras i parlamentet.

2) Emellertid måste allvarliga förseningar påpekas:

a) Den allvarligaste har sannolikt att göra med stadgan för europabolag: stora framsteg hade gjorts i ärendet men vid inremarknadsrådet den 18 maj i år kunde inte det förväntade avtalet slutas. Samma sak gäller utkastet till förordning om europeiska kooperativ, föreningar och ömsesidiga bolag.

b) Förslaget till direktiv om gränsöverskridande sammanslagningar har ännu inte publicerats. Om kommissionen som planerat lägger fram förslaget i slutet av september sker detta nio månader efter den tidpunkt som angavs i handlingsplanen.

c) Som vi vet är förslagen som syftar till att säkerställa fullständig och fri rörlighet för personer fortfarande under behandling:

- När det gäller att avskaffa kontrollerna vid de inre gränserna, restriktionerna i etableringsrätten och rätten att fritt resa inom unionen, beror granskningen av de förslag till direktiv som överlämnats till parlamentet på ovissheten beträffande integreringen av Schengenavtalen i gemenskapssystemet.

- Kommissionen har av samma anledning ännu inte lagt fram lagstiftningsförslagen för att anta texter om uppehållstillstånd, men på denna punkt har tidsfristen i handlingsplanen (slutet av 1998) ännu inte löpt ut.

d) Ett grundläggande område där mycket fortfarande återstår att göra är som vi vet skatteområdet. Genomförandet av det planerade "åtgärdspaketet" är på god väg. I december 1997 gav Ekofinrådet sitt principgodkännande till flertalet av dessa åtgärder och godkände särskilt en uppförandekod om bolagens skattesystem. Kommissionen å sin sida lade inom föreskriven tid fram förslagen till direktiv om att avskaffa snedvridande effekter på beskattning av inkomst av kapital och källskatt på utbetalningar av räntor och royalties mellan företag.

Kommissionen lade också fram förslag om att minska skillnaderna när det gäller punktskatt på oljeprodukter och tobak. Men dessa förslag kunde inte godkännas av rådet. När det gäller skatt på alkoholhaltiga drycker har man ännu inte kommit till förslagsstadiet.

Framför allt har skatteproblemet som är grundläggande för att inrätta en fullständigt integrerad marknad, nämligen införandet av ett mervärdesskattesystem med harmoniserade skattesatser och grundat på principen om betalning vid ursprungsorten, ännu inte kunnat lösas. Kommissionen har lagt fram förslag till förberedande åtgärder: ändring av momskommitténs ställning, ömsesidigt stöd för indrivning och förstärkning av det administrativa samarbetet (Fiscalis-programmet). Det senare antogs av rådet och parlamentet i mars 1998. Förslag som rör övergången till ett integrerat mervärdesskattesystem har dock ännu inte lämnats.

B. Införlivande av lagstiftning i nationell rätt

Förseningar i nationellt införlivande av gemenskapslagstiftningen utgjorde en av de största bristerna i genomförandet av den inre marknaden, enligt handlingsplanen. Handlingsplanens mål för att åtgärda situationen uppnåddes med råge, även om situationen är fortfarande otillfredsställande.

1) Medlemsstaternas otillräckliga åtgärder

a) Införlivandegraden har totalt sett ökat avsevärt, från 65 procent när handlingsplanen kom ut (juni 1997) till 73 procent vid den första resultatöversikten (november 1997), till 82 procent när den andra resultatöversikten publicerades (maj 1998) och till över 85 procent för närvarande. Fortfarande är nära 15 procent av texterna (vilket motsvarar ca 220 st) ännu inte införlivade i samtliga medlemsstaters nationella lagstiftning. Det gäller ibland viktiga områden som telekommunikation, upphovsrätt och immaterialrätt, transporter och offentliga marknader.

Medlemsstaterna uppfyllde visserligen i tid (oktober 1997) åtagandet i handlingsplanen att överlämna tidsplaner för införlivande för att eliminera förseningar och respektera nya tidsfrister. Men de har i allmänhet inte lyckats fullgöra de mål de själva fastställt. Då vissa tidsplaner var ofullständiga kontaktade kommissionen på nytt de stater som misslyckats och uppnådde därmed en förbättring. Kommissionen följer uppmärksamt utvecklingen och hoppas kunna införliva så gott som allt till slutet av 1998.

2) Rättsliga åtgärder vid överträdelser

I resultatöversikten sammanfattar kommissionen de förfaranden som inletts mot överträdelser vid införlivandet av lagstiftningen och pekar på svårigheterna med dessa förfaranden.

a) Förfaranden avseende bristande eller felaktigt införlivande har ökat då det verkar som om kommissionen oftare tillämpar dem nu än tidigare och inte tvekar att steg för steg fullfölja dem: föreläggande, motiverat yttrande, hänvändelse till EG-domstolen.

b) Men dessa förfaranden försvagas av den bristande viljan bland medlemsstaterna som

- inte besvarar kommissionens förfrågningar (15 procent av fallen) eller oftare svarar efter att tidsfristen löpt ut,

- inte efterkommer kommissionens begäran, vilket ofta tvingar den att vända sig till EG-domstolen,

- inte alltid själva verkställer domstolens beslut, vilket kan medföra nya överträdelseförfaranden.

Alla dessa brister leder till att förfarandena förlängs och de kan, om de hänvisas till domstolen, ofta pågå i 5–8 år.

C. Tillämpning av lagstiftningen

Även om gemenskapens lagstiftning införlivas korrekt är det naturligtvis inte tillräckligt för att garantera korrekt tillämpande. De olika aktörernas agerande (offentliga myndigheter, företag, enskilda) kan medföra svårigheter eller t.o.m. utgöra brott mot reglerna för den inre marknaden. Handlingsplanen innehöll åtgärder för att råda bot på dessa brister: förbättrad information till berörda och förfaranden för att lösa problem, inbegripet möjlighet till utnyttjande av rättsliga medel, i form av överklaganden, och förenkling av regler. Dessa åtgärder har i större eller mindre utsträckning genomförts.

a) Samtliga stater har upprättat samarbetscentraler enligt handlingsplanen för att behandla problem som uppstår vid genomförandet av reglerna för den gemensamma marknaden.

b) Staterna har även till kommissionen lämnat den information som krävs om sina nationella strukturer och förfaranden för tillämpning av lagstiftningen.

c) De har inrättat kontaktpunkter där företag och enskilda kan ta upp sina problem.

d) Däremot har kommissionen ännu inte upprättat hemsidan på Internet för information till företagen (tidsfristen gick ut i juli 1998).

e) Kommissionen hade åtagit sig att vara mer energisk när det gäller rättsliga åtgärder vid överträdelser, vare sig den agerar efter anmälan eller på eget initiativ. Kommissionen har fastställt åtgärder på området i sitt meddelande "Att effektivisera reglerna för den inre marknaden". Men kommissionen stöter här på de svårigheter som redan tagits upp när det gäller överträdelser vid införlivandet av lagstiftningen.

f) En möjlighet för att förbättra tillämpningen av såväl gemenskapsrättslig som nationell lagstiftning är att göra den enklare. De mål som fastställts i handlingsplanen på detta område (i linje med SLIM-projektet för 1996) har i stort sett uppnåtts. Men själva SLIM-projektet går endast långsamt framåt: särskilt förslagen som syftar till att förenkla företagens administrativa skyldigheter (tillhandahållande av statistik, förteckning över produkter...) som lagts fram av kommissionen, har mötts av invändningar från medlemsstaterna.

g) Ett annat viktigt förslag för att lösa ett allvarligt problem med tillämpning av reglerna för den inre marknaden var inrättandet av en ordning som ger kommissionen möjlighet att ingripa för att undanröja vissa handelshinder. Det gäller som vi vet att ge kommissionen medel för att effektivt kunna agera mot såväl nationella offentliga myndigheters som privatpersoners agerande, när det allvarligt stör den fria rörligheten för varor och allvarligt skadar aktörerna. Denna ordning ingick inte i handlingsplanen, men överensstämmer helt med målet att säkerställa genomförandet av den inre marknaden. Den har varit föremål för ett förslag till förordning från rådet, som lades fram av kommissionen i november 1997. I texten gavs en mycket effektiv lösning eftersom den avsåg att ge kommissionen befogenhet att vidta åtgärder mot medlemsstater genom beslut som omedelbart kunde verkställas enligt nationell lag. Rådet förkastade tyvärr denna lösning, och ersatte den med en icke-tvingande bestämmelse om varning. Den sålunda ändrade texten, som för närvarande granskas av parlamentet, innebär endast begränsade framsteg.

III. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG

Resultatöversikterna är utmärkta instrument för att bedöma hur långt genomförandet av den inre marknaden har framskridit, i förhållande till de mål som fastställts i handlingsplanen. Men de uppvisar inte enbart positiva fakta. Handlingsplanen genomförs inte i den takt som planerats: efter två tredjedelar av genomförandeperioden är det otillfredsställande att endast 23 av 62 åtaganden har fullgjorts. Medlemsstaterna, rådet och kommissionen har alla sin del i ansvaret för dessa brister. Det förefaller redan nu omöjligt att uppfylla samtliga före slutdatumet den 31 december i år. Vi måste därför planera för att ordningen skall omarbetas i flera etapper.

A. Omedelbart, dvs. före 1998 års slut, kan man be rådet att avsluta sitt arbete om viktiga lagstiftningsärenden som fortfarande inte avgjorts men som är mogna för ett avgörande:

- stadga för europabolag och tillhörande texter,

- system för insyn när det gäller tjänster i informationssamhället,

- upphovsrätt i informationssamhället,

- betalningsförseningar.

B. Från den 1 januari 1999 till år 2002 behövs en ny handlingsplan: under denna period införs den gemensamma valutan och det är viktigt att det sammanfaller med att den gemensamma marknaden fullbordas och blir en inre och fullständigt integrerad marknad som fungerar på samma sätt som en nationell marknad.

1) Planen skall omfatta två etapper:

a) Under 1999 skall

- samtliga lagstiftningstexter antas som föreskrivs i handlingsplanen (1997) och som ännu inte antagits den 1 januari nästa år,

- omfattande framsteg göras när det gäller mervärdesskatt och fri rörlighet för personer,

- samtliga medlemsstater fullgör införlivandet av lagstiftningen.

b) Under de två följande åren (2000 och 2001) skall

- ett integrerat mervärdesskattesystem inrättas som bygger på harmoniserade skattesatser och ursprungsprincipen,

- en fullständig fri rörlighet för personer inrättas.

2) För att lyckas med planen behövs lämpliga verktyg:

a) För lagstiftningsförslag som ännu inte lagts fram av kommissionen eller nyligen lagts fram bör man

- där det är möjligt, se till att välja en rättslig grund som möjliggör beslut med kvalificerad majoritet i rådet,

- välja förordningsformen snarare än direktivformen, när fördraget medger det, med avsikt att undanröja problemet med införlivande.

b) För att säkerställa nationellt införlivande av lagstiftningen:

- Kommissionen skall för varje land och varje sektor fastställa en detaljerad nulägesrapport med exakt information om förseningar och deras orsaker samt om kvaliteten på åtgärderna för införlivande. Dessa nationella "monografier" skall offentliggöras.

- Utifrån detta skall kommissionen ta fram ett system för åtgärder grundat på maximalt utnyttjande av de fördragsenliga befogenheterna,

- systematiska rättsliga åtgärder vid överträdelser,

- strikt respekt för tidsfrister för de olika etapperna i förfarandet.- Man skulle också kunna tänka sig:

- möjligheten att kräva böter av de medlemsstater som bryter mot bestämmelserna (på grundval av artikel 100a),

- att oftare åberopa direktivens direkta effekt om införlivande inte sker inom föreskriven tid.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy